nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Ogłoszenia w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 rokuOGŁOSZENIE
Ministerstwo Zdrowia

informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 2 436 000 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku.

Termin realizacji: 15 maja – 15 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 151 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) oraz art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

W 2010 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 192 000 zł:
1. Program edukacyjny dotyczący metod prewencji i zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych realizowany w oparciu o środki masowego przekazu.
Kwota zaplanowana – 300 000 zł.

2. Program pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe połączony z programem wsparcia dla członków ich rodzin.
Kwota zaplanowana – 300 000 zł.

3. Program edukacyjny w zakresie zwiększania liczby pobrań i przeszczepów komórek, tkanek i narządów realizowany w celu uzyskania większej akceptacji społecznej dla tych metod
Kwota zaplanowana – 242 000 zł.

4. Program edukacyjny adresowany w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie zasad i norm prawidłowego karmienia, odżywiania się, mający na celu podejmowanie decyzji korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym przeciwdziałanie otyłości i chorobom niezakaźnym.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

5. Program pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie kompensowania utraconej sprawności w związku z urazem, chorobą lub wiekiem, mający na celu poprawę funkcjonowania tych osób i ich opiekunów realizowany poprzez prowadzenie rehabilitacji usprawniającej, poradnictwa, treningów samoobsługi, wypożyczanie sprzętu wspomagającego pielęgnacyjnego.
Kwota zaplanowana – 150 000 zł.

6. Program edukacyjno-szkoleniowy dotyczący przeciwdziałania powstawaniu wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu zapobieganie ich problemom zdrowotnym.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

7. Program edukacyjny poświęcony wpływom czynników cywilizacyjnych (np. hałasu, drgań, stosowania słuchawek w przenośnych odtwarzaczach itp.) na zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu modelowanie zachowań przeciwdziałających tym wpływom.
Kwota zaplanowana – 150 000 zł.

8. Program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

9. Program wsparcia i szkolenia oraz doszkalania nieprofesjonalistów zajmujących się udzielaniem pomocy mającej na celu poprawę funkcjonowania dzieci po urazach mózgu.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

10. Program szkoleń nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, wynikających z używania tytoniu, środków odurzających i substancji psychotropowych, uzależnienia od internetu, stresu, agresji, prostytucji, przemocy itd., mający na celu redukcję szkodliwych zachowań zdrowotnych uczniów.
Kwota zaplanowana – 150 000 zł.

11. Udzielanie pierwszej pomocy – program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych.
Kwota zaplanowana – 100 000 zł.

Formalne warunki przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej:

1. oferta powinna być złożona na właściwym formularzu, odpowiadającym wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu i podpisana przez osoby upoważnione;
2. ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu;
3. oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania;
4. oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji;
5. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
6. do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
7. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok;
8. do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku jego wskazania w pkt V.1. oferty);
9. oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
10. okres realizacji zadania powinien obejmować wyłącznie 2010 rok.

Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. doświadczenie organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem oferty;
2. wykonywanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
3. kompleksowość realizacji zadania;
4. szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań spójne z przedstawionym kosztorysem;
5. odpowiednie kwalifikacje kadry znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
6. sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
7. opis narzędzia ewaluacji pozwalającego określić wymierne rezultaty realizacji zadania;
8. liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
9. istotny skutek społeczny działań proponowanych przez oferenta w ramach realizacji zadania ( w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
10. jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną ( w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
11. spójność oferty z treścią zlecanego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
6. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
7. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może w przeważającej części dotyczyć wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.


Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych
w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku” - przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 2 436 000 złotych.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz
z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu w prasie, tj do dnia 9 kwietnia 2010 roku, do godz. 16.15 (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 14 kwietnia 2010 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.
Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7681 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.