nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – endoprotezoplastykaDz.Urz.MZ.11.2.20 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – endoprotezoplastyka


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do przygotowania standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w rodzaju ortopedii i traumatologii narządu ruchu w zakresie endoprotezoplastyki, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki - Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
2) Sekretarz – Pani Agnieszka Chycak – Kryczka, główny specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) Pan Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk – Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,
b) Pan Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński – Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
c) Pan dr n. med. Bogdan Koczy – Dyrektor Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
d) Pan Prof. dr hab. n. med. Marek Synder – Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
e) Pan Maciej Dworski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych,
f) Pan Jerzy Chajdas - Naczelnik Wydziału Świadczeń Gwarantowanych Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego
do spraw zdrowia.
3. Przewodniczący Zespołu wyznacza Zastępcę Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.
4. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 lit. a-e, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - endoprotezoplastyka.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzenia.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu standardów kwalifikacyjnych i terapeutycznych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - endoprotezoplastyka i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 5, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży o których mowa
w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2372 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.