nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnejDz.Urz.MZ.11.2.15 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Pan Marek Haber, Podsekretarz Stanu,
2) Sekretarz – Pani Eliza Kęska-Leszyńska, starszy specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia,
3) pozostali członkowie:
a) Pan Jacek Krajewski – Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
b) Pan Marek Sobolewski – przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
c) Pani dr n. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – przedstawiciel Kolegium Lekarzy Rodzinnych,
d) Pan dr hab. n. med. Adam Windak – przedstawiciel Kolegium Lekarzy Rodzinnych,
e) Pani Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,
f) Pan Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
g) Pan Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,
h) Pani Beata Ostrzycka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
i) Pani Mariola Gaca – przedstawiciel środowiska medycznego z Tucholi,
j) Pan dr n. med. Zbigniew Brzezin – przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej,
k) Pani Maria Matusiak – przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
l) Pan Maciej Dworski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych,
m) Pan Tomasz Pawlęga – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
n) Pani Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych.
o) Pani Beata Rorant – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego
do spraw zdrowia.
3. Przewodniczący Zespołu wyznacza Zastępcę Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.
4. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 lit. a-d i i-l, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej.
§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzenia.

§ 6.


Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu propozycji zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 30 kwietnia 2011 r.
§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 5, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2993 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.