nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.11.2.18 → z dnia 18 lutego 2011 r.
Zmiana z dnia 13 maja 2011 r.
z dnia 20 maja 2011 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu
oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Matki i Dziecka;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Jakub Szulc:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Europejskich,
b) Departament Prawny,
c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
d) Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Narodowego Funduszu Zdrowia;
5) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3)), należące do właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Adam Fronczak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej;
2) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
3) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Ochrony Technologii Medycznych w Warszawie,
b) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
d) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Marek Haber:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych,
c) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
h) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
i) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" w Warszawie,
j) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Dialogu Społecznego,
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem części 46 budżetu państwa - Zdrowie.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Polityki Zdrowotnej
c) Departament Zdrowia Publicznego;
2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,
f) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
g) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
h) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
i) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,
j) Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,
k) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
l) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
o) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
p) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
q) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
r) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
s) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
t) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
u) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
v) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
w) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
x) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
y) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
za) za) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
zb) zb) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
zc) zc) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
zd) zd) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
ze) ze) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
zf) zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
zg) zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
zh) zh) uczelni medycznych,
zi) zi) Wydawnictwa Edukacyjnego „Parpamedia” w Warszawie.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć i decyzji w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu – wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.
2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;
2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Witold Włodarczyk;
3) Podsekretarza Stanu Andrzeja Witolda Włodarczyka zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak;
4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;
5) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21, z późn. zm. 4))).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 10 lutego 2011 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2009 r. Nr 4, poz. 21, z 2010 r. Nr 2, poz. 23 i Nr 7, poz. 42 oraz z 2011 r. Nr 1 poz. 1 i poz. 10.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-03-19
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-19Monika Latoszek Przeniesione do archiwum - w związku z publikacją zarządzenia z dnia 16 marca 2012 r.
2011-06-07Monika Latoszek 

Statystyka strony: 13141 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.