nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Zamówienia publiczne 
 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5822/JP/12OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr MZ-AGZ-270-5822/JP/12

Numer ogłoszenia w BZP: 388778 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371502 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi gastronomiczne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej w restauracji w czasie spotkania z zagraniczną delegacją w ramach wizyty studyjnej w dniu 9 października 2012 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet X Pomoc techniczna POKL i w ramach Osi Priorytetowej XIV: Pomoc Techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Henryk Niedźwiadek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja SENATOR Henryk Niedźwiadek, ul. Szeroki Dunaj 1/3, 00-256 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
- Cena wybranej oferty: 2592,00
- Oferta z najniższą ceną: 2592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2592,00
- Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
- 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
- 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia w zakresie świadczenia usługi gastronomicznej w restauracji, w czasie spotkania z zagraniczną delegacją w ramach wizyty studyjnej. Z uwagi na konieczność terminowej realizacji zamówienia, z uwagi na późne otrzymanie potwierdzenia wizyty, nie jest możliwe udzielenie zamówienia w innym trybie, aby zostały zachowane terminy określone dla tych trybów. Jest to usługa o charakterze niepriorytetowym.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-09
Data publikacji:
       2012-10-09
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-10-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2775 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.