nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Konkursy na realizacje programów polityki zdrowotnej 
 
27-03-2014 Konkurs ofert na wybór koordynatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyłonienia jednostki koordynującej.

19-03-2014 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016
Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w roku 2014

18-03-2014 Ogłoszenie w sprawie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016


12-03-2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”

07-03-2014 Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”

05-12-2013 Ogłoszenie dotyczące unieważnienia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013

06-11-2013 Unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatora lub realizatorów zadania: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej w ramach Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD

18-10-2013 Ogłoszenie w sprawie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016


18-10-2013 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

18-10-2013 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

10-10-2013 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

10-10-2013 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

10-10-2013 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii”

02-10-2013 Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania depresji, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.

02-10-2013 Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu


02-10-2013 Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania samobójstwom, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.

30-09-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD w ramach zadania pn. Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego

26-09-2013 Unieważnienie Konkursu ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

26-09-2013 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

26-09-2013 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

17-09-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pn. Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD.

16-09-2013 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

13-09-2013 Wyłonienie realizatora/realizatorów zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ na lata 2013-2014


11-09-2013 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
„Nieoperacyjna naprawa funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii roztrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego”.

29-08-2013 Wybór realizatora zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych - wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

29-08-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych

28-08-2013 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej.

21-08-2013 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.

21-08-2013 Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

16-08-2013 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii”

16-08-2013 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie zadania Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej

16-08-2013 Wynik konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

08-08-2013 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w ramach programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

08-08-2013 Wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pn.: Program profilaktyczny wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

07-08-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

02-08-2013 Ogłoszenia o wyborze realizatorów programu pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii"

01-08-2013 Wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

01-08-2013 Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”

26-07-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających tych wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD
w zakresie zadania pn.: Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej

24-07-2013 Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalne w zakresie programu zdrowotnego POLKARD, zadania: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”

24-07-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

19-07-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w latach 2013-2014

09-07-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej”

05-07-2013 Konkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.

05-07-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”


04-07-2013 Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyboru realizatorów w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ

02-07-2013 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem – SYNDROM wraz z zadaniem Kompleksowy, modelowy program strukturalnej interwencji ukierunkowany na prewencję pierwotną chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic dla średniej wielkości gminy pozawielkomiejskiej.

02-07-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2013-2015

01-07-2013 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
„Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r.

28-06-2013 Wzory dokumentów przeznaczonych dla realizatorów programu zdrowotnego pn.: "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016"

28-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”

28-06-2013 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”

28-06-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych”i

27-06-2013 Wybór realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD

27-06-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ

27-06-2013 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Prewencja Pierwotna Nowotworów” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

25-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”

25-06-2013 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”

25-06-2013 Wybór realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowania oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"

25-06-2013 Listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni” na lata 2013-2016

25-06-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnych w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo
– Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych” na lata 2013 -201524-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania

24-06-2013 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - Koordynacja zadania”

24-06-2013 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”

21-06-2013 Listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”

21-06-2013 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii” na lata 2013 i 2014.

21-06-2013 Listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”

21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu

„Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”

21-06-2013 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”

21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

21-06-2013 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci

21-06-2013 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci

21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów;
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości”21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”

21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej

21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Prewencja pierwotna nowotworów”

21-06-2013 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym

21-06-2013 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” w 2013 roku.


20-06-2013 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo
– Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”


w ramach zadania pn.: „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”

20-06-2013 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2013

18-06-2013 Ogłoszenie o ostatecznej decyzji w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego na okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie

14-06-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego.

14-06-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów kardiologii dziecięcej” w roku 2013 r.

14-06-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”.

12-06-2013 Komunikat dotyczący ogłoszenia konkursowego na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej”

07-06-2013 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni”.

07-06-2013 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Projekt badań epidemiologicznych dotyczących przewlekłego, miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych”.

07-06-2013 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”.

05-06-2013 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego na okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 pn. Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie


04-06-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

03-06-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w roku 2013

31-05-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Wyposażenie 2 sal hybrydowych przeznaczonych dla zabiegów, kardiochirurgicznych u dorosłych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w roku 2013.

31-05-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu drowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013

29-05-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.„Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”

22-05-2013 Lista nie spełniających warunków formalnych ofert na wybór realizatora programu pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” w zakresie zadania na rok 2013

17-05-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie programu pn. „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016”

17-05-2013 Konkurs ofert na wybór Realizatora dla zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”.


16-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

16-05-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”


16-05-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.

15-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

15-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym

15-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci

15-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

15-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

15-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

15-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013 - 2015 realizatorów programu zdrowotnego pt.:„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zadania pn.: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

14-05-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w roku 2013, w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

14-05-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

14-05-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

09-05-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.

07-05-2013 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015”

06-05-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów.

30-04-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.


30-04-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe

25-04-2013 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. "Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016

24-04-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią

23-04-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

19-04-2013 Wybór realizatorów w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu

19-04-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych.

19-04-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

16-04-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie kontynuacji przygotowania do przeszczepienia:
1) hodowanych komórek chrząstki lub
2) hodowanych komórek naskórka lub
3) ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub
4) kości czaszki pobranych od żywych dawców12-04-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów

04-04-2013 Wybór realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych

04-04-2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania, pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego

03-04-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

29-03-2013 Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy

29-03-2013 Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie kończyny górnej

29-03-2013 Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie jelita

29-03-2013 Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

28-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator" w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

27-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

20-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych w latach 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

20-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

20-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

19-03-2013 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.

19-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie kończyny górnej w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

19-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego finansowania, pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

19-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie kontynuacji przygotowania do przeszczepienia:
1) hodowanych komórek chrząstki lub
2) hodowanych komórek naskórka lub
3) ścięgien i łąkotek pobranych od dawców zmarłych lub
4) kości czaszki pobranych od żywych dawców


- w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

19-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

18-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie jelita w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

18-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

15-03-2013 Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ

08-03-2013 Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe

07-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie realizacji zadania na lata 2013-2014 dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

06-03-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania na lata 2013-2014
dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu

05-03-2013 Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku

04-03-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator".

04-03-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od zmarłych dawców w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób, poprzez program edukacyjno - informacyjny o zasięgu ogólnopolskim.

27-02-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora/realizatorów zadania we ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych.

26-02-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

25-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

25-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.

21-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego.

21-02-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią

21-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem twarzy.

21-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita

21-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej.

19-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia autologicznych hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub przeszczepów kości czaszki pobranych od żywych dawców lub allogenicznych przeszczepów ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych.

18-02-2013 Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.


12-02-2013 Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013 – 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku, banków tkanek i komórek, medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania antygenów zgodności tkankowej oraz ośrodków pobierających narządy do przeszczepienia w zależności od mechanizmu stwierdzenia zgonu.

07-02-2013 Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku.

05-02-2013 Wyłonienie realizatora lub realizatorów na lata 2013 i 2014 Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych

18-01-2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

27-12-2012 Konkurs ofert na wybór w latach 2013 i 2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych

17-12-2012 Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie wyboru koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.23-11-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016”
w zakresie zadań na 2012 r.23-11-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014” w zakresie zadań na 2012 r. oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania.

19-11-2012 Informacja o rozstrzygnięciach II tury konkursów w zakresie niżej wymienionych zadań realizowanych w ramach programu:
1. Wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA
2.Wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych narządów i szpiku


12-11-2012 Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” na rok 2012

07-11-2012 Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” - w zakresie zadań na rok 2012


30-10-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządów na podstawie posiadanej bazy danych „kalkulator”

19-10-2012 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: „Program zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014”

16-10-2012 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012.


04-10-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów/realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.

03-10-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

03-10-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"

10-09-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

05-09-2012 Wybór realizatorów/realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy

04-09-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

04-09-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.

03-09-2012 Wybór realizatorów/realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego badania przez ośrodek badania opinii publicznej na podstawie ankiety sporządzonej przy współudziale ekspertów w zakresie stwierdzania śmierci mózgowej i przeszczepiania narządów pobieranych od dawców zmarłych oraz socjologów i etyków

22-08-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

17-08-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu" w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

10-08-2012 Konkurs ofert na wybór w roku 2012 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego przygotowanie oprogramowania do oceny perspektywicznych efektów przeszczepiania narządu na podstawie posiadanej bazy danych "kalkulator"

08-08-2012 Unieważnienie konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka”

08-08-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego badania przez ośrodek badania opinii publicznej na podstawie ankiety sporządzonej przy współudziale ekspertów w zakresie stwierdzania śmierci mózgowej i przeszczepiania narządów pobieranych od dawców zmarłych oraz socjologów i etyków

02-08-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pt.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

02-08-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pt.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

02-08-2012 Wybór realizatorów/ realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania
w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego - „Program identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego”31-07-2012 Ogłoszenie dotyczącego konkursu ofert na wybór realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia – przeszczepianie twarzy.

31-07-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrażania technik małoinwazyjnych w pobieraniu nerek od żywych dawców w tym 2 szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych dla chirurgów z co najmniej 4 ośrodków przeszczepiania nerek od żywych dawców.

27-07-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznyh z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

25-07-2012 Wybór realizatorów/ realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych

25-07-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

24-07-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

24-07-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

23-07-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów/realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

20-07-2012 Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie wyboru realizatorów pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.

20-07-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w zakresie wyboru koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”

19-07-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

18-07-2012 Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita.

17-07-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
"Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”

16-07-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania n.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD"

16-07-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
– w zakresie zadań na rok 2012

16-07-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

16-07-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych

16-07-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Badanie postaw i wiedzy personelu medycznego w sprawie pobierania narządów od zmarłych w szpitalach o dużym ale niewykorzystanym potencjale dawstwa narządów od zmarłych osób.

11-07-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pt.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”

05-07-2012 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” w zakresie zadania na rok 2012

05-07-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek

05-07-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej

05-07-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne oraz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016” na rok 2012 r.

05-07-2012  Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne raz niespełniających warunków formalnych w konkursie ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn. ”Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 - 2016”

04-07-2012 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

04-07-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”
w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”

02-07-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych formalne w zakresie zadania dotyczącego "Wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepianiem jelita" w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

02-07-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wdrażania nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku w celu poprawy wyników leczenia transplantacyjnego

29-06-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych - kontynuacja wdrożenia systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

28-06-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

28-06-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej


28-06-2012 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej”
na rok 201228-06-2012 Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki


27-06-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”.


26-06-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka.

25-06-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
„Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Udarowych”

25-06-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
„Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.

22-06-2012 Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku

21-06-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

21-06-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych

20-06-2012 Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego

20-06-2012 Wykaz realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przeszczepienia rogówki u chorych
z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych.20-06-2012 Wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców

20-06-2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania zadania pt.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”,

20-06-2012 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadanie: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET”

20-06-2012 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych

18-06-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
zadania pn.: „Wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych zlokalizowanych w bloku operacyjnym kardiochirurgii dla potrzeb kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej, interwencyjnej oraz angiologii”

18-06-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
zakresie zadania pn.: Analizy i epidemiologia – „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w Polsce w zakresie chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ II” oraz łącznie z nim realizowany, jako jedno z działań projekt pn.: „Stałe, coroczne monitorowanie umieralności przedwczesnej i ogólnej oraz hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w Polsce oraz analiza sytuacji w porównaniu do przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej”

15-06-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

15-06-2012 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadanie: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”

14-06-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego rekrutacji i badań HLA potencjalnych dawców szpiku w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

14-06-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią

12-06-2012 Lista oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

12-06-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

12-06-2012 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przeszczepienia rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

12-06-2012 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016 ” – w zakresie na rok 2012

12-06-2012 Konkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wczesnej Diagnostyki Obrazowej Nowotworów u Dzieci w latach 2012 – 2016”.
Przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora

08-06-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt. „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznyh z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”

08-06-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii”
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”

06-06-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”

01-06-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie wdrożenia nowego sposobu leczenia - przeszczepiania kończyny górnej.

01-06-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego opracowania i wdrożenia nowego sposobu leczenia przeszczepieniem jelita.

01-06-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego organizacji szkoleń ustawicznych i uaktualniających osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią.

31-05-2012 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

25-05-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.:Zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych
w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”

25-05-2012 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w zakresie:
I. Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.23-05-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.


22-05-2012 Ogłoszenie konkursowe w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012”

18-05-2012 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn. „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym

18-05-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od dawców zmarłych

18-05-2012 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadanie: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”

17-05-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”

16-05-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”

16-05-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
„Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”

16-05-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych

16-05-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą rejestrów transplantacyjnych

15-05-2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012

10-05-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przeszczepienia rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych

10-05-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego kontynuacji przygotowania do przeszczepienia hodowanych komórek chrząstki, naskórka lub ścięgien i łąkotek pobranych od osób zmarłych lub opon mózgowych i kości czaszki

10-05-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2012 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania pozyskiwania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego

09-05-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii

09-05-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną

07-05-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

04-05-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

04-05-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

04-05-2012 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD
w zakresie zadania pn.: „Echokardiografy (Zakup średniej klasy aparatów do echokardiografii dla ośrodków wojewódzkich i powiatowych z wyłączeniem jednostek akademickich i instytutów badawczych)”.

02-05-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net

27-04-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2012

26-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

25-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”

25-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci

24-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hoppel-Lindau (VHL)

24-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak

20-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Prewencja Pierwotna Nowotworów”

19-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - Koordynacja zadania”

18-04-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej” na rok 2012.

18-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”

17-04-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

12-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

12-04-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

06-04-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”

04-04-2012 Ogłoszenie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2012

03-04-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym

02-04-2012 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
PO4.5:
„Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”02-04-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

02-04-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

30-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

30-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

29-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci

29-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

28-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
"Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy"

28-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów;
II. Opracowanie kliniczno-patologicznego Polskiego Rejestru Nowotworów Kości”27-03-2012 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - Moduł III - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka

27-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”

23-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”

23-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego
i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.23-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Prewencja Pierwotna Nowotworów”

23-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”

23-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie oportunistycznym”

23-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.

23-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).

