nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji BioetycznejDz.Urz.MZ.11.2.16 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 4 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej


Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 35 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 91) w § 1:
1) skreśla się pkt 7;
2) po pkt 13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) Danuta Karkowska – Uniwersytet Łódzki,
15) Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641, Nr 219, poz. 1706, Nr 219, poz. 1708 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 107, poz. 679.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1706 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.