nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowychOGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 742 549,44 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku – II edycja.

Okres realizacji: 15 września – 15 grudnia 2009 roku.


Na podstawie art. 131 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art.5 ust.1 pkt 1 i art. 4 ustawy
z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizację zadań publicznych.

W 2009 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W ramach II edycji konkursu zaplanowano środki finansowe w wysokości 742.549,44 złotych na następujące zadania publiczne:
1. Program edukacyjny w zakresie zwiększania liczby pobrań i przeszczepów komórek, tkanek i narządów realizowany w celu uzyskania większej akceptacji społecznej dla tych metod, ze szczególnym uwzględnieniem województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Kwota zaplanowana – 150 000 złotych.
2. Program wsparcia i szkolenia oraz doszkalania nieprofesjonalistów zajmujących się udzielaniem pomocy mającej na celu poprawę funkcjonowania dzieci po urazach mózgu.
Kwota zaplanowana – 450 000 złotych.
3. Działalność edukacyjna promująca wiedzę o zdrowiu, zasadach zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zachowania sprawności psychofizycznej starszej populacji.
Kwota zaplanowana – 142 549,44 złotych.

Formalne warunki przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej:
1. oferta powinna być złożona na właściwym formularzu, odpowiadającym wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu i podpisana przez osoby upoważnione;
2. ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu;
3. oferent powinien zapewnić nie mniej niż 10% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania;
4. oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji (w przypadku programów dotyczących honorowego krwiodawstwa – posiadać referencje co najmniej 2 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa);
5. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
6. do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
7. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 rok;
8. do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku jego wskazania w pkt V.1. oferty);
9. oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
10. okres realizacji zadania powinien obejmować wyłącznie 2009 rok.

Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. doświadczenie organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem oferty;
2. wykonywanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
3. kompleksowość realizacji zadania;
4. szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań spójne z przedstawionym kosztorysem;
5. odpowiednie kwalifikacje kadry znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
6. sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
7. opis narzędzia ewaluacji pozwalającego określić wymierne rezultaty realizacji zadania;
8. liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
9. istotny skutek społeczny działań proponowanych przez oferenta w ramach realizacji zadania ( w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
10. jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną ( w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
11. spójność oferty z treścią zlecanego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (zgodnie z art.145 ust.6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych);
6. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych
w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku - I edycja” - przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 1 693 450,56 złotych.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz
z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu w prasie, tj do dnia 13 sierpnia 2009 roku (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 14 sierpnia 2009 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4478 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.