nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5606/AB/12OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5606/AB/12


Numer ogłoszenia w BZP: 98221 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90989 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi legislacyjne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest wykonywanie, od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. prac polegających na : 1) przygotowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez Ministra Zdrowia, w tym wykonujących prawo Unii Europejskiej; 2) uczestniczeniu w uzgodnieniach wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz w pracach komisji prawniczych; 3) opiniowaniu wydawanych przez Ministra Zdrowia aktów prawnych, w tym wykonujących prawo Unii Europejskiej; 4) przygotowywaniu opinii prawnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Konrad Borowicz, ul. Miodowa 15, 00-952 Waszawa, kraj/woj. mazowieckie.
• Michel Ryba, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120000,00
Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu


Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przesłankami uzasadniającymi przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki jest konieczność wykonania terminowego zadań przewidzianych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia. Zastosowanie innego trybu udzielenia zamówienia w celu wyłonienia innego wykonawcy kontynuującego wykonywanie prac legislacyjnych w zakresie projektów realizowanych przez Ministra Zdrowia spowoduje naruszenie zasad celowego, efektywnego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz uniemożliwi terminowe wykonanie realizowanych przez Ministra Zdrowia zadań. Wskazani we wniosku wykonawcy, obecnie wykonujący prace legislacyjne związane z projektami procedowanymi przez Ministra Zdrowia znają specyfikę prowadzenia prac legislacyjnych przez Ministra Zdrowia, są zaangażowani w prowadzone projekty, które znajdują się na różnych etapach procesu legislacyjnego. Ich wieloletnia współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i Rządowym Centrum Legislacji oraz bezpośrednia realizacja procedur legislacyjnych obowiązujących w pracach Sejmu RP i Senatu RP bezpośrednio wpływają na terminowość i profesjonalizm wykonywanych prac. W przypadku wyboru innych wykonawców zachodzić będzie konieczność zapoznania ich z dotychczas podjętymi działaniami, wprowadzenia w skomplikowaną procedurę legislacyjną dotyczącą procedowanych projektów, co nie wpłynie korzystnie na wywiązanie się z terminów ich realizacji oraz generować będzie nowe koszty. Tym samym zasada efektywnego i celowego dokonywania wydatków przemawia za wyborem zamówienia z wolnej ręki i powierzeniem prac legislacyjnych dotychczasowym wykonawcom zaawansowanie projektów zapewnią terminowe wykonanie prac. Prowadzenie postępowania przetargowego w innym, trybie niż w trybie zamówienia z wolnej ręki może doprowadzić do sytuacji, w której zagrożone będzie realizowanie terminowe zadań urzędu, co wiązać się może również z naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Postępowanie na podstawie 66 w zwiazku z art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-30
Data publikacji:
       2012-04-30
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-30Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2879 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.