nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Rejestr wniosków o spotkanie 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru KorzyściDz.U.08.58.356 → z dnia 8 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie Rejestru Korzyści


Na podstawie art. 39c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wzór zgłoszenia do Rejestru Korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”;
2) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy;
3) wzór Rejestru Korzyści;
4) sposób prowadzenia Rejestru Korzyści.

§ 2.

Wzór zgłoszenia do Rejestru Korzyści informacji, o których mowa w art. 39a ust. 3 i 4 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Wzór Rejestru Korzyści określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Rejestr Korzyści prowadzi się w formie elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.
2. Wpisu danych do Rejestru Korzyści dokonuje się pod kolejnym numerem.
3. Treść wpisu, zmiany wpisu lub jego skreślenie muszą być zgodne z informacjami zawartymi w dokumentach, których wzory zostały określone w § 2 i 3.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9110 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.