nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5726/AB/12OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR MZ-AGZ-270-5726/AB/12

Numer ogłoszenia BZP: 124493-2012, data zamieszczenia 05.06.2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115969 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, w zabytkowym budynku: Pałac Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 Zakres robót obejmuje: A. Demontaż istniejącego pokrycia dachu. B. Oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych. C. Uzupełnienie elementów deskowania. D. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej. E. Montaż rynien spustowych z blachy cynkowo-tytanowej. F. Remont kominów. G. Wymiana istniejących włazów dachowych na nowe. H. Wymiana pokrycia dachu z dachówki cementowej na dachówkę ceramiczną. I. Wymiana instalacji odgromowej. J. Wykonanie pomiaru nowej instalacji odgromowej. K. Wykonanie projektu organizacji ruchu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.12.11-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, ul. Leszczyńska 54, 64-115 Święciechowa, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261462,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 210071,13
Oferta z najniższą ceną: 210071,13 / Oferta z najwyższą ceną: 210071,13
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Jest to zamówienie uzupełniające, udzielane w okresie krótszym niż trzy lata od udzielenia zamówienia podstawowego w tym samym zakresie co przedmiot zamówienia podstawowego i wykonawcy zamówienia podstawowego, a wartość mniejsza niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


Dokument w wersji pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-05
Data publikacji:
       2012-06-05
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2682 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.