nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze ZdrowiaDz.Urz.MZ.11.3.32 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 58 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W skład Rady wchodzą:
1) prof. dr hab. Marian Zembala – Przewodniczący;
2) prof. dr hab. Wojciech Noszczyk – Zastępca Przewodniczącego;
3) prof. dr hab. Sławomir Majewski – Sekretarz;
4) prof. dr hab. Mariusz Bidziński;
5) prof. dr hab. Andrzej Borówka;
6) prof. dr hab. Anna Dobrzańska;
7) dr n. med. Stanisław Góźdź;
8) prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko;
9) prof. dr hab. Jan Kanty – Kulpa;
10) prof. dr hab. Kazimierz Krajka;
11) prof. dr hab. Marek Krawczyk;
12) prof. dr hab. Witold Lukas;
13) prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz;
14) prof. dr hab. Bohdan Maruszewski;
15) dr hab. Małgorzata Myśliwiec;
16) prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski;
17) prof. dr hab. Leszek Pączek;
18) prof. dr hab. Ryszard Poręba;
19) prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż;
20) prof. dr hab. Wojciech Rowiński;
21) dr n. med. Dariusz Sarti;
22) prof. dr hab. Henryk Skarżyński;
23) prof. dr hab. Krystyn Sosada;
24) prof. dr hab. Marian Sygit;
25) prof. dr hab. Krzysztof Szaflik;
26) prof. dr hab. Andrzej Szczeklik;
27) prof. dr hab. Jan Tylka;
28) prof. dr hab. Kazimierz Wardyn;
29) prof. dr hab. Witold Zatoński.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz.1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz.1217 i Nr 220, poz.1600, z 2008 r. Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6405 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.