22-03-2012 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

21-03-2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”
mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012-2016”

20-03-2012 Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”.

02-03-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej”.

29-02-2012 listy ofert spełniających oraz niespełniających wymagań formalnych w konkursie ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

27-02-2012 Ogłoszenie o spełnieniu warunków formalnych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 –2016”

23-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

23-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

22-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie oportunistycznym

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym.

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Prewencja pierwotna nowotworów

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka.

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).

17-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowych na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – koordynacja zadania.
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – koordynacja zadania.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci.
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

16-02-2012 Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

16-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2012.

16-02-2012 Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

08-02-2012 Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2012 –2016”

26-01-2012 Konkurs ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

31-10-2011 Informacja o wyborze wykonawców zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

20-09-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”

19-08-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011 – 2015

18-08-2011 Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”

22-07-2011 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.3
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego implantowanej pneumatycznej komory wspomagania serca”.22-07-2011 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.8
„Ocena wykonanych badań przedklinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca”.22-07-2011 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Zadanie 4.7
„Optymalizacja stosowania pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca”.22-07-2011 Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” na lata 2011-2015

18-07-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012”

13-07-2011 Informacja w sprawie postępowania konkursowego
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

20-06-2011 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010-2012” – w zakresie zadań na rok 2011

26-05-2011 Wybór realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”

24-05-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka”.

24-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka”

24-05-2011 Wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. . „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”, stanowiącego element „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
w zakresie:
I. Działania Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowania i wdrożenia patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.18-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci

13-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci na rok 2011

12-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”

12-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”

06-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
Wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy

06-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”

06-05-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”

Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych

22-04-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak22-04-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL)”

19-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
na wybór realizatora programu pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym: I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów. II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.”

13-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

13-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011

13-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci

13-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

13-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

12-04-2011 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”.

12-04-2011 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”.

12-04-2011 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”, Moduł II programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”
„Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”

11-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak

11-04-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł III - Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL)

06-04-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” w zakresie zadań na rok 2011

30-03-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”

30-03-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”

30-03-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Prewencja Pierwotna Nowotworów

30-03-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Prewencja Pierwotna Nowotworów

30-03-2011 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

30-03-2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

21-03-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w zakresie zadania na 2011 r.: „Wdrażanie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”.

21-03-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w zakresie zadania na 2011 r.: „Wdrażanie według opracowanego w 2010 r. ujednoliconego projektu akcji promocyjnych na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę oraz instruktaż skierowany do dzieci posiadających pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”

21-03-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w zakresie zadania na 2011 r.: „Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”

15-03-2011 Listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
w zakresie zadań na rok 2011

24-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Prewencja pierwotna nowotworów

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – siatkówczak.

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – dziedziczny rozlany rak żołądka.

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 3 – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do nowotworów – choroba von Hippel –Lindau (VHL).

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci na rok 2011

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, w tym:
I. Działanie Krajowego i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów
II. Opracowanie i wdrożenie patologicznego i klinicznego rejestru nowotworów kości.23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci na rok 2011.

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania. Przedmiotem konkursu jest wybór Koordynatora zadania na rok 2011.

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

23-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na rok 2011.

09-02-2011 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2011 rok

17-01-2011 Odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

29-12-2010 Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, w zakresie realizacji zadań WOK

23-12-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, w zakresie realizacji zadań COK

21-12-2010 Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce

13-12-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn. „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”
gdzie przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora merytorycznego i organizacyjnego dla wymienionych zadań na lata 2010 – 2015 tj. Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących (WOK)

01-12-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”

18-11-2010 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór wykonawcy zadania P04.4 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca”
w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

26-10-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”, „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”

19-10-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”
i/lub „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”01-10-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i Współpracy z European Leukemia NET”

22-09-2010 Ogłoszenia o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

14-09-2010 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”

07-09-2010 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
„Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”
„Monitoring w zakresie spożycia soli”
„Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”
„Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”
„Upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej”03-09-2010 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”

02-09-2010 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
w zakresie zadań na 2010 r.: pn.:
„Druk praktycznego podręcznika dietetyki”,
Druk broszury „Opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania”,
„Druk ulotki na temat soli” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadania27-08-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

25-08-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
w zakresie zadań na 2010 r.
1. „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”.
2. „Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”,19-08-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” – w zakresie zadań na rok 2010.


17-08-2010 Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów"

12-08-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

10-08-2010 Ogłoszenia uzupełniające konkurs ofert na wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
- w zakresie zadań na rok 2010

09-08-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
w zakresie zadań na 2010 r.:
1. „Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach
i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”
2. „Upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej”02-08-2010 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”

28-07-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”
w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”

28-07-2010 Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce

28-07-2010 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” na rok 2010.


27-07-2010 Unieważnienie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”
w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”,

27-07-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”

27-07-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”

22-07-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu p.n.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu I pn.: „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”

21-07-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”

21-07-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

15-07-2010 Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów zadania P04 części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

15-07-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”

15-07-2010 Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010"

14-07-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania
w zakresie zadania: „Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”


14-07-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania
w zakresie zadania: „Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną
o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”12-07-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
w zakresie zadania pn.: „Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach i zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”

12-07-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
w zakresie zadania pn.: „Upowszechnianie i wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa, zasad prawidłowego żywienia i zaleceń zdrowotnych w zakresie aktywności ruchowej”.

12-07-2010 Ogłoszenie konkursowe w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010 – 2012” – w zakresie zadań na rok 2010

09-07-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”

09-07-2010 Ogłoszenia o unieważnieniu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”.

09-07-2010 Ogłoszenia rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”

08-07-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2010 i 2011 roku

08-07-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
w zakresie zadania: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”

07-07-2010 Lista ofert spełniających warunki formalne na realizację programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
wykonania projektu, na podstawie którego zostanie zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska i regionalna multimedialna kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo

05-07-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora
w zakresie zadania pn.: „Poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach”

05-07-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
w zakresie zadania pn.: „Monitoring w zakresie spożycia soli”.

05-07-2010  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
w zakresie zadania pn.: „Zadania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”

02-07-2010 Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD
w zakresie zadania: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną: aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych”

02-07-2010 Informacja dotycząca wyboru Partnera Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”

30-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”

30-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”

30-06-2010 Lista ofert spełniających warunki formalne zgodnie z ogłoszonym dnia 10 czerwca 2010 r. konkursem ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011”
województwo podkarpackie w okresie: od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

29-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”

28-06-2010 Ogłoszenia o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” - w zakresie zadań na rok 2010.

28-06-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”

„Druk Praktycznego podręcznika dietetyki”

28-06-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
„Druk broszury „Opracowanie zaleceń dla lekarzy, pielęgniarek dotyczących diagnozowania zaburzeń odżywiania"

28-06-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”- Moduł I „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011”
„Druk ulotki na temat soli”

28-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup sprzętu "

25-06-2010 Unieważnienie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

25-06-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Opracowanie projektu akcji promocyjnej na temat czynników wywołujących cukrzycę oraz dotyczącej pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić chorym na cukrzycę, głównie dzieciom posiadającym pompę insulinową, adresowanej do chorych, rodziców i opiekunów oraz do wybranych grup zawodowych”

25-06-2010 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”
„Akcje społeczne promocyjno-edukacyjne obejmujące profilaktykę diabetologiczną o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, powiązane z możliwością wykonania pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbA1c, masy ciała, poziomu tkanki tłuszczowej, dotarcie do jak największej populacji”

23-06-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce”

17-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach"

17-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

17-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

17-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

16-06-2010 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

15-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”

14-06-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010"

11-06-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych na 2010 rok

10-06-2010 Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 –2011” dla województwa podkarpackiego

02-06-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania:„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

01-06-2010 Ogłoszenia na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Wykonanie projektu oraz organizacja i przeprowadzenie na jego podstawie ogólnopolskiej oraz regionalnej multimedialnej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo

28-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”

28-05-2010 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)

28-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”.

28-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”.

28-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.: „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”.

25-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2010 i 2011 roku”.

25-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”

25-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych na 2010 rok”

25-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.:„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”

25-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”

21-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn.„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii – zakup sprzętu”

21-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - koordynacja”

21-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

21-05-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2010 rok.

20-05-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” w zakresie zadania na rok 2010

18-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

18-05-2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Zadania pn. „Prewencja pierwotna nowotworów" oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie


13-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”

13-05-2010 Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: Moduł II - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”

10-05-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce.”

14-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Kontynuacja modyfikacji programu nauczania onkologii w polskich akademiach i uczelniach medycznych w roku 2010.

07-04-2010 Informacja o jednostkach spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

07-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

06-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”

06-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: „Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”

06-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci

06-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci.

01-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2010 i 2011 roku

01-04-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2010 roku

31-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Prewencja pierwotna nowotworów w 2010 roku

31-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadanie: „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych” w 2010 roku

31-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2010 i 2011 roku

31-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym”

26-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

26-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” Koordynacja zadania

26-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” Zakup sprzętu

26-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”

26-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – M o d u ł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”

11-03-2010 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” – w zakresie zadań na 2010 rok.

17-02-2010 Ogłoszenia o wyborze realizatorów programu zdrowotnego Leczenia ARV na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia

18-01-2010 Lista ofert spełniających warunki formalne zgodnie z ogłoszonym dnia 29 grudnia 2009 r. konkursem ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 – 2011

31-12-2009 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011” - na lata 2010-2011

29-12-2009 Konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2010 –2011”.

18-12-2009 Lista ofert spełniających warunki formalne - złożone na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego p.n.„Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”
przedmiotem jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynnik krzepnięcia - na lata 2010-2011

30-11-2009 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”

27-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne

23-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
w zakresie następującego zadania „Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem”.

20-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie zadań pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” i „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)”
Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)
Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzież)18-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
w zakresie następującego zadania „Ogólnopolski rejestr ostrych zespołów wieńcowych”

05-11-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania do realizacji w 2009 r.: „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)”

05-11-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania do realizacji w 2009 r.: „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”

04-11-2009 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”

02-11-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Szkolenie adeptów: Elektrokardiologia”

30-10-2009 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatora programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: „Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie”

20-10-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)”

20-10-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” na 2009 rok w zakresie kontynuacji zadania pn. „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzieży)."

16-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów”

15-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
Mapa rozmieszczenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w Polsce

14-10-2009 Lista ofert spełniających warunki formalne na realizację programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
w zakresie zadania pn.: „Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników lecznictwie”

13-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia

13-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
odpowiednie wyposażenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, utworzonych na bazie istniejących placówek służby Zdrowia, wyłonionych w ramach konkursu. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, będzie zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych(defibrylator, worek z maską ambu), sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.

13-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Neurologia - szkolenia personelu medycznego”

05-10-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Analiza aktualnych trendów rozpowszechniania i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo-naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia”

29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„POLKARD 2009 - „Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.

29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną”

29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”

29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”

29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego”

29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
Szkolenie lekarzy rodzinnych w zakresie diagnostyki i terapii niewydolności serca

29-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze

25-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Edukacja, badania przesiewowe i interwencja u dzieci w szkołach podstawowych i rodzinach wysokiego ryzyka w małych miastach i wsiach w Polsce- pilotaż i interwencja”

22-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych (kardiomonitory, respiratory stacjonarne i przenośne, aparaty do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, aparaty do 24-godzinnego monitorowania EKG, aparaty dopplerowskie)”

21-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Szkolenie adeptów: Elektrokardiologia

18-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”.

17-09-2009 Kokurs na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie” w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”

16-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Szkolenie (teoretyczne i praktyczne) zespołów realizujących KRK w całym kraju obejmujące lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach programu POLKARD

15-09-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Neurologia - szkolenia personelu medycznego”.

14-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”

11-09-2009 Ogłoszenie o uzupełnieniu listy realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
pn.: „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku”,

11-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
zadanie „Zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego”

09-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.
„wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”

09-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.
„działania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”

09-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”.
„przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”

08-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wymiana bazy sprzętowej oraz uzupełnienie potrzeb aparaturowych w zakresie sal operacyjnych we wszystkich aktualnie działających ośrodkach kardiochirurgicznych w kraju oraz unowocześnienie bazy sprzętowej w oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej w istniejących jednostkach kardiochirurgicznych w celu zapewnienia dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych - zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej”

08-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”.

08-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Diagnostyka i terapia zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym”

08-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia”.

08-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Zakup echokardiografów dla ośrodków niższego szczebla – powiatowych”

08-09-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

04-09-2009 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym połączone z akcjami poboru krwi

04-09-2009 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie

04-09-2009 Ogłoszenie o unieważnienie konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: „Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie”

04-09-2009 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów programu zdrowotnego pt.: „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, w zakresie zadania pn.: Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi oraz podziału środków finansowych na rok 2009

04-09-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach zadania „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

04-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
w zakresie zadania na rok 2009

02-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej- zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

02-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
Obserwacja odległa osób zbadanych w Pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia- kontynuacja

02-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Monitorowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności- Projekt WOBASZ. II Badanie przekrojowe”

02-09-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

26-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
w zakresie zadania: 1) „Zakup i przekazania w nieodpłatne użytkowanie na cele programu 50 koordynatorom transplantacyjnym zestawów składających się z: laptopa z bezprzewodowym dostępem do Internetu, drukarki i faksu”

25-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku”

24-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski

24-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej (kontynuacja działań Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej)”

24-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Kompleksowa ocena postępowania w elektrokardiologii”

24-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym”

24-08-2009  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Rejestr tętniczego i zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”

20-08-2009 Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie

20-08-2009 Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie

20-08-2009 Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym połączone z akcjami poboru krwi

20-08-2009 Lista ofert spełniająca warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków wraz ze wskazaniem braków formalnych, złożonych w konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”
Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru krwi

18-08-2009 Lista ofert spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”

17-08-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Szkolenie zespołów realizujących kompleksową rehabilitację kardiologiczną w całym kraju”

17-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
„Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

14-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup zestawu do krioablacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

14-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej”

14-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalnosci Mitralnej - PIMAR"

14-08-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Konkurs ofert POLKARD 2009: Szkolenie adeptów elektrokardiologia”

14-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Ogólnopolski Rejestr Udarów Mózgu”

14-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL-2”

13-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”

13-08-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
1) „Prace modernizacyjno-remontowe ośrodków przeszczepiających narządy lub szpik”,
2) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla ośrodków transplantacyjnych12-08-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów części A i B „Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”

11-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadanie: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”

11-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadanie: „działania na rzecz zmniejszenia spożycia soli w Polsce”

11-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających i niespełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”

07-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Mapa rozmieszczenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w Polsce”

07-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD- Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia.”

