nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert ( II edycja) dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznychOGŁOSZENIE
Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 716.412,50 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku – II edycja. Termin realizacji do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 131 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizację zadań publicznych.

W 2008 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach II edycji konkursu zaplanowano środki finansowe
w wysokości 716.412,50 złotych na następujące zadania publiczne:

1. Program aktywności fizycznej skierowany do osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych, dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznych organizacji pozarządowych, zwiększający szansę ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego.
Kwota zaplanowana – 300 000 złotych.

2. Program szkoleń nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, wynikających z używania tytoniu, środków odurzających i substancji psychotropowych, uzależnienia od internetu, stresu, agresji, prostytucji, przemocy itd., mający na celu redukcję szkodliwych zachowań zdrowotnych uczniów.
Kwota zaplanowana – 216 412,50 złotych.

3. Program edukacyjny w zakresie zwiększania liczby pobrań i przeszczepów komórek, tkanek i narządów realizowany w celu uzyskania większej akceptacji społecznej dla tych metod.
Kwota zaplanowana – 100 000 złotych.

4. Program aktywizujący lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych honorowych dawców krwi.
Kwota zaplanowana – 100 000 złotych.

Oferta powinna zawierać oprócz wymogów wymienionych w art. 14 ustawy z dnia
23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, także:

1. zapewnienie pokrycia przez oferenta co najmniej 10% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kwalifikowanych pracowników medycznych;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, opiekunowie wyposażenie, itp.);
4. przedstawienie co najmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji (w przypadku programów dotyczących honorowego krwiodawstwa - posiadanie referencji co najmniej 2 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa);
5. regionalny lub krajowy zasięg działania propozycji realizacji zadania;
6. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania:
- wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej,
- zagwarantowanie bezpłatnego rozdawnictwa materiałów – dofinansowywanych z dotacji MZ - na potrzeby ich adresatów,
- zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej publikowanych materiałów.

Preferencje uzyskują oferty tych organizacji, które spełniają poniższe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. mają doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty;
2. wykonują zadania przy współudziale wolontariuszy;
3. przedłożą uszczegółowiony program działań, jego preliminarz oraz informacje o osobach realizujących program wraz z podaniem ich kwalifikacji;
4. przedstawią narzędzie/a ewaluacji pozwalające określić wymierne rezultaty realizacji zadania;
5. wprowadzają nowatorskie rozwiązania do realizacji zadania i uwzględniają przekaz najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej;
6. przedstawią zadania o charakterze ciągłym (nie doraźnym).

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (zgodnie z art.145 ust.6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku” – I edycja konkursu - przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 4 155 587,50 złotych.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu w prasie (tj. do dnia 24 listopada 2008 r.), na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”
Dodatkowe informacje pod numerem
022-53-00-267


Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 27 listopada 2008 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5803 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.