nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Z organami administracji rządowejMinister kierujący określonym działem, w celu realizacji swoich zadań współpracuje, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu:
z innymi członkami Rady Ministrów,
Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,
innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
organami samorządu terytorialnego,
z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych
(art. 38, ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548 z późn. zm.)).

Minister Zdrowia będąc członkiem Rady Ministrów zobowiązany jest także do współdziałania z innymi członkami Rady Ministrów na podstawie art. 7, ust.4, pkt.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 z późn. zm.).

Ponadto Minister zapewnia współdziałanie podległych mu urzędów centralnych. (art.35, ust.3 ww. ustawy).

Obowiązek współdziałania z organami administracji rządowej nakłada także Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.02.13.221 z późn. zm.), która w §3, ust.1 stwierdza, że Członkowie Rady Ministrów inicjują i realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a w szczególności współdziałają w realizacji ustaleń Rządu.

Minister w zakresie swojej właściwości jest także obowiązany współdziałać w celu realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu, w szczególności udzielać, w niezbędnym zakresie, pomocy i informacji osobom reprezentującym Rząd lub członków Rady Ministrów przed Sejmem i Senatem, co wynika z §43, ust. 2 powyższej uchwały.

Zakres współdziałania obejmuje wszelkie zadnia będące w kompetencji Ministra Zdrowia i w szczególności dotyczy ochrony zdrowia psychicznego, zapobiegania i leczenia uzależnienia od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych, zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom i innych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-10-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 12956 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.