nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej – zdrowieDz.Urz.MZ.10.13.74 → z dnia 11 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej – zdrowie


Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Przewodniczącego Komitetu Audytu nadaje się regulamin Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej – zdrowie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 148, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1777 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.