nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii”Warszawa, 2013-08-16


Niekompletną ofertę złożył 1 niżej wymienionych Oferentów:
1. Agnieszka Trojanowska, ul. Herbowa 16/59, 20-551 Lublin
- Brak wskazania sposobu rekrutacji lekarzy do udziału w szkoleniach gwarantujących przeszkolenie w 2013 – 2014 r. co najmniej 280 lekarzy radiologów z ośrodków, w których istnieją oddziały i pododdziały onkologiczne, szczególnie ośrodków, które zakupiły sprzęt diagnostyczny w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
- Brak informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania.
- Brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Brak potwierdzenia spełnienia wymagań stawianych oferentom, tj. informacji potwierdzającej, że oferent jest (zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.) podmiotem:
o uprawnionym do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
o innym podmiotem niż wymieniony w pkt 1 uprawnionym do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
o innym podmiotem niż wymieniony w pkt 1 i 2, po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-16
Data publikacji:
       2013-08-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3491 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.