05-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Konkurs – „POLKARD 2009- Edukacja, badania przesiewowe i interwencja u dzieci w szkołach podstawowych i rodzinach wysokiego ryzyka w małych miastach i wsiach w Polsce – pilotaż i interwencja”

05-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną”

05-08-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”

31-07-2009 Ogłoszenie na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2009-2011”

30-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego”

30-07-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Program kontroli jakości zabiegów kardiologii interwencyjnej (zarówno dyżurowych, jak i planowych) realizowany przy pomocy bazy danych Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK”

30-07-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
Neurologia-szkolenia personelu medycznego

30-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 "Polgraft"
Aktualizacja &raar; 21.09.2009
1) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń
i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanych”,
2) „Zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku.”29-07-2009 Ogłoszenie na wybór realizatorów programu pn.: ”Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”

28-07-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych lecznictwie. Doposażenie RCKiK w aparaturę do redukcji patogenów w osoczu.

28-07-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
Organizacja akcji promujących honorowe krwiodawstwo na szczeblu regionalnym połączona z akcjami poboru krwi

28-07-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
„Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie” w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"

28-07-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych"
Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru poprzez zakup dla RCKiK mobilnych punktów poboru krwi w ramach realizacji programu zdrowotnego pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

28-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze”

27-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Analiza aktualnych trendów rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo-naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia.”

24-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej

24-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”

24-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia

24-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci

24-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych

24-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne

24-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku

24-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
1) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do redystrybucji surowic oraz redystrybucja surowic pacjentów oczekujących na przeszczepienie nerki do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Polsce”,
2) „Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepianiem jelita”,
3) „Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu leczenia przeszczepianiem kończyny górnej”,
4) „Szkolenie specjalistyczne koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania
i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów”,
5) „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA potencjalnych dawców szpiku”24-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem”

24-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Zakup aparatury echokardiograficznej dla ośrodków niższego szczebla-powiatowych

24-07-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach Narodowego program zwalczania chorób nowotworowych”., zadania: Populacyjny programu wczesnego wykrywania raka piersi.

23-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Ogólnopolski rejestr ostrych zespołów wieńcowych”

23-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sieć pododdziałów udarowych”

23-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych

22-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów”.

22-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup sprzętu – elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii”.

20-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Inwestycje w kardiochirurgii”

15-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu zdrowotnego na lata 2009-2013
pn.: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego Program Ochrony Antybiotyków w Polsce”

15-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatora programu zdrowotnego na lata 2007-2009
pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej”.

15-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych przez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup średniej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej"

15-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.”

14-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009"

14-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej - PIMAR”

13-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kardiologii dziecięcej – zakup zestawu do krioablacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej ”

13-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Kompleksowa ocena postępowania w elektrokardiologii”

13-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej (kontynuacja działań Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej)”

13-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym"

10-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”

10-07-2009  Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„POLKARD 2009 - Rejestr tętniczego i zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego.”

10-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Zakup średniej klasy aparatów USG z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych
i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.”


09-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Wyposażenie ośrodków referencyjnych w zakresie nadciśnienia tętniczego w aparaturę do diagnostyki i terapii zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu”

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego”

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” → Koordynacja zadania

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika


09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”

09-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
Zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej

08-07-2009 Ogłoszenie konkursowe na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”

08-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
”Ogólnopolski Rejestr Udarów Mózgu”

08-07-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”

07-07-2009 Informacja o oferencie nie spełniającym wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Obserwacja odległa osób zbadanych w Pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia – kontynuacja”

07-07-2009 Informacja o jednostce nie spełniającej wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Monitorowanie czynników ryzyka chorób układu krążenia: Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności – Projekt WOBASZ. II Badanie przekrojowe"

03-07-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
Konkurs – „POLKARD 2009- Edukacja, badania przesiewowe i interwencja u dzieci w szkołach podstawowych i rodzinach wysokiego ryzyka w małych miastach i wsiach w Polsce – pilotaż i interwencja”

02-07-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia u osób starszych (POLKARD-Senior). Program edukacji i zwiększenia aktywności fizycznej, jako narzędzie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych”.

01-07-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
Program edukacji młodzieży licealnej w zakresie zarządzania zdrowiem

30-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
„Monitorowanie oraz badania epidemiologiczne”

30-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD”
„Szkolenie lekarzy rodzinnych w zakresie diagnostyki i terapii niewydolności serca”

30-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Mapa rozmieszczenia automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w Polsce”

30-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”
„Ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną”.

29-06-2009 Prace modernizacyjno-remontowe ośrodków przeszczepiających narządy lub szpik

29-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD - 2009"
„Monitorowanie jakości opieki nad dzieckiem z chorobą układu krążenia”

26-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
Konkurs ofert POLKARD 2009: "Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego"

26-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009”
„Analiza aktualnych trendów rozpowszechniania i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo-naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia”

26-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 -POLKARD
Konkurs ofert POLKARD 2009: „Ogólnopolski rejestr ostrych zespołów wieńcowych”

26-06-2009 Koordynacji działań związanych z realizacją następujących zdań:
- wdrożenie i administrowanie niepowtarzalnego oznakowania ISBT 128 w zakresie narządów wraz z cyklem szkoleń dla pracowników ośrodków przeszczepiających, stacji dializ, pracowni typowania tkankowego, ośrodków leczenia pacjentów po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów oraz banków tkanek i komórek,
- szkolenie personelu związanego z procedurami transplantacyjnymi szczególnie w zakresie osiągnięcia wysokiego stopnia jakości i bezpieczeństwa narządów, tkanek i komórek stosowanych do przeszczepiania u ludzi.26-06-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 „Polgraft”
"Procedura rekrutacji i badania HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku dla centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej”

26-06-2009 Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla ośrodków transplantacyjnych

26-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu POLGRAFT

26-06-2009 Wdrożenie nowych metod leczenia w zakresie: przeszczepiania kończyny górnej

26-06-2009 Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni monitorowania zakażeń oraz odczynników do wykonywania monitorowania zakażeń i swoistości przeciwciał u chorych wysokoimmunizowanychT

26-06-2009 „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA narządów i poszukiwania dawców szpiku”

22-06-2009 Lista ofert spełniających warunki formalne konkurs pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”
Część A i B

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
„POLKARD 2009 – Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i dzieci w roku 2009”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
„Analiza sytuacji w Polsce w zakresie umieralności przedwczesnej i ogólnej z powodu chorób układu krążenia w porównaniu do średnich wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA.”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
„Kompleksowa ocena postępowania w elektrokardiologii”.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
„Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu”.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"

Konkurs – „POLKARD 2009- KOORDYNACJA”


19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
Konkurs - „POLKARD 2009 - Ogólnopolski Rejestr Udarów Mózgu”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 – POLKARD
„Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
„Obserwacja odległa osób zbadanych w pierwszym badaniu przekrojowym WOBASZ w odniesieniu do statusu przeżycia i umieralności ogólnej oraz według przyczyn ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia - kontunuacja.”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"

Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr zatorowości płucnej ZATPOL - 2”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009- POLKARD
„Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce (kontynuacja działań Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej).”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
Konkurs - „POLKARD 2009 - Rejestr tętniczego i zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Niedokrwiennej Niedomykalności Mitralnej –PIMAR”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD
„Ogólnopolski Rejestr Nadciśnienia Tętniczego obejmujący chorych z nadciśnieniem wtórnym, opornym oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym”.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo–Naczyniowego „POLKARD 2009 ”
„Konkurs ofert - POLKARD 2009 - inwestycje w kardiochirurgii.”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych i 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego „POLKARD 2009”
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009 – sprzęt - elektrofizjologia.”

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 - kardiologia dorosłych – aparatura echokardiograficzna dla ośrodków niższego szczebla

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
zakup angiokardiografów ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego „POLKARD 2009”
Konkurs ofert – POLKARD 2009 – sala hybrydowa lub wymiana angiokardiografów

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”

zakup wysokiej klasy echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
zakup średniej klasy aparatów echokardiograficznych dla ośrodków kardiologii dziecięcej

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
odpowiednie wyposażenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, utworzonych na bazie istniejących placówek służby Zdrowia, wyłonionych w ramach konkursu. Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, będzie zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków – aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach z min. 4 stanowiskami monitorowanymi, zestawów reanimacyjnych(defibrylator, worek z maską ambu), sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009"

zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009”

Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć pododdziałów udarowych

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - "POLKARD”
zakup zestawu do krioablacji w zaburzeniach rytmu serca u dzieci dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej.

19-06-2009 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego "POLKARD 2009”
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze

19-06-2009 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT” - dotyczy konkursu ofert na wybór realizatora zadania pt. „Procedury, rekrutacji i badania HLA I i II klasy potencjalnych dawców szpiku dla centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej”

19-06-2009 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadania pn. „Tomografia Pozytonowa PET – Budowa sieci ośrodków PET”

04-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 rok”.

04-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”

04-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej”

03-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych” w roku 2009

03-06-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. Prewencja Pierwotna Nowotworów

03-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

02-06-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: „przygotowanie i wdrożenie do szkół oraz domów dziecka programu promującego zdrowy styl życia” w zakresie opracowania broszury pt.: „Śniadania szkolne” i poradnika pt.: „Sklepiki szkolne”

02-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski” w roku 2009

02-06-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”

02-06-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadane „Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych”

02-06-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadanie: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

29-05-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2009 programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT” w zakresie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury z certyfikatami dla pracowni wykonujących badania HLA potencjalnych dawców szpiku.

29-05-2009 Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2009 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Polgraft na lata 2006 - 2009

29-05-2009 Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011"
w zakresie zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”,

29-05-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2009 programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT” w zakresie szkolenia specjalistycznego koordynatorów (transplantacyjnych) pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

26-05-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009

26-05-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”
część A p.n.: „Kompleksowa diagnostyka i terapia wewnątrzmaciczna w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu”

26-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2009-2013 pn. „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych” jako Modułu I „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”

26-05-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”
część B - p.n.: „Monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce, obejmujące prowadzenie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”

20-05-2009 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadania pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”

20-05-2009  Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym” w roku 2009.

20-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
program pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” w roku 2009

20-05-2009  Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” w roku 2009.

20-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci”

20-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci” w roku 2009.

18-05-2009 Unieważnienie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009

12-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Prewencja pierwotna nowotworów w roku 2009”.

11-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.

06-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie koordynacja zadania.


06-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej”


05-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku.


04-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych” w roku 2009

30-04-2009 „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013” jako Modułu I realizowanego „Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce”

29-04-2009  Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w roku 2009.


29-04-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”

28-04-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” w roku 2009


28-04-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy” w roku 2009

24-04-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości” w roku 2009

21-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn. „Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET”

21-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program rozwoju opieki paliatywnej - szkolenia dla pielęgniarek w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz redukcji zjawiska dystresu wśród chorych

21-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: „Program rozwoju opieki paliatywnej” - doposażenie w niezbędny sprzęt dla potrzeb realizacji świadczeń opieki paliatywnej.

21-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach w 2009 roku.

21-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

21-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych w Polsce
z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net21-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Szkolenie lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ z zakresu minimum onkologicznego

17-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach prowadzących kierunek lekarski w roku 2009

17-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce w roku 2009

15-04-2009 Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009

10-04-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014”

09-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”

09-04-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów zadań wdrożeniowych PO4.2 i PO4.6 Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

08-04-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005 - 2011

08-04-2009 Wyniki drugiego konkursu ofert na udzielenie świadczeń wysokospecjalistycznych od 1.04.2009 r.

07-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014”

06-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci w roku 2009

06-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym w roku 2009

06-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci w roku 2009

06-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci w roku 2009

06-04-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: pn.: Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w roku 2009

02-04-2009 Lista ofert spełniających warunki formalne - złożonych na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pt. "Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 - 2011"
przedmiotem jest wybór realizatorów programu obejmującego zaopatrzenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w czynnik krzepnięcia - na rok 2009

26-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

26-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Prewencja pierwotna nowotworów w 2009 roku.

26-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” → Zakup sprzętu

26-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” → Koordynacja zadania20-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2009 roku

20-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku.

20-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
w zakresie zadania pn. "Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika na 2009 rok"

20-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy na 2009 rok.

20-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

w zakresie zadania: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

18-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014"

18-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
zadania pn.: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2009 roku

16-03-2009 Komunikat dotyczący realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w roku 2009

13-03-2009 ⇒ II Konkurs ofert, na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa od 1.04.2009 roku

10-03-2009 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”


15-01-2009 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011"
na wybór realizatora zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”,

09-01-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007 –2009”, organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS

18-12-2008 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert, „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011".
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”

18-12-2008 Minister Zdrowia ogłosiła wyniki konkursu na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009 roku

18-12-2008 „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”

28-11-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.2 w ramach przedsięwzięcia P04 „Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca”

28-11-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.6 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu: Zadanie 4.6 „Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca”.

21-11-2008 „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
zadania: druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”.

07-11-2008 ⇒ Konkurs ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009 roku

04-11-2008 Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra Zdrowia w celu dokonania wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej w roku 2008, „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
na realizację zadania pt.: Opracowanie i wdrożenie nowej metody leczenia - przeszczepianie komórek wysp trzustkowych.

23-10-2008 Komunikat w sprawie wprowadzenia poprawek do pakietu ustaw zdrowotnych

06-10-2008 Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007 –2009”, organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS

24-09-2008 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego

16-09-2008 Ogłoszenia o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)

w zakresie zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”

16-09-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
w zakresie zadania pn.: „Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce i zasad realizacji ogólnopolskich programów prewencji.” (POLKARD)

11-09-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
wybór realizatorów programu na rok 2008 dotyczącego zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”

02-09-2008 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych w 2008 r.

