nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016Warszawa, 19 marca 2014 r.
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 - 2016 – w zakresie zadania pn. Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w roku 2014.
Celem programu jest wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez działania na rzecz wyrównywania dysproporcji – uwarunkowanych bazą sprzętową –
w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a także podejmowanie działań edukacyjnych, skierowanych do całego społeczeństwa, ukierunkowanych na zwiększenie świadomości i wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.
Zakres finansowania programu ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii obejmuje wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej (sprzęt, który stanowi wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej jest zawarty w załączniku nr 5).
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii w skali ponadwojewódzkiej.
Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

4) pisemne oświadczenie oferenta ( zał. nr 4) o odstąpieniu od udziału w konkursie ofert na realizację innych zadań w ramach ww. programu w roku 2014, w przypadku wyłonienia go realizatorem przedmiotowego zadania,
5) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
6) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
7) statut jednostki,
8) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9) oświadczenie o wysokości udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury/sprzętu (minimalny wkład własny wynosi 15 %)
10) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
11) oświadczenie oferenta o zakupie i zapłacie za sprzęt będący przedmiotem konkursu do końca 2014 r.,
12) oświadczenie oferenta o uruchomieniu sprzętu będącego przedmiotem konkursu oraz rozpoczęciu udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych do końca I kwartału 2015 r.,
13) oświadczenie oferenta o braku przychodów z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju lub informacja o wysokości tych przychodów.
14) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane
w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
15) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1) dysponowanie kadrą lekarzy specjalistów uprawnionych do wykonywania zabiegów w zakresie kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii naczyniowej i endowaskularnej – minimum 8 lekarzy specjalistów: 3 kardiologów, 3 kardiochirurgów, i 2 chirurgów naczyniowych uprawnionych do wykonywania operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta (wykaz ww. osób powinien znajdować się w zał. nr 3 do ogłoszenia),
2) dysponowanie infrastrukturą bloku operacyjnego umożliwiającą uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej oraz rozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych do końca I kwartału 2015 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
3) potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub zaświadczenie właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia) faktu finansowania świadczeń w zakresie kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w 2014 roku,
4) opinie konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, zawierające:
- potwierdzenie potrzeby i celowości uruchomienia hybrydowej sali operacyjnej w danym ośrodku, w oparciu o udokumentowaną działalność kliniczną oferenta w latach 2010-2013,
- liczbę i lokalizację sal hybrydowych w województwie, w którym zlokalizowany jest ośrodek,
- stopień wykorzystania istniejących sal hybrydowych w województwie w odniesieniu do liczby jego mieszkańców,
- ocenę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej i kardiologii interwencyjnej w województwie, w którym zlokalizowany jest ośrodek,
W przypadku, gdy konsultant krajowy lub wojewódzki jest zatrudniony w strukturze oferenta, jego opinia nie jest wymagana.
W przypadku, gdy konsultant krajowy i wojewódzki jest zatrudniony w strukturze oferenta, wymagana jest opinia konsultanta krajowego.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1) liczba wykonanych operacji i zabiegów sercowo-naczyniowych z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, kardiologii interwencyjnej w roku 2012 i 2013,
2) liczba lekarzy specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawnionych do wykonywania operacji/zabiegów sercowo-naczyniowych,
3) dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej i kardiologii interwencyjnej, udokumentowana poprzez opinię konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii oraz konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii,
4) wysokość udziału własnego w wyposażeniu hybrydowej sali zabiegowej,
5) dostępność sali hybrydowej w województwie, w którym zlokalizowany jest ośrodek,
6) liczba angiokardiografów będących w dyspozycji oferenta,
7) w pierwszej kolejności będą uwzględniane oferty oferentów, którzy nie byli realizatorem zadania w latach 2009-2013.
Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje w formie pisemnej, pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo w formie elektronicznej - płytę CD z edytowalną wersją zał. nr 1,2 i 3. Koperta powinna być opisana w sposób następujący:
Konkurs – Program „POLKARD 2014 – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”. Dane formalne oferty.
2. Druga koperta powinna zawierać informacje w formie pisemnej, pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych. Koperta powinna być opisana w sposób następujący:
Konkurs – Program „POLKARD 2014 – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”. Dane merytoryczne oferty.
3. Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2014 – „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”.
4. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2014 r.,
5. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Oferta powinna być trwale spięta.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia
i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość uwzględnienia oferty, która wpłynęła po upływie 15 dniowego terminu od dnia ukazania się ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, o którego zachowaniu decyduje data wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz terminu, o którym, mowa w pkt 4 lit. b, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu albo unieważnienia konkursu.
8. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
9. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
10. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
11. Ogłaszający zastrzega, iż w przypadku dużej liczby oferentów, nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-19
Data publikacji:
       2014-03-19
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-19Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4407 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.