nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Intensywnej TerapiiDz.Urz.MZ.11.2.17 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Intensywnej Terapii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do Spraw Intensywnej Terapii, zwany dalej ,,Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Sekretarz – Agnieszka Kosińska – główny specjalista w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) prof. Krzysztof Kusza – konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
b) prof. Janusz Andres – Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
c) prof. Leon Drobnik – reprezentant European Board and Section of Anaestesiology, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
d) prof. Jacek Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich,
e) prof. Rafał Niżankowski – Przewodniczący Rady Akredytacyjnej, reprezentant Towarzystwa Internistów Polskich,
f) prof. Zbigniew Lorenc – reprezentant Towarzystwa Chirurgów Polskich,
g) prof. Kazimierz Roszkowski – konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc,
h) prof. Janina Stępińska – reprezentant Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii,
i) prof. Władysław Sułowicz – reprezentant Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii,
j) prof. Ryszard Lauterbach – reprezentant konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego,
k) prof. Tomasz Trojanowski – konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii,
l) prof. Danuta Ryglewicz – konsultant krajowy w dziedzinie neurologii,
m) dr Krzysztof Fryderek – reprezentant Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii.
2. W pracach Zespołu mogą również brać udział eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:
1) określenie i analiza przesłanek do rozdzielenia specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii;
2) ocena skutków dokonania rozdziału specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii;
3) rozważenie zasad i trybu przeprowadzenia rozdziału specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w świetle obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, Przewodniczący przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, sprawującego nadzór nad działalnością Zespołu, o którym mowa w § 7, sprawozdanie z działalności Zespołu, zawierające wyniki dokonanej analizy i wypływające z niej wnioski końcowe.
3. Po przedłożeniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządków posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania określone w ust. 2 wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Decyzje Zespołu mogą być podejmowane także w trybie obiegowym.
4. Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
5. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący albo wyznaczony przez niego członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 6.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 7.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, koordynujący wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1 osobom wchodzącym w skład Zespołu, o których mowa w §2 ust.1 oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).


§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3071 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.