28-08-2008 Unieważnienie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
„Szkolenie specjalistyczne dla pracowników ośrodków referencyjnych w zakresie diagnostyki nadciśnienia wtórnego, USG naczyń szyjnych i nerkowych, diagnostyki bezdechu sennego”

25-08-2008 Rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.”

20-08-2008 Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2008 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”
Opracowanie i wdrożenie nowych sposobów leczenia w zakresie: przeszczepiania komórek trzustki

08-08-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD), -UWAGA!
w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych

30-07-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD"
„Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”

30-07-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008"
Szkolenie specjalistyczne dla pracowników ośrodków referencyjnych w zakresie diagnostyki nadciśnienia wtórnego, USG naczyń szyjnych i nerkowych, diagnostyki bezdechu sennego

30-07-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce i zasad realizacji ogólnopolskich programów prewencji

29-07-2008 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD),
w zakresie zadania pn.: „Analiza sytuacji Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA”.

11-07-2008 Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zadanie: "Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii"

11-07-2008 Rozstrzygnięcie Konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,
w zakresie zadania: „Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z Europem Leukemia Net” w 2008 r.

09-07-2008 Ogłoszenie o konkursie uzupełniającym na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
w zakresie zadania „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach” w 2008 r.

08-07-2008 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zadanie pn.: „Ocena rozpowszechnienia udaru mózgu oraz monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu.”

08-07-2008 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zadanie: „Organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego w 2008 r.”

08-07-2008 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zadanie „Opracowanie modelu organizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, edukacji pacjentów i personelu oraz wstępnych analiz ekonomicznych.”

08-07-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006–2008”

zadanie "Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu"

04-07-2008 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
w zakresie zadania dotyczącego prac modernizacyjno - budowlanych w ośrodku wdrażającym nowe metody leczenia w zakresie przeszczepów komórkowych komórek wysp trzustkowych i komórek wątroby

03-07-2008 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów programu „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie

03-07-2008  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu „Programu Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008”

w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2008

03-07-2008 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej wczesnego wykrywania nowotworów”

03-07-2008 Rozstrzygnięcie Konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,

w zakresie zadania: „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” w 2008 r.

01-07-2008 Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Zadania pn. „Program rozwoju opieki paliatywnej”, wybranych w roku 2006 na lata 2006-2008.

30-06-2008 Rozstrzygnięciue konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
utworzenie sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu z zakupem spirometrów i smokoly’zerów

27-06-2008 Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w ramach programu zdrowotnego pt.: „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011"
zadania „Zorganizowanie 4 konferencji szkoleniowych - każda dla ok. 200 osób z przygotowaniem zróżnicowanych materiałów dla 4 grup oraz upowszechnienie wniosków i zaleceń wynikających z konferencji”

27-06-2008 Podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 1 i 2”

26-06-2008 Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”,
w zakresie następującego zadania: „Zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej średniej klasy”.

26-06-2008 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD),
w zakresie zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu”.

19-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej programów leczenia ostrej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia, metodą zewnątrzustrojowego natleniania ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u noworodków i dzieci.”

19-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”, w zakresie zadania obejmującego
elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej

19-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2008

18-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych

18-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu

18-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe

16-06-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA

16-06-2008 Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

zadanie pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków (PET)

16-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
„Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia ośrodków RK w Polsce w nowoczesny sprzęt kardiologiczny w ramach utworzonej ogólnopolskiej sieci. Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego dla ośrodków rehabilitacji kardiologicznej.”

16-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
Program szkolenia lekarzy rodzinnych i pielęgniarek w zakresie prewencji chorób serca i naczyń – kontynuacja – cz. II i III 2008 rok: kształcenie edukatorów i realizacja lokalnych szkoleń lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

13-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)"
analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego

13-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”
modernizacja lub zakup aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII

13-06-2008 Rozstrzygnięcia konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”
zakup 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego

13-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizacja posiadanych aparatów

13-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”
zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu

09-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006 – 2008” - w zakresie zadań na 2008 r.
w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2008

05-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce”

05-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Tworzenie regionalnych ośrodków referencyjnych prewencji chorób serca i naczyń na tle miażdżycy w zakresie strategii wysokiego ryzyka. Wprowadzenie zasad kontroli jakości i oceny skuteczności programów prewencji”.

05-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej (NNM) (PIMaR Registry Polish Ischemic Mitral Regurgitation Registry)”.

05-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania pn.: „Ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną – program wieloośrodkowy.”

04-06-2008 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
w zakresie zadania obejmującego – zakup wysokiej klasy angiokardiografu ze stacja do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej

04-06-2008 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Wdrożenie i poprawa dostępności do małoinwazyjnych technik chirurgicznych ablacji w opornym na leczenie farmakologiczne migotaniu przedsionków.”

04-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Analiza przyczyn redukcji zgonów sercowo – naczyniowych w Polsce w latach 1990 – 2005.”

04-06-2008 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do średnich wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA”

04-06-2008 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną”.

04-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” (POLKARD)
w zakresie zadania pn.: „Pilotażowy program oceniający możliwość i efektywność kompleksowej prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych na 2008 rok.”

02-06-2008 Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2008"

30-05-2008 Ogłoszenie w sprawie podziału środków finansowych oraz rozstrzygnięcia konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów programu „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych"
zadanie: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

29-05-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008, POLKARD 2006-2008
w ramach zadania pn.: Edukacja alumnów seminariów duchownych w Polsce nt. nowoczesnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego - pilotaż"

29-05-2008 Ogłoszenie w sprawie podziału środków pomiędzy realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych programu
Zadania pn. „Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce”, wybranych w roku 2006 na lata 2006-2008.

27-05-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania obejmującego „Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych”.

27-05-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
w zakresie zadania obejmującego wybór adeptów do szkolenia w elektroterapii inwazyjnej

26-05-2008 Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci ” w latach 2006 -2008

23-05-2008 Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”

w zakresie zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci” w latach 2006 -2008.

23-05-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”.

21-05-2008 Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2008 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”.
prace modernizacyjno-budowlane w ośrodku wdrażającym nowe metody leczenia przeszczepów komórkowych:
- komórek wysp trzustkowych,
- komórek wątroby21-05-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, w zakresie zadania: „Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym”

21-05-2008 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca

21-05-2008 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2007-2008: „Postaw Serce na Nogi”

21-05-2008 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
obserwacja odległa osób zbadanych w programie WOBASZ

21-05-2008 Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na wybór realizatorów programu „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

21-05-2008 Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zadanie „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
dla województw lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz śląskiego

21-05-2008 Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego” w latach 2006 -2008.

21-05-2008 Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniaczych chłoniaków złośliwych u dzieci” w latach 2006 -2008

21-05-2008 Rozstrzygnięcie podziału środków finansowych pomiędzy realizatorów wyłonionych w konkursie ofert w 2006 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w zakresie zadania: „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości” w latach 2006 -2008.

20-05-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie "Modyfikacja i wdrożenie programu nauczaniaonkologii w polskich uczelniach medycznych"

15-05-2008 Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011
zorganizowanie 4 konferencji szkoleniowych

15-05-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

07-05-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006–2008”
utworzenie sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu z zakupem spirometrów i smokoly’zerów

07-05-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – "POLKARD"

monitorowanie udaru mózgu oraz stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu

07-05-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD”
opracowanie krajowej mapy zapotrzebowania na rehabilitację kardiologiczną oraz ocena stanu rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w 2008 roku

07-05-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – POLKARD 2006–2008”
szkolenie personelu poradni terapii zespołu uzależnienia od tytoniu

07-05-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD”
organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego w 2008 r.

07-05-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD”
Opracowanie modelu organizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, edukacji pacjentów i personelu oraz wstępnych analiz ekonomicznych

24-04-2008 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008”
Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)

24-04-2008 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008”
Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzież)

21-04-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów kardiologii inwazyjnej w klinikach/oddziałach kardiologii dla dorosłych, w tym pierwotnej angioplastyki w świeżym zawale serca

18-04-2008 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej

17-04-2008 Ogłoszenie o wyborz koordynatora i realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”

14-04-2008 Ogłoszenie konkursowe w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2008"

07-04-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
sieć ośrodków referencyjnych w prewencji

07-04-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego

28-03-2008 Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych na rok 2008

26-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia chorób Układu Sercowo –Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
pilotażowy program oceniający możliwość i efektywność kompleksowej prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia u osób starszych

26-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną

26-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008 ”
program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce

26-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
wdrożenie i poprawa dostępności do małoinwazyjnych technik chirurgicznych ablacji w opornym na leczenie farmakologiczne migotaniu przedsionków

20-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
Konkurs ofert POLKARD ECMO

19-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej (NNM) (PIMaR Registry Polish Ischemic Mitral Regurgitation Registry)”.


19-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD
ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną – program wieloośrodkowy

18-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
analiza przyczyn redukcji zgonów sercowo-naczyniowych w Polsce w latach 1990-2005

14-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Analiza sytuacji w Polsce w porównaniu do wskaźników w Unii Europejskiej, Europie i USA”.

13-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2007-2008: „Postaw Serce na Nogi”.

12-03-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania: "Wdrożenie programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym"

10-03-2008 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008”
w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2008


07-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – "POLKARD"
elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej

06-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 –"POLKARD”
wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego poprawę dostępności do badań echokardiograficznych.

06-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – "POLKARD”
zakup wysokiej klasy angiokardiografu ze stacją do pomiarów i rejestracji parametrów hemodynamicznych dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej

04-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
obserwacja odległa osób zbadanych w programie WOBASZ

04-03-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
Wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca

04-03-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania: „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”.
wybór realizatorów programu na rok 2008

29-02-2008 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania ofert
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

22-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego

22-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizacja posiadanych aparatów

22-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu

21-02-2008 Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2008 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Polgraft na lata 2006 - 2009

20-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
edukacja lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zasad promocji zdrowia oraz prewencji chorób układu krążenia

20-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006-2008”
szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych

20-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008 ”
wybór adeptów do szkolenia w elektroterapii inwazyjnej

19-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"
uzupełnienie braków w wyposażeniu Regionalnych Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz innych ośrodków odgrywających istotną rolę w poszczególnych województwach

19-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"
wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2008

19-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
wybór realizatorów w 2008 roku zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów kardiologii inwazyjnej w klinikach/oddziałach kardiologii dla dorosłych, w tym pierwotnej angioplastyki w świeżym zawale serca

18-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
modernizacja lub zakup aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII

18-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej

18-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"
zakup sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu

18-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
edukacja alumnów seminariów duchownych w Polsce nt. nowoczesnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – pilotaż

18-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD 2006-2008”
zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych

18-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD 2006-2008”
zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe

18-02-2008 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD”
zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych

30-01-2008 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

31-10-2007 Świadczenia wysokospecjalistyczne → 2008 r.
konkurs ofert

31-10-2007 UWAGA! ZMIANY!
Konkurs ofert świadczenia wysokospecjalistyczne → 2008 r.

25-09-2007 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie z wolnej ręki – na wykonanie usługi Monitorowania i poprawy pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych
w Polsce, obejmujące prowadzenie Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych14-09-2007 Rozstrzygnięcie konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
rejestr zabiegów kardiologii interwencyjnej

07-09-2007 Rozstrzygnięcie konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”

07-09-2007 Rozstrzygnięcie konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”

07-09-2007 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
Wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych

24-08-2007 Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych

07-08-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
zaprojektowanie, wdrożenie i realizacja ogólnopolskiego, wieloośrodkowego, prospektywnego rejestru zastosowania stentów uwalniających leki (DES) w leczeniu choroby niedokrwiennej serca z roczną obserwacją

25-07-2007 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”,
„Leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem mózgu w 2007 r.”

16-07-2007 Ogłoszenie o wyborz koordynatora i realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
część B

16-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

12-07-2007 Wykaz podziału środków finansowych na realizację Programu rozwoju opieki paliatywnej, w roku 2007 w zakresie zakupu sprzętu dla potrzeb oddziałów opieki paliatywnej i zespołów wsparcia, działających w ramach programu


12-07-2007 Wykaz podziału środków finansowych na realizację Programu rozwoju opieki paliatywnej, w roku 2007 w zakresie przygotowanie personelu zespołów wsparcia, realizacja szkoleń w 2007 r.

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie „Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych”

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Szkolenie adeptów elektrofizjologii inwazyjnej”

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Rejestr nabytych wad serca”


12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: "Wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca"

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: "Ocena czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego mechanicznych powikłań zawału serca"

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Szkolenie adeptów pediatrycznej kardiologii inwazyjnej”

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną – program wieloośrodkowy”

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Opracowanie programu realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na szczeblu powiatu w powiązaniu z już istniejącą siecią Ośrodków Regionalnych oraz planowaną siecią ośrodków wojewódzkich”

12-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zadanie: „Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej – polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej (Polish Ischemic Mitral Regurgitation Registry – PIMaR)”

11-07-2007 Ogłoszenie o wyborz realizatorów programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
część A

11-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, „Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

11-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, „Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”
konkurs uzupełniający

05-07-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
„Przygotowanie do druku opracowania w formie monografii pt. Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”.


