nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcejDz.Urz.MZ.10.13.76 → z dnia 11 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektów standardów postępowania
w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu, osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 4 lit. a - e, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek - Klinika Onkologii Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Barbara Kwiatkowska – główny specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu - Piotr Kujawa – specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia;
4) pozostali członkowie:
a) Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
b) Doc. dr hab. med. Bożenna Dembowska-Bagińska – Klinika Onkologii Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
c) Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski – Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. Marii Konopnickiej w Łodzi.
d) Adrianna Jabłońska – główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,
e) Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak – Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Pediatrycznym w Warszawie,
f) Krystyna Czaplicka -Trojanowska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, niż wymienione w § 2, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy opracowanie projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.
§ 5.

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu są podejmowanie w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu.
2. Zadania Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 8.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Zdrowia, do zatwierdzenia projekty standardów, o których mowa w § 4.
3. Zespół ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia projektów standardów, o których mowa w § 4.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa,
z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.
2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 11.

Przewodniczący Zespołu zwoła pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 , z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3209 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.