nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznychWarszawa, 1 czerwca 2007r.OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 4 872 000 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku.

Na podstawie art. 131 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104) oraz art.5 ust.1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizację zadań publicznych.
W 2007 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Program aktywności fizycznej skierowany do osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych, dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznych organizacji pozarządowych, zwiększający szansę ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego.
Kwota zaplanowana na zadanie – 700 000 zł.

2. Program edukacyjny w zakresie zasad i norm prawidłowego odżywiania się (i żywienia) mający na celu kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności adresowany do dzieci i młodzieży.
Kwota zaplanowana na zadanie – 322 000 zł.

3. Udzielanie pierwszej pomocy – program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych.
Kwota zaplanowana na zadanie – 700 000 zł.

4. Program edukacyjny dotyczący transplantacji narządów (i tkanek) mający na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla tej metody leczenia.
Kwota zaplanowana na zadanie – 400 000,- złotych.

5. Program szkoleń nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, wynikających z używania środków odurzających i substancji psychotropowych, infoholizmu, stresu, agresji,, prostytucji itd., mający na celu redukcję szkodliwych zachowań uczniów w sferze zdrowia.
Kwota zaplanowana na zadanie – 300 000 zł.

6. Program kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem mający na celu zwiększenie szansy ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego.
Kwota zaplanowana na zadanie – 300 000 zł.

7. Program kompleksowej pomocy osobom głuchoniewidomym, w szczególności dzieci i młodzieży, mający na celu zwiększenie szansy ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego.
Kwota zaplanowana na zadanie – 300 000 zł.

8. Program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych, mający na celu poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego.
Kwota zaplanowana na zadanie –300 000 zł.

9. Program kompleksowej pomocy dla dzieci i młodzieży chorej na choroby nowotworowe połączony z programem wsparcia dla członków ich rodzin.
Kwota zaplanowana na zadanie – 700 000 zł.

10. Program propagowania i wdrażania idei honorowego krwiodawstwa wśród studentów, połączony z akcjami poboru krwi.
Kwota zaplanowana na zadanie – 300 000 zł.

11. Program aktywizujący lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych honorowych dawców krwi.
Kwota zaplanowana na zadanie – 550 000 zł.

Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta co najmniej 10% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, opiekunowie wyposażenie, itp.);
4. przedstawienie co najmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji (w przypadku programów dotyczących honorowego krwiodawstwa - posiadanie referencji co najmniej 2 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa);
5. regionalny lub krajowy zasięg działania propozycji realizacji zadania;
6. w przypadku propozycji wydawniczych ujętych w propozycji zadania obowiązuje:
wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej,
zagwarantowanie bezpłatnego rozdawnictwa materiałów – dofinansowywanych z dotacji MZ - na potrzeby ich adresatów,
zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej publikowanych materiałów.

Preferencje uzyskują oferty tych organizacji, które:
1. mają doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty;
2. wykonują zadania przy współudziale wolontariuszy;
3. przedłożą uszczegółowiony program działań, jego preliminarz oraz informacje o osobach realizujących program wraz z podaniem ich kwalifikacji;
4. przedstawią narzędzie/a ewaluacji pozwalające określić wymierne rezultaty realizacji zadania, szczególnie w części dotyczącej szkoleń;
5. wprowadzają nowatorskie rozwiązania do realizacji zadania i uwzględniają przekaz najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej;
6. przedstawią zadania o charakterze ciągłym (nie doraźnym).

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;.
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (zgodnie z art.145 ust.6 ustawy o finansach publicznych).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych
w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 4 744 881,60 zł. Zadania te ujęto w czterech następujących blokach tematycznych:
I. Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz kształtowanie umiejętności udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym:
Kwota dotacji – 1.292.339,80 zł.
II. Prowadzenie różnych form działań, mających na celu nabywanie, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych:
Kwota dotacji – 1.849.295 zł.
III. Działalność wydawnicza o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu wybranych problemów zdrowia, promocji zdrowia, działań profilaktycznych – adresowana do grup społecznych lub całego społeczeństwa:
Kwota dotacji – 403.246,80 zł.
IV Promocja honorowego krwiodawstwa:
Kwota dotacji – 1.200.000 zł.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 4 lipca 2007 roku, na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 11 lipca 2007 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.
Organizacje, które zamierzają uczestniczyć w procedurze ustalania ważności ofert powinny zawiadomić o tym fakcie Departament Zdrowia Publicznego nie później niż do dnia 9 lipca 2007 r.Załączniki do dokumentu : 5685_ogloszenie_2006.doc 5685_ogloszenie_2006.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5533 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.