05-07-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego „Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011”
Przygotowanie do druku opracowania w formie monografii pt. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia

02-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Tworzenie regionalnych ośrodków referencyjnych prewencji chorób serca i naczyń na tle miażdżycy w zakresie strategii wysokiego ryzyka. Wprowadzenie zasad kontroli jakości i oceny skuteczności programów prewencji

02-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Prowadzenie i rozbudowa ogólnopolskiego rejestru chorych z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, nadciśnieniem tętniczym opornym i nadciśnieniem tętniczym wtórnym

02-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Rejestr „Elektrofizjologia”

02-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce

02-07-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Analiza skuteczności chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej z użyciem technik małoinwazyjnych w porównaniu z metoda klasyczną (z użyciem krążenia pozaustrojowego) – program wieloośrodkowy

27-06-2007 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych

25-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce”

21-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania „Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

19-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
wyposażenie ośrodków regionalnych w aparaturę, która pozwoli na realizację rehabilitacji domowej z wykorzystaniem telemedycyny

19-06-2007 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
Rejestr zabiegów kardiologii interwencyjnej

13-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
zadanie „Rejestr kardiomiopatii przerostowej”

12-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi, w zakresie zakupu sprzętu do pracowni mammograficznych”

11-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”

11-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”

05-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
atlas zróżnicowania regionalnego umieralności z powodu chorób układu krążenia

05-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
przygotowanie prospektywnej oceny osób zbadanych w programie WOBASZ realizowanym w latach 2003-2005

05-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
utworzenie ogólnopolskiego rejestru chorych z omdleniami

04-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Polski Rejestr Pacjentów z Ostrą Niewydolnością Serca

04-06-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Wzmocnienie krajowej akcji „Postaw Serce na Nogi”

31-05-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD”
wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2007

31-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
program szkolenia lekarzy rodzinnych i pielęgniarek w zakresie prewencji chorób serca i naczyń – cz. I 2007 r

31-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
Organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego w 2007 r.

31-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie "Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET"

31-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania ”
konkurs uzupełniający na wybór realizatora programu w Województwie Lubuskim

30-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe"
program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy

30-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie "Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii"

30-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci”

29-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”
dla województw: lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego i podlaskiego

28-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
tworzenie ośrodka kardiochirurgicznego w Kielcach

28-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego w 2007 r

28-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej programów leczenia ostrej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia, metodą wewnątrzustrojowego natleniania ECMO u noworodków i dzieci w ramach skoordynowanego ogólnopolskiego programu POLKARD – ECMO

28-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
ocena rozpowszechnienia udaru mózgu oraz monitorowanie skuteczności bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udarów mózgu

28-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
rejestr nadciśnienia płucnego tętniczego w latach 2007 – 2008

28-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
model nadzoru nad chorymi z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca w warunkach domowych w latach 2007 – 2008

28-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. "Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008"
rejestr udarów mózgu

25-05-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net”

25-05-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”
zakup urządzeń

24-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009”
w zakresie zadania na rok 2007

23-05-2007 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora „Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2006-2008”
część A i B (Kardio-Prenatal)

14-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu

14-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych o profilu rehabilitacyjnym w oddziałach neurologicznych

14-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy ododdziałach udarowych

11-05-2007 Informacji o przesunięcie terminu składania ofert
opracowanie programu realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na szczeblu powiatu w powiązaniu z już istniejącą siecią Ośrodków Regionalnych oraz planowaną siecią ośrodków wojewódzkich

09-05-2007 Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej

ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

09-05-2007 Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

09-05-2007 Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci

08-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych

08-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe

07-05-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
sprzęt - elektrofizjologia

07-05-2007 Ogłoszenie o przesunięcie terminu składania ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych

30-04-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 –„POLKARD 2006 – 2008”
Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych

30-04-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 –„POLKARD 2006 – 2008”
Szkolenie adeptów elektrofizjologii inwazyjnej

27-04-2007 Ogłoszenie o wyborz koordynatora i realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”
część B

24-04-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT 2006 - 2009”
Części B

24-04-2007 Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

23-04-2007 Ogłoszenie o unieważnienie postępowania konkursowego
Polgraft na lata 2006-2009

23-04-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT 2006 - 2009”
część A.

20-04-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pt. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci”

19-04-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów

18-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
wymiana angiokardiografów

18-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup angiokardiografów do nowych pracowni

18-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup lub modernizację aparatury echokardiograficznej średniej klasy

17-04-2007 Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe” - Moduł 1 i Moduł 2

17-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
Szkolenie adeptów kardiologii interwencyjnej dla dorosłych

16-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie ogólnopolskiej sieci referencyjnych ośrodków pełnej diagnostyki nadciśnienia – zakup 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego

16-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizację posiadanych aparatów

16-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”

16-04-2007 Ogłoszenie o przesunięcie terminu składania ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
w zakresie zadania pn.: „Rejestr zabiegów kardiologii interwencyjnej”

13-04-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych "Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce"
wybór realizatorów wymienionego zadania na lata 2007 – 2008, tj. ośrodków koordynujących i regionalnych

12-04-2007 Realizatorzy programu badań prtzesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

12-04-2007 Realizatorzy programu badań prtzesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi

11-04-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD
tworzenie ośrodka kardiochirurgicznego w Kielcach

06-04-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD
tworzenie regionalnych ośrodków referencyjnych prewencji chorób serca i naczyń na tle miażdżycy w zakresie strategii wysokiego ryzyka

04-04-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD”
wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnością serca

04-04-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD”
opracowanie programu realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na szczeblu powiatu w powiązaniu z już istniejącą siecią Ośrodków Regionalnych oraz planowaną siecią ośrodków wojewódzkich

04-04-2007 Realizatorzy programu badań prtzesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego zakwalifikowani do realizacji programu w 2007 r.
wraz z podziałem środków finansowych

04-04-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków”
część B (Kardio-Prenatal) na lata 2007-2008 kontynuacja


04-04-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków”
część A na lata 2007– 2008 - kontynuacja.

03-04-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008.”

02-04-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury stanowiącej niezbędne wyposażenie istniejących już Regionalnych Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej w systemy telemedycznego monitorowania rehabilitacji w miejscu zamieszkania

30-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006-2008”
przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej programów leczenia ostrej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia

30-03-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci w latach 2007 - 2008

30-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo -Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - POLKARD”
ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej z towarzyszącą umiarkowaną niedokrwienną niedomykalnością mitralną

29-03-2007 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
w zakresie zadania pn.: „Uzupełnienie braków w wyposażeniu 8 ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej, które nie są Regionalnymi Ośrodkami KRK i spełniają wiodącą rolę w województwach”

29-03-2007 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zakup echokardiografów średniej klasy dla ośrodków kardiologii dziecięcej

29-03-2007 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zakup głowic (przezklatkowych i przezprzełykowych) do echokardiografów dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej

29-03-2007 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w ramach „Narodowego programu profilaktyki i chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”
zakup aparatury do badań elektrofizjologicznych i ablacji w ośrodkach referencyjnych kardiologii dziecięcej

29-03-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych "Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi w zakresie zakupu sprzętu mammograficznego"
zakup aparatury mammograficznej dla potrzeb realizacji Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

28-03-2007 Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - „POLKARD”
Ocena skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej – polski rejestr niedokrwiennej niedomykalności mitralnej

27-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - "POLKARD"
zaprojektowanie, wdrożenie i realizacja ogólnopolskiego rejestru kardiomiopatii przerostowej

27-03-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zadania Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi lata 2007-2010
koszty działań administracyjnych wyłonionego wojewódzkiego ośrodka koordynującego

27-03-2007 Uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zadania → "Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego , w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych na lata 2007-2008"

26-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 – 2008 - "POLKARD"
wdrożenie modelu wczesnej ambulatoryjnej i domowej opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po niepowikłanych operacjach kardiochirurgicznych

26-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD”

ocena rozpowszechnienia udaru mózgu oraz monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu

23-03-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009

23-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora programu w zakresie zadania obejmującego zaprojektowanie, wdrożenie i zrealizowanie ogólnopolskiego Rejestru udarów mózgu

23-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD”
analiza skuteczności chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej z użyciem technik małoinwazyjnych w porównaniu z metoda klasyczną (z użyciem krążenia pozaustrojowego) – program wieloośrodkowy

23-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD”
Rejestr „Elektrofizjologia”

23-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora, na realizację zadania pn.: „Polski Rejestr Pacjentów z Ostrą Niewydolnością Serca.”

23-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pn.: „Ocena czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego mechanicznych powikłań zawału serca”.

22-03-2007 Unieważnienie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
„Wyposażenie ośrodków regionalnych w aparaturę, która pozwoli na realizację rehabilitacji domowej z wykorzystaniem telemedycyny (stacje nadzorujące i aparaty dla pacjentów)”

22-03-2007 Ogłoszenie o decyzji Komisji Konkursowej
Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

22-03-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy

22-03-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

16-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
wybór realizatorów „Szkolenia adeptów pediatrycznej kardiologii inwazyjnej”

16-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
wybór realizatora zadania pn. „Program szkolenia lekarzy rodzinnych i pielęgniarek w zakresie prewencji chorób serca i naczyń – cz. 1. 2007 rok: przygotowanie materiałów i części metodycznej oraz przygotowanie pilotażu

13-03-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej

09-03-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008”, „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej

08-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
przygotowanie prospektowej oceny osób zbadanych w programie WOBASZ realizowanym w latach 2003 - 2005

06-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
wybór realizatora zadania pn.: „Program poprawy diagnostyki i terapii hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce”

06-03-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Programy edukacyjne dla lekarzy pierwszego kontaktu dotyczące niewydolności serca”

02-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
zrealizowanie atlasu zróżnicowania regionalnego umieralności z powodu chorób układu krążenia

02-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
zaprojektowanie, wdrożenie i realizacja ogólnopolskiego, wieloośrodkowego, prospektywnego rejestru zastosowania stentów uwalniających leki (DES) w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

01-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
włączenie do realizacji zadań w zakresie prewencji celów zawarty w dokumencie WHO: „Globalna strategia w sprawie żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia”

01-03-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiego rejestru chorych z omdleniami”

26-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pn.: „Prowadzenie i rozbudowa ogólnopolskiego rejestru chorych z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, nadciśnieniem tętniczym opornym i nadciśnieniem tętniczym wtórnym

22-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatorów programu na rok 2007 w zakresie zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego w 2007 r.”

22-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora programu w zakresie zadania pn.: „Rejestr nadciśnienia płucnego tętniczego w latach 2007 – 2008”

21-02-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT 2006 - 2009”
CZĘŚĆ B

20-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006 - 2008"
Wybór realizatorów w 2007 roku programu w zakresie zadania pn.: „Organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego w 2007 r.”

16-02-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006 – 2008”
w zakresie zadania na rok 2007

16-02-2007 Ogłoszenie o zawarciu umowy
aktualizacja Systemu Informacji Prawnej LEX Omega
Nr MZ-AGA-270-2060/JP/0716-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006 - 2008"
Wybór realizatorów zadania pn.: „Szkolenie adeptów kardiologii interwencyjnej dla dorosłych w 2007 roku”

14-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006 - 2008".
model nadzoru nad chorymi z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca w warunkach domowych w latach 2007 - 2008

09-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Stworzenie rejestru chorych z rozpoznawaną nabytą wadą serca

06-02-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 „POLKARD 2006 - 2008”
Wybór realizatora zadania pt.: „Prowadzenie i rozbudowa Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci w latach 2007 - 2008.”

01-02-2007 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Wieku Rozwojowego

31-01-2007 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
Wdrożenie i prowadzenie Rejestru chorych(dorosłych) na cukrzycę

30-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
zakup spirometrów i monitorów tlenku węgla tzw. „smokoly’zerów”

26-01-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Programu Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006-2008"

24-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu

24-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych o profilu rehabilitacyjnym w oddziałach neurologicznych

22-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych lub modernizacja posiadanych aparatów

22-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury do diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu o charakterze przesiewowym oraz aparatury polisomnograficznej umożliwiającej pełną diagnostykę bezdechu obturacyjnego podczas snu

22-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego

19-01-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2006-2008"

19-01-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT 2006 - 2009”
CZĘŚĆ A

19-01-2007 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT 2006 - 2009”
CZĘŚĆ B

18-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 - 2008”
zakup sprzętu dla nowotworzonych i istniejących poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych

18-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - „POLKARD 2006-2008”
zakup sprzętu dla pododdziałów udarowych

18-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 - 2008”
zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe

17-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej

17-01-2007 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2006-2010”

17-01-2007 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007-2009"

12-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
wymiana angiokardiografów

12-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
zakup angiokardiografów - zakup dla nowej pracowni

12-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
kardiologia dziecięca – echokardiografy

12-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
kardiologia dziecięca – głowice echokardiograficzne

12-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
kardiologia dziecięca – aparatura do badań elektrofizjologicznych i ablacji

12-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
sprzęt - elektrofizjologia

11-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
opracowanie i wprowadzenie programów edukacyjnych dla lekarzy pierwszego kontaktu opartych na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących przewlekłej niewydolności serca

11-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"

zakup aparatury stanowiącej niezbędne wyposażenie istniejących już Regionalnych Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej w systemy telemedycznego monitorowania rehabilitacji w miejscu zamieszkania

11-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD”
uzupełnienie braków w wyposażeniu 8 ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej, które nie są Regionalnymi Ośrodkami KRK i spełniają wiodącą rolę w województwach

10-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej średniej klasy

09-01-2007 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologiczneji

28-12-2006 Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego, mające na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006-2008”

28-12-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program Psychiatrycznej opieki zdrowotnej na lata 2006 – 2008” w zakresie zadań na rok 2007

11-12-2006 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce” na lata 2006 - 2008
w zakresie zadań na 2007 rok

01-12-2006 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2006-2008"
zakup testów i odczynników do badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy), fenyloketonurii i mukowiscydozy.
wykonywanie badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) fenyloketonurii i mukowiscydozy.
koordynacja i nadzór merytoryczny nad badaniami przesiewowymi w Polsce, kontrola jakości badań przesiewowych w całym kraju, prowadzenie Rejestru noworodków objętych badaniami przesiewowymi30-11-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program Psychiatrycznej opieki zdrowotnej na lata 2006 – 2008” w zakresie zadań na rok 2007

22-11-2006 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce na lata 2006-2010”

07-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-sieć ośrodków rehabilitacji kardiologicznej

07-11-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007 – 2009”
ośrodki referencyjne

06-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-standardy oddziałów dziennych diagnostyki i terapii NT

03-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - realizacja techniki małoinwazyjnego pobierania tętnicy promieniowej

03-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - szkolenia adeptów pediatrycznej kardiologii inwazyjnej

03-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - wybór adeptów szkolenia w pediatrycznej kardiologii inwazyjnej

03-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-pracownia diagnostyki omdleń

