nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu i planu szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepicDz.Urz.MZ.11.2.19 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu i planu szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepic


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania programu i planu szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepic, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska, Ordynator Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu;
2) członkowie Zespołu:
a) eksperci zewnętrzni:
- dr hab. n. med. Anna Klukowska, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
- dr hab. n. med. Magdalena Łętowska, Kierownik Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
- prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii,
- dr hab. med. Ryszard Pogłód, Konsultant krajowy w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej,
- prof. dr hab. med. Jacek Musiał, Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- prof. dr hab. med. Aneta Undas, Kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- dr hab. med. Jerzy Windyga, Kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
- dr hab. med. Krzysztof Chojnowski, Klinika Hematologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia - Agnieszka Kosińska, Główny specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy.
2. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie programu i planu szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepic.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wyznaczenie sekretarza Zespołu;
7) wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu oraz podpisującej protokoły w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
5. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo osoba, o której mowa w § 5
ust. 2 pkt 7.
6. Treść protokołu zatwierdzają członkowie Zespołu na najbliższym posiedzeniu.
7. Sprzeciw zgłoszony przez członka Zespołu dotyczący protokołu odnotowuje się
w protokole.

§ 7.

1. Przewodniczącemu, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Przewodniczącemu, zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

1. Zespół jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia program i plan szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepic do dnia 30 czerwca 2011 r.
2. Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia programu i planu szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i zakrzepic.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa,
z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2461 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.