03-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-edukacja i rehabilitacja kardiologiczna w prewencji pierwotnej i wtórnej

02-11-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET”

30-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - nowe metody kardiochirurgiczne oraz metody mechanicznego wspomagania serca

30-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-Postaw Serce na Nogi

30-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej pilotaż 2006

30-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- operacje oszczędzające zastawkę aortalną

26-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
monitorowania regionalnej oksymetrii mózgowej ( rSO2 )

26-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
opracowanie Narodowych Norm Żywienia ze szczególnym uwzględnieniem prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego

25-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
genetyczne rozpoznawanie hipercholesterolemii rodzinnej

25-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
prowadzenie Krajowego Rejestru Chorych na Hipercholesterolemię Rodzinną

20-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Rejestr chorych z niewydolnością serca w klasie czynnościowej NYHA IV

19-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
"Nadciśnienie – aparatura usg i 24-godz. rejestratory"

16-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
opracowanie wieloośrodkowego programu leczenia ostrej krytycznej niewydolności serca z wykorzystaniem tanich metod krótkoterminowego mechanicznego wspomagania serca

13-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
WOBASZ Senior

12-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
w zakresie zadania obejmującego wybór adeptów szkolenia w kardiologii interwencyjnej

12-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
w zakresie zadania obejmującego wybór realizatorów „Szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej”

09-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej

09-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Analiza skuteczności chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej

06-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce

05-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
bieżąca analiza czynników społecznych, ekonomicznych i socjologicznych oraz ich potencjalnego związku z wskaźnikami zachorowalności oraz umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego w Polsce

04-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Zaprojektowanie i wdrożenie Ogólnopolskiego Rejestru Kardiomiopatii Przerostowej

04-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Program wdrożenia modelu wczesnej ambulatoryjnej opieki lekarskiej rehabilitacji pacjentów po (niepowikłanych) operacjach kardiochirurgicznych

04-10-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
obejmującego ocenę czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego mechanicznych powikłań zawału serca

26-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Ocena przydatności małoinwazyjnych technik chirurgicznej ablacji w opornym na leczenie farmakologiczne migotaniu przedsionków

25-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
Opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Rejestru chorych (dorosłych) na cukrzycę oraz Rejestru Wieku Rozwojowego

25-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
Opracowanie i organizacja programu szkoleń lekarzy rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki oraz opieki nad chorymi na cukrzycę

25-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
Opracowanie programu edukacyjnego dla nauczycieli i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę

25-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
Promocja problematyki cukrzycy i zdrowego trybu życia w mediach

25-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zróżnicowanie umieralności i chorobowości sercowo - naczyniowej

21-09-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Tomografia pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET- I Etap

20-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
wyrównanie dostępu do procedur kardiologicznych

20-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
monitorowanie umieralności przedwczesnej z powodu chorób układu krążenia

15-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
leczenia krytycznej niewydolności oddechowej i mechanicznego wspomagania krążenia z zastosowaniem ciągłego pozaustrojowego natleniania ECMO

15-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
przygotowanie i wdrożenie pilotażowego programu uwzględniającego potrzeby sprzętowe na rzecz diagnostyki i terapii zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu

12-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków"
część A

12-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworod"
część B

12-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworod"
ogłoszenie na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu

08-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Kardiologia dziecięca – aparatura dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej III stopnia referencyjności

07-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach poprzez kontynuację i rozszerzenie projektu "Szansa dla Młodego Serca"

07-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Edukację społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych

05-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2006 – 2008

05-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego

05-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
monitorowanie rozpowszechnienia udaru mózgu oraz skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu

05-09-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego

01-09-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
szkolenia adeptów pediatrycznej kardiologii inwazyjnej

01-09-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
szkolenie-realizatorzy pediatrycznej kardiologii inwazyjnej

25-08-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce

19-08-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
PP400M

17-08-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych

10-08-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008”
pn. "Produkcja immunoglobuliny anty Rh-D" (profilaktyka konfliktu matczyno – płodowego w zakresie antygeny D z układu Rh)

10-08-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów programu „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011”

09-08-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Program szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej - jednodniowe minimum onkologiczne

09-08-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie: Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

02-08-2006 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”

01-08-2006 Sprostowania do ogłoszenia
Tworzenie Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu przy Pododdziałach Udarowych klasy A lub B lub dofinansowanie istniejących Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu w jednostkach posiadających Pododdziały Udarowe klasy A lub B

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-opracowanie Narodowych Norm Żywienia ze szczególnym uwzględnieniem prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-prowadzenie Krajowego Rejestru Chorych na Hipercholesterolemię Rodzinną

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-genetyczne rozpoznawanie hipercholesterolemii rodzinnej

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-sieć ośrodków rehabilitacji kardiologicznej

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-Postaw Serce na Nogi

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-standardy oddziałów dziennych diagnostyki i terapii NT

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-pracownia diagnostyki omdleń

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-edukacja i rehabilitacja kardiologiczna w prewencji pierwotnej i wtórnej

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-WOBASZ Senior

01-08-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-czynniki społeczne, ekonomiczne i socjologiczne a choroby serca i naczyń

31-07-2006 Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej oraz Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce

24-07-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Program Psychiatrycznej opieki zdrowotnej na lata 2006 – 2008”

19-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie sal wczesnej rehabilitacji w Oddziałach Neurologicznych w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe typu A lub B

13-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu i aparatury stanowiących niezbędne wyposażenie wyłonionych w drodze konkursu Regionalnych Ośrodków Rehabilitacji Kardiologicznej

13-07-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe

13-07-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora Programu rozwoju opieki paliatywnej - dostosowanie wybranych ośrodków do realizacji programu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) i uzyskanie akredytacji tej organizacji - doposażenie zespołów wsparcia i ośrodków opieki paliatywnej w niezbędny sprzęt, na lata 2006 – 2008

13-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
prowadzenie i rozbudowa KROK u dorosłych i u dzieci

13-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu przy Pododdziałach Udarowych klasy A lub B lub dofinansowanie istniejących Poradni Chorób Naczyniowych Mózgu w jednostkach posiadających Pododdziały Udarowe klasy A lub B

13-07-2006 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”

10-07-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

07-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
kompleksowy rejestr i ocena postępowania w elektroterapii

07-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
szkolenie adeptów elektroterapii serca

07-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup sprzętu i aparatury stanowiących niezbędne wyposażenie sal rehabilitacji dla chorych z udarem mózgu

07-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
tworzenie oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarze mózgu i doposażenie istniejących oddziałów prowadzących wczesną kompleksową rehabilitację poudarową

07-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej n. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
wybór adeptów do szkolenia w elektroterapii

07-07-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Program opieki paliatywnej – przygotowanie panelu zespołów wsparcia – realizacja szkoleń w zakresie opieki paliatywnej

07-07-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków"
część A

07-07-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków"
część B

07-07-2006 Konkurs ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków"
ogłoszenie na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu

05-07-2006 Rozstrzygnięcie konkursu konkursu na wybór realizatorów programu Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci

05-07-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci”

04-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
kardiologia dziecięca

04-07-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
ogólnopolski rejestr dostępności metod diagnostyki zatorowości płucnej w oddziałach kardiologicznych

30-06-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora i koordynatora Program Eliminacja Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006-2008

modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci

29-06-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce w Polsce” na lata 2006 – 2008
opracowanie i organizacja programu szkoleń lekarzy rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki oraz opieki nad chorymi na cukrzycę

29-06-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce w Polsce” na lata 2006 – 2008
"Promocja" problematyki cukrzycy i zdrowego trybu życia w mediach (prasa, radio, telewizja, internet)

29-06-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce w Polsce” na lata 2006 – 2008
opracowanie programu edukacyjnego dla nauczycieli i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę

29-06-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce w Polsce” na lata 2006 – 2008
opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Rejestru chorych (dorosłych) na cukrzycę oraz Rejestru Wieku Rozwojowego."

29-06-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii

28-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Sieć pododdziałów udarowych

26-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej

24-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”

23-06-2006 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”
pn. "Produkcja immunoglobuliny anty Rh-D" (profilaktyka konfliktu matczyno – płodowego w zakresie antygeny D z układu Rh)

23-06-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Prewencja Pierwotna Nowotworów

23-06-2006 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora i koordynatora Program Eliminacja Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006-2008

21-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008" "POLKARD 2006 – 2008"
wybór ośrodków, w których będzie prowadzone leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem mózgu w 2006 r.

21-06-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

20-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
zakup angiokardiografów

19-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
w ramach zadania pn.: „Ogólnopolski rejestr ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS”

19-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
w ramach zadania pn.: „Ocena odległa skuteczności edukacji pacjentów z niewydolnością serca i ich rodzin na zachowania prozdrowotne i rokowanie tej grupy chorych wraz z oceną epidemiologiczną tej populacji”

14-06-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program szkolenia lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej - jednodniowe minimum onkologiczne

14-06-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym

14-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Kardiologia dziecięca – sprzęt do wykonywania zabiegów przezskórnych przy użyciu fal o częstotliwości radiowej (RF) w wadach wrodzonych serca

14-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008" "POLKARD 2006 – 2008"
zakup sprzętu angiokardiograficznego w ośrodkach referencyjnych kardiologii dziecięcej

14-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” „POLKARD 2006 – 2008”
Kardiologia dziecięca – aparatura dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej III stopnia referencyjności

09-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006-2008”
zadania:zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej średniej klasy


07-06-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Polgraft”

06-06-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 "POLKARD 2006-2008" zadania: poprawa dostępności do zabiegów elektrofizjologii w klinikach

02-06-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

"Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2006-2010"

02-06-2006 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert konkursowych na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew na lata 2005 – 2008,
Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 201131-05-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

31-05-2006 Ogłoszenie uzupełniające o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" zadania: wykrywania raka jelita grubego

30-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – organizacja kursów szkoleniowych dla zespołów pododdziału udarowego”

30-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 – Rejestr chorych z niewydolnością serca w klasie czynnościowej NYHA IV

30-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
„Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008: Media.

30-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008: PP400M

30-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 - Ogólnopolski Rejestr Kardiomiopatii Przerostowej

30-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008: SMS

25-05-2006 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" zadania:wykrywania raka jelita grubego

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- monitorowanie umieralności przedwczesnej z powodu chorób układu krążenia

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – monitorowanie stosowanych metod leczenia i profilaktyki udaru mózgu

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – zróżnicowania umieralności i chorobowości sercowo - naczyniowej

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008- "POLKARD 2006-2008"
Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – Neurologia – szkolenie w zakresie procedur wewnątrznaczyniowych

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- operacje oszczędzające zastawkę aortalną

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-Ocena czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego mechanicznych powikłań zawału serca

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- monitorowania regionalnej oksymetrii mózgowej ( rSO2 )

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD-skuteczności zabiegów niedokrwiennej niedomykalności mitralnej pilotaż 2006

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- leczenia krytycznej niewydolności oddechowej

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- opieki lekarskiej i rehabilitacji pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD- przydatności małoinwazyjnych technik chirurgicznej ablacji w opornym na leczenie farmakologiczne migotaniu przedsionków

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - analiza skuteczności chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - ustalenie standardów postępowania chirurgicznego w trakcie leczenia operacyjnego choroby wieńcowej

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - realizacja techniki małoinwazyjnego pobierania tętnicy promieniowej

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - nowe metody kardiochirurgiczne oraz metody mechanicznego wspomagania serca

19-05-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD - leczenie krytycznej, ostrej niewydolności serca

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarnicznych chłoniaków złośliwych u dzieci

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Modyfikacja i wdrażanie ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z "European Leukemia Net"

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Program wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych w Polsce” – KOORDYNACJA lub OŚRODEK REGIONALNY

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” - Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach, na lata 2006-2008.

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatora i koordynatora programu polityki zdrowotnej
"Programu Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006-2008"

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Prewencja pierwotna nowotworów

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program rozwoju opieki paliatywnej, na lata 2006-2008, Przygotowanie personelu zespołów wsparcia, realizacja szkoleń w zakresie opieki paliatywnej.

11-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Program rozwoju opieki paliatywnej – dostosowanie wybranych ośrodków do realizacji programu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, doposażenie ośrodków opieki paliatywnej

04-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
programu polityki zdrowotnej „Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005 – 2008”

04-05-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pn. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011”

28-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – Rehabilitacja - oddziały neurologiczne o profilu rehabilitacyjnym

28-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – poprawa dostępności do rehabilitacji dla chorych z udarem mózgu

28-04-2006 Komunikat dotyczący zmiany wymagań stawianych Oferentom
określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

26-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – POLKARD 2006-2008
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD: monitorowanie w elektrokardiologii

26-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 – Ogólnopolski rejestr dostępności metod diagnostyki zatorowości płucnej w oddziałach kardiologicznych

26-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"

konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: POLKARD 2006 - 2008 Szkolenie – adepci elektroterapii serca

26-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: POLKARD 2006-2008 - Szkolenie w elektroterapii serca

26-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD - Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych

20-04-2006 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce na lata 2006-2010”

14-04-2006 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2006 – 2008”

13-04-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

13-04-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, realizacja szkoleń

13-04-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, utworzenie i funkcjonowanie biura dla potrzeb obsługi programu

13-04-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, wykonanie kolonoskopii

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
Szkolenie - adepci

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
odległa ocena skuteczności edukacji chorych z niewydolnością serca i ich rodzin

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 -"POLKARD 2006-2008"
poradnie chorób naczyniowych przy pododdziałach udarowych klasy A lub B

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
sieć pododdziałów rehabilitacji kardiologicznej

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD 2006-2008"
inwestycje w kardiochirurgii

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
kardiologia dziecięca

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 - Szkolenie

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – Rehabilitacja - sale wczesnej rehabilitacji w Oddziałach Neurologicznych posiadających Pododdziały Udarowe typu A lub B

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006-2008”
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD 2006-2008 - Ogólnopolski rejestr chorych po transplantacji serca

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006 - 2008 ”

konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej „POLKARD 2006-2008 - Rejestr nadciśnienia tętniczego”.

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: "Nadciśnienie – aparatura polisomnograficzna"

12-04-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: "Nadciśnienie – aparatura usg i 24-godz. rejestratory"

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"

Kardiologia dorosłych - echo

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - „POLKARD 2006-2008”
Intensywna Opieka Kardiologiczna

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD 2006-2008"
Elektrofizjologia

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006 – 2008”
Angiokardiografy

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006-2008”
Sieć pododdziałów udarowych

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006-2008”
Leczenie trombolityczne w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Kardiologia dziecięca – angiokardiografy

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Kardiologia dziecięca – sprzęt do wykonywania zabiegów przezskórnych przy użyciu fal o częstotliwości radiowej (RF) w wadach wrodzonych serca

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008”
Kardiologia dziecięca – aparatura dla ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej III stopnia referencyjności

20-03-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD 2006-2008"
Kardiologia dziecięca – aparatura dla poradni kardiologii dziecięcej , oddziałów terenowych kardiologii dziecięcej i klinik kardiologii dziecięcej AM

08-03-2006 Konkurs ofert na wybór Koordynatora programu polityki zdrowotnej. pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - POLGRAFT 2006 - 2009”
część B: Przygotowanie allogenicznych biostatycznych przeszczepów tkankowych

08-03-2006 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 - 2009 - „POLGRAFT 2006 - 2009”
część B: Przygotowanie allogenicznych biostatycznych przeszczepów tkankowych”.

21-02-2006 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD 2006-2008"

08-12-2005 Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnych skutków zdrowotnych

05-12-2005 Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. „Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

18-11-2005 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego mającego na celu wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. „Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków PET – I etap”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

15-11-2005 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005, zadanie: Program Rozwoju Opieki Paliatywnej

28-10-2005 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Program profilaktyki raka piersi – Część administracyjno – logistyczna (2005-2010)”
jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

28-10-2005 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Program profilaktyki raka szyjki macicy – Część administracyjno – logistyczna (2005-2010)”
jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”

24-10-2005 Ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej - „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2003 – 2005”
opracowanie wzorcowego projektu lokalnej sieci rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej realizowanej we współpracy z oddziałami kardiologicznymi oraz przygotowanie ogólnopolskiego projektu sieci ośrodków stacjonarnej i ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej

29-09-2005 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnych skutków zdrowotnych"

11-08-2005 Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania pn. „Ocena efektywności leczenia przy pomocy wszczepialnych kardiowerterów/defibrylatorów serca w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej w warunkach polskich”

11-08-2005 Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”,
w zakresie zadania pn. „Wdrożenie, realizacja i ocena pilotażowego wzorcowego projektu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej uwzględniającego metody telekardiologii w nadzorze chorych rehabilitowanych w warunkach domowych"

11-08-2005 Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania pn. „Opracowanie systemu gromadzenia i analizy danych epidemiologicznych
w zakresie chorób sercowo-naczyniowych w Polsce w celu optymalnego kreowania polityki zdrowotnej na poziomie centralnym i regionalnym”04-08-2005 Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 2005"
zadanie: wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce białaczki u dzieci

03-08-2005 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów z zakresu elektrokardiologii – modernizacja lub zakup aparatury do elektrofizjologii

03-08-2005 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych – zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii

03-08-2005 Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów z zakresu elektrokardiologii – modernizacja lub zakup aparatury do elektrofizjologii

03-08-2005 Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych – zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii

15-07-2005 KOMUNIKAT w sprawie konkursów na wybór realizatorów „Ogólnopolskiego programu aktywnej, populacyjnej, profilaktyki raka szyjki macicy” oraz „Populacyjnego programu wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce”

11-07-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów kardiologii inwazyjnej w klinikach/oddziałach kardiologii dla dorosłych
zakup angiokardiografów

11-07-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego uzupełnienie sprzętu w ośrodkach referencyjnych rehabilitacji kardiologicznej
zakup lub modernizacja echokardiografów, zestawów do ergospirometrycznej próby wysiłkowej, zestawów do treningu sterowanego komputerowo oraz zestawów do 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera

11-07-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego poprawę dostępności do zabiegów z zakresu elektrokardiologii
modernizacja lub zakup aparatury do elektrofizjologii

11-07-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego poprawę dostępności do badań echokardiograficznych
zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej dla dorosłych

07-07-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
opracowanie wzorcowego projektu lokalnej sieci rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej realizowanej we współpracy z oddziałami kardiologicznymi, oraz przygotowanie ogólnopolskiego projektu sieci ośrodków stacjonarnej i ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej

24-06-2005 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 2005”

23-06-2005 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania pt.: „Opracowanie wzorcowego projektu lokalnej sieci rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej realizowanej we współpracy z oddziałami kardiologicznymi, oraz przygotowanie ogólnopolskiego projektu sieci ośrodków stacjonarnej i ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej”

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego tworzenie sieci pododdziałów udarowych
zakup sprzętu i aparatury

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w ośrodkach kardiologii dziecięcej
zakup sprzętu echokardiograficznego

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego poprawę dostępności do badań echokardiograficznych
zakup przenośnych aparatów echokardiograficznych dla ośrodków kardiologicznych biorących udział w kwalifikacji do przeszczepu serca

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów „Narodowego Programu Profilaktyki i leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
konstruktywny lobbing na rzecz prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w polskich środowiskach opiniotwórczych

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów „Narodowego Programu Profilaktyki i leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK)u dorosłych i u dzieci

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów „Narodowego Programu Profilaktyki i leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Opracowanie modelu organizacyjnego i prawnego badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia, uwzględniającego aktualne standardy medyczne i sytuacje społeczno-ekonomiczną

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów „Narodowego Programu Profilaktyki i leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Utworzenie Krajowego Rejestru Chorych z Hipercholesterolemią Rodzinną

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów „Narodowego Programu Profilaktyki i leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników programu pilotażowego organizacji 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych opartego na zasadzie transportu bezpośredniego z wykorzystaniem teletransmisji EKG

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego utworzenie sieci referencyjnych ośrodków pełnej diagnostyki nadciśnienia ze szczególnym uwzględnieniem postaci wtórnych i opornych na leczenie wraz z uzupełnieniem sprzętu w wojewódzkich poradniach konsultacyjnych
zakup 24 godzinnych rejestratorów nadciśnienia tętniczego oraz aparatów USG

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w ośrodkach kardiologii dziecięcej
zakup sprzętu angiokardiograficznego

21-06-2005 Wybór na rok 2005 realizatorów zadania obejmującego rozszerzenie dostępu do wczesnej rehabilitacji dla chorych po udarze mózgu oraz optymalizację metod leczenia
zakup aparatury stanowiącej niezbędne wyposażenie oddziałów neurologii prowadzących wczesną, kompleksową rehabilitację pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz doposażenie oddziałów neurologii prowadzących kompleksową rehabilitację chorych z udarem mózgu

21-06-2005 Wybór na rok 2005 ośrodków, w których będą wykonywane zabiegi implantacji stentów do tętnic szyjnych

21-06-2005 Wybór na rok 2005 ośrodków, w których będzie prowadzone leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem mózgu

21-06-2005 Unieważnienie postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005”
w zakresie zadania pt.: „Organizacja opieki, diagnostyki i leczenia chorych z ciężką niewydolnością serca”

17-06-2005 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe”
Moduł 1 – Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika
Moduł 2 – Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy17-06-2005 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
„Ogólnopolski program aktywnej, populacyjnej profilaktyki raka szyjki macicy” jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 2005"

17-06-2005 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005, zadanie: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci

17-06-2005 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2005, zadanie: Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce

09-06-2005 Ogłoszenie o wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej
pn. „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 -2009"

06-06-2005 Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

18-05-2005 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości”

29-04-2005 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
wybór realizatorów "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych 2005 – Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

12-04-2005 Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatorów programu zdrowotnego
program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

04-04-2005 Ogłoszenie o zmianie wymagań stawianych oferentom przystępującym do postępowań konkursowych mających na celu wybór realizatorów „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003 – 2005” w zakresie finansowania zakupu aparatury medycznej


30-03-2005 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

18-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
opracowanie wzorcowego projektu lokalnej sieci rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej realizowanej

18-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
ocena efektywności leczenia przy pomocy wszczepialnych kardiowerterów/defibrylatorów serca w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej w warunkach polskich

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - POLKARD
przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników programu pilotażowego organizacji 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych opartego na zasadzie transportu bezpośredniego z wykorzystaniem teletransmisji EKG

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD”
wybór realizatora zadania pt.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Chorych na Hipercholesterolemię Rodzinną”

17-03-2005 Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” - „POLKARD”
zakup angiokardiografów

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD”
rehabilitacja kardiologiczna zakup aparatury

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD”
wybór realizatora zadania pn.: „Opracowanie systemu gromadzenia i analizy danych epidemiologicznych w zakresie chorób sercowo-naczyniowych w Polsce w celu optymalnego kreowania polityki zdrowotnej na poziomie centralnym i regionalnym.”

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
zakup sprzętu i aparatury stanowiących niezbędne wyposażenie pododdziałów udarowych do leczenia chorych z udarem mózgu

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
zakup średniej klasy aparatów usg z możliwością oceny dopplerowskiej tętnic domózgowych i nerkowych oraz 24-godzinnych rejestratorów ciśnienia tętniczego

17-03-2005 Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 – „POLKARD”
zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej

17-03-2005 Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 – „POLKARD”
modernizacja lub zakup aparatury do PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
zakup przenośnych aparatów echokardiograficznych dla ośrodków kardiologicznych biorących udział w kwalifikacji do przeszczepu serca

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
modernizacja lub zakup sprzętu echokardiograficznego dla ośrodków kardiologii dziecięcej

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
zakup sprzętu angiokardiograficznego w ośrodkach referencyjnych kardiologii dziecięcej

17-03-2005 Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 - "POLKARD"
zakup sprzętu i aparatury stanowiących niezbędne wyposażenie oddziałów zajmujących się kompleksową wczesną rehabilitacją chorych z udarem mózgu

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
wybór realizatora zadania pt.: „Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) u dorosłych i u dzieci"

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
Tele-rehabilitacja

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD"
wybór realizatora zadania pt.: „Opracowanie modelu organizacyjnego i prawnego badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia, uwzględniającego aktualne standardy medyczne i sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce.”

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD”
wybór realizatora, na realizację zadania pt.: „Prowadzenie działań o charakterze konstruktywnego lobbingu na rzecz prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w polskich środowiskach opiniotwórczych.”

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD”
wybór ośrodków, w których będzie prowadzone leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem mózgu

17-03-2005 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003 - 2005 - "POLKARD”
wybór realizatorów w 2005 roku programu w zakresie zadania obejmującego wybór ośrodków, w których będą wykonywane zabiegi implantacji stentów do tętnic szyjnych

03-01-2005 Informacja dla realizatorów „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2004 -2007”
w zakresie zadania obejmującego utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej

23-12-2004 Informacja o wynikach II etapu konkursu
opracowanie programu polityki zdrowotnej pn."Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnych skutków zdrowotnych".

02-12-2004 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

22-10-2004 Informacja o wynikach I etapu konkursu
opracowanie programu polityki zdrowotnej pn.„Zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnych skutków zdrowotnych".

11-10-2004 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
tworzenie sal wczesnej rehabilitacji w Oddziałach Neurologicznych posiadających Pododdziały Udarowe

20-09-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
wdrożenie, realizację i ocenę wieloośrodkowego programu rozwoju przezskórnej ablacji i stymulacji antyarytmicznej dla leczenia migotania przedsionków

15-09-2004 Ogłoszenie o przedłużeniu terminów składania prac
zapobieganie występowaniu wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała oraz ich negatywnych skutków zdrowotnych

10-09-2004 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
utworzenie sieci referencyjnych ośrodków pełnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego ze szczególnym uwzględnieniem postaci wtórnych i opornych na leczenie

10-09-2004 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
ogólnopolski program profilaktyki raka szyjki macicy
populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej

09-09-2004 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
wdrożenie, realizacja i ocena śródoperacyjnego leczenia przewlekłego migotania przedsionków za pomocą ablacji u chorych poddanych operacji kardiochirurgicznej z powodu choroby wieńcowej lub nabytych wad serca

02-09-2004 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
dokonanie oceny efektywności medycznej

24-08-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania kardiologicznych zabiegów interwencyjnych w wadach wrodzonych serca u dzieci

23-08-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
wdrożenie, realizacja i ocena wieloośrodkowego programu stymulacji resynchronizującej serca dla leczenia chorych z zaawansowaną niewydolnością serca i zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego

23-08-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
opracowanie i realizacja programu opieki nad młodocianymi z wadami wrodzonymi serca

12-08-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
opracowanie wzorcowego projektu lokalnej sieci rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej

12-08-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
opracowanie, wdrożenie, realizacja i ocena pilotażowego wzorcowego projektu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej

12-08-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
przygotowanie, wdrożenie i prowadzenie krajowego rejestru operacji kardiochirurgicznych u dorosłych (krok)

12-08-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” – „POLKARD 2003-2005”
zakup sprzętu i aparatury stanowiących niezbędne wyposażenie sal wczesnej rehabilitacji dla chorych z udarem mózgu

30-07-2004 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2004 - 2007”
1. ogólnopolski program profilaktyki raka szyjki macicy
2. populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej

26-07-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005” –„POLKARD 2003-2005”
Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków pełnej diagnostyki nadciśnienia ze szczególnym uwzględnieniem postaci wtórnych i opornych na leczenie

23-07-2004 Ogłoszenie o sprostowaniu treści ogłoszeń
Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003 – 2005

23-07-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zadania obejmujące wykonywanie zabiegów implantacji stentów do tętnic szyjnych w 2004 roku

21-07-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
Wdrożenie i realizacja małoinwazyjnych operacji wieńcowych

21-07-2004 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego

09-07-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 POLKARD 2003-2005
programu oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego

09-07-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 POLKARD 2003-2005
Organizacja opieki, diagnostyki i leczenia chorych z ciężką niewydolnością serca w Polsce

06-07-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 POLKARD 2003-2005
mechaniczne wspomaganie serca

16-06-2004 Wzór Załącznika nr 4 (miesięcznego rozliczenia merytorycznego) do umów na realizację programu polityki zdrowotnej ”
„Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe"

07-06-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
„Szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej" - wybór jednostek prowadzących szkolenie

07-06-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
"Szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej" - wybór adeptów kardiologii interwencyjnej

28-05-2004 Roztrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja w 2004 roku aparatury do pracowni elektrofizjologii

28-05-2004 Roztrzygnięcie konkursu
prowadzenie leczenia trambolitycznego (rt-P A) chorych z udarem mózgu

26-05-2004 Wzór Załącznika nr 4 do umów na realizację programu polityki zdrowotnej
pt.: „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”
pobierz: zal_4_rozli_merto.xls


26-05-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
wyrównywanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych

26-05-2004 Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego

21-05-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja (uzupełnienie) w 2004 roku sprzętu angiokardiograficznego

21-05-2004 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe

21-05-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja w 2004 roku zakupu lub modernizacji aparatury echokardiograficznej

21-05-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja w 2004 roku aparatury monitorującej

19-05-2004 Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego
przygotowanie i wdrożenie programu na rzecz powszechnego dostępu do nowoczesnej diagnostyki, terapii i edukacji pacjentów z niewydolnością serca

19-05-2004 Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego
przygotowanie i wdrożenie programu na rzecz powszechnego dostępu do nowoczesnej diagnostyki, terapii i edukacji pacjentów z niewydolnością serca

11-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
elektroterapia w leczeniu migotania przedsionków

11-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
elektroterapia – stymulacja resynchronizująca w NS

11-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 –„POLKARD 2003-2005”
techniki małoinwazyjne

07-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
monitorowanie zabiegów interwencyjnych u dzieci

07-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
opieka nad młodocianymi z wadami wrodzonymi serca

07-05-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja aparatury monitorującej średniej klasy dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej

07-05-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja aparatury monitorującej wysokiej klasy dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej

06-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
Krajowy Rejestr Kardiochirurgii

06-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 POLKARD 2003-2005
Techniki małoinwazyjne

06-05-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
chirurgiczne leczenie migotania przedsionków

29-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej średniej klasy

29-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
tworzenie sieci oddziałów udarowych

29-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup aparatury do radioterapii w latach 2004 - 2005

29-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
program poprawy i rozwoju dializoterapii

29-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
ograniczanie niepełnosprawności u dzieci z nowotworami złośliwymi kości

23-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja aparatury echokardiograficznej wysokiej klasy

23-04-2004 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

20-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
nowe pracownie hemodynamiczne

20-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
zakup lub modernizacja w 2004 roku angiokardiografów

20-04-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
aparatura echokardiograficzna średniej klasy

20-04-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej

20-04-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
szkolenia adeptów kardiologii interwencyjnej

15-04-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
implantacja stentów do tętnic szyjnych

15-04-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
Leczenie głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych

08-04-2004 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 „POLKARD 2003-2005”
Elektrofizjologia

24-03-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
Leczenie choroby Hurler

22-03-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
„Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003 – 2005” w zakresie zadania mającego na celu opracowanie i wdrożenie zasad kardiologicznej diagnostyki prenatalnej

11-03-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
„Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu”

25-02-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu

23-02-2004 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.:„Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych”.

23-01-2004 Rozstrzygnięcie konkursu
„Program badań przesiewowych noworodków w Polsce” na lata 2004 - 2006.

01-12-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
„Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005” w zakresie zadania obejmującego utworzenie nowych ośrodków kardiochirurgicznych


25-11-2003 Unieważnienie postępowania konkursowego
pt. Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005 w zakresie zadania mającego na celu opracowanie i wdrożenie zasad kardiologicznej diagnostyki prenatalnej

20-11-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Zaopatrzenie chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne w czynniki krzepnięcia"

14-11-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Leczenie choroby Hurler"

07-11-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania mającego na celu opracowanie i wdrożenie zasad kardiologicznej diagnostyki prenatalnej

07-11-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania mającego na celu poprawę opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej wykrywalności i leczenia wad wrodzonych serca u dzieci

30-10-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Monitorowanie Narodowego Programu Zdrowia"

22-10-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego opracowanie i realizację projektu edukacji zdrowotnej w oparciu o telewizje i inne środki masowego przekazu

21-10-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Wdrażanie standardu leczenia w neurochirurgii"

07-10-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" - w zakresie zadania obejmującego zastosowanie nowych metod leczenia udarów mózgu


07-10-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" - w zakresie zadania obejmującego:
1. opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania skuteczności leczenia udarów mózgu, w tym stosowanych w Polsce metod leczenia chorych z udarem mózgu z uwzględnieniem leczenia trombolitycznego oraz metod profilaktyki wtórnej;
2. wdrożenie i realizację programu rozwoju i analizy skuteczności oraz kosztów stosowania technik neurologii inwazyjnej;
3. opracowanie i realizację systemu monitorowania skuteczności zintegrowanego systemu rehabilitacji chorych z udarem mózgu


06-10-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie projektu pt.: "Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego"

24-09-2003 Wzór załącznika nr 4 do umów na realizację programu polityki zdrowotnej
"Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe" :
- Moduł II: Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika,
- Moduł III: Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy

pobierz: zal4_modul_ii.xls zal4_modul_ii.zip zal4_modul_iii.xls zal4_modul_iii.zip


23-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
przygotowanie i wdrożenie "Programu poprawy dostępności do nowoczesnej diagnostyki, terapii i edukacji pacjentów z niewydolnością serca, jako coraz ważniejszego problemu medycznego i społecznego"

23-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
wybór realizatora "Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez zakup aparatury monitorującej dla funkcjonujących oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej

23-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
wybór realizatora "Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w pracowniach elektrofizjologicznych wykonujących zabiegi ablacji

19-09-2003 Komunikat w sprawie ponownego ogłoszenia postępowania konkursowego
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego opracowanie i realizację projektu edukacji zdrowotnej w oparciu o telewizję i inne środki masowego

17-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
Monitorowanie działań psychiatrycznej opieki zdrowotnej

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w klinikach/oddziałach kardiologii - zakup lub modernizację średniej klasy aparatury echokardiograficznej

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego świadczenie usług wysokospecjalistycznych diagnostyki biochemicznej i genetycznej rzadkich postaci nadciśnienia tętniczego na poziomie ogólnokrajowym - utworzenie centralnego laboratorium świadczącego usługi diagnostyczne dla całego kraju

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie wyboru jednostki koordynującej program w latach 2003-2005

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
Leczenie nowotworów złośliwych - moduł inwestycje

12-09-2003 Ogłoszenie na temat konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
Leczenie nowotworów złośliwych - moduł inwestycje

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego utworzenie sieci ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego opracowanie systemu organizacji 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych, uwzględniającego współpracę ośrodków kardiologii oraz jednostek ratownictwa medycznego

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego opracowanie i realizację systemu monitorowania standardów podstawowej opieki kardiologicznej

12-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
Badanie celowości zastosowania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT) w diagnostyce chorób nowotworowych, choroby niedokrwiennej serca i chorób układu nerwowego oraz analiza ekonomiczna wdrożenia do praktyki klinicznej

09-09-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
Skrining selektywny w kierunku wrodzonych wad metabolizmu z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych

20-08-2003 Otwarcie ofert konkursowych
Leczenie nowotworów złośliwych - moduł inwestycje

11-08-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł II: Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika, Moduł III: Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy

08-08-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005 - POLKARD 2003-2005"
Zadanie obejmujące:
1. opracowanie i realizację systemu monitorowania standardów wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie ostrych zespołów wieńcowych
2. opracowanie i realizację systemu monitorowania standardów wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie elektrokardioterapii


07-08-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
zadanie obejmujące tworzenie sieci oddziałów udarowych, określonym w programie minimum rozwoju - zakup aparatury dla oddziałów i klinik neurologicznych, tworzących sieć oddziałów udarowych


07-08-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
„Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005”
zadanie obejmujące tworzenie infrastruktury dla leczenia udarów mózgu - zakup aparatury dla referencyjnych oddziałów i klinik neurologicznych z wydzielonymi oddziałami/pododdziałami udarowymi


06-08-2003 Wzory umów na realizację programów polityki zdrowotnej
pobierz: wzor_umowy_aparatura.doc wzor_umowy_aparatura.zip wzor_umowy_swiadczenia.doc wzor_umowy_swiadczenia.zip


01-08-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Wdrażanie standardów opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym"

31-07-2003 "Leczenie cyklosporyną sterydoopornego i sterydozależnego zespołu nerczycowego u dzieci"
wzory załączników

31-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Ogólnopolska sieć monitorowania lekooporności i konsumpcji antybiotyków oraz optymalizacji diagnostyki, profilaktyki i terapii zakażeń szpitalnych i bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego - OPTY-NEURON-ESAC"

30-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Zadanie obejmujące wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez wymianę lub uzupełnienie bazy sprzętowej - zakup angiografów


30-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Zadanie obejmujące wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych poprzez modernizację lub uzupełnienie bazy sprzętowej w klinikach/oddziałach kardiologii dziecięcej


30-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Zadanie obejmujące wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych poprzez wymianę lub uzupełnienie aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej


30-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Zadanie obejmujące opracowanie i realizację ogólnopolskiego programu poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych i cukrzycy u dorosłych i dzieci w środowiskach małomiejskich i wiejskich


30-07-2003 Komunikat Departamentu Polityki Zdrowotnej w związku z błędnie podanym terminem składania ofert
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Zadanie obejmujące utworzenie sieci ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego


30-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2003-2005"
Zadanie obejmujące wyrównanie dostępu do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych poprzez zastosowanie małoinwazyjnych technik kardiochirurgicznych


29-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w krew i preparaty krwiopochodne"

28-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Leczenie głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych"

25-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2002-2006"

25-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Program Monitorowania i Poprawy Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce"

16-07-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Leczenie niewydolności oddechowej z wykorzystaniem stymulatorów nerwów przeponowych"

27-06-2003 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. "Leczenie nowotworów złośliwych - moduł inwestycje"

16-06-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
„Leczenie cyklosporyną sterydoopornego i sterydozależnego zespołu nerczycowego u dzieci”

13-06-2003 Odwołanie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt.: "Ocena narażenia polskiej populacji na promieniowanie X z tytułu diagnostycznych badań rtg"

13-06-2003 Odwołanie konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt.: "Nowa strategia w transplantacji komórek endokrynnych"

09-06-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Krajowa lista biorców i dawców narządów unaczynionych"

09-06-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Przygotowywanie biostatycznych allogenicznych przeszczepów tkankowych"

09-06-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Program poprawy i rozwoju dializoterapii w Polsce w 2003 r."

09-06-2003 Rozstrzygnięcie konkursu
"Program rogówkowy"

09-06-2003 Odwołanie konkursu ofert na wybór realizatorów i koordynatora programu polityki zdrowotnej
pt.: "Leczenie głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych u dzieci do 8 roku życia"

02-06-2003 "Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu"

05-05-2003 Wzór Załącznika nr 4 do umów na realizację programów polityki zdrowotnej
-"Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi",
-"Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy",
-"Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego"


17-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pt. "Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego"

17-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pt. "Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy"

17-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pt. "Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi"

14-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór koordynatora programu polityki zdrowotnej
pt. „Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu”

14-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej
pt. „Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu”

11-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pt. „Rejestr Nowotworów Złośliwych 2003”

08-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pt. „Ograniczanie niepełnosprawności poprzez postępowanie mniej okaleczając u dzieci z nowotworami złośliwymi kości"

08-04-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
pt. „Wprowadzenie standardów leczenia domowego mechaniczną wentylacją dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową"

07-04-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Ocena narażenia polskiej populacji na promieniowanie X z tytułu diagnostycznych badań rtg”

01-04-2003 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Leczenie nowotworów złośliwych - moduł inwestycje”

31-03-2003 Wyniki oceny ofert nadesłanych na konkurs, dotyczący wyboru grupy realizatorów Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi.

31-03-2003 Wyniki oceny ofert nadesłanych na konkurs, dotyczący wyboru grupy realizatorów Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

31-03-2003 Wyniki oceny ofert nadesłanych na konkurs, dotyczący wyboru grupy realizatorów Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

20-03-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
"Program badań przesiewowych noworodków w Polsce"

20-03-2003 Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
"Leczenie choroby Gaucher'a"

17-03-2003 Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na wybór realizatorów programów profilaktycznych wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy

12-03-2003 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Program przygotowania allogenicznych i biostatycznych przeszczepów tkankowych”


27-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Program rogówkowy”

27-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Krajowa lista biorców i dawców przeszczepów narządów unaczynionych”


25-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt. "Rejestr nowotworów złośliwych 2003"

25-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Program poprawy i rozwoju dializoterapii”

24-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: "Ograniczanie niepełnosprawności poprzez postępowanie mniej okaleczając u dzieci z nowotworami złośliwymi kości"
termin składania ofert upływa 24.03.03

24-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Ocena narażenia polskiej populacji na promieniowanie X z tytułu diagnostycznych badań rtg”
termin składania ofert upływa 24.03.03

24-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Monitorowanie działań psychiatrycznej opieki zdrowotnej”
termin składania ofert upływa 24.03.03

24-02-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Wprowadzenie standardów leczenia domowego mechaniczną wentylacją dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową”
termin składania ofert upływa 24.03.03

17-01-2003 Konkurs na wybór realizatora programu Badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego 2003 r.

16-01-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Ogólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu"

16-01-2003 Konkurs ofert na wybór realizatorów "Ogólnopolskiego programu leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek, przez zastosowanie hormonu wzrostu"

10-01-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Leczenie choroby Gaucher’a”.


10-01-2003 Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce”

21-12-2002 Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora programu Taksoidy w skojarzonym leczeniu raka jajnika 2003.
do pobrania plik w formacie *xls lub *zip
pobierz: taksoidy_2003.xls taksoidy_2003.zip


15-11-2002 Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora programu Taksoidy w skojarzonym leczeniu raka jajnika 2003

 

   Programy 
 
2009-06-25Programy

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.