nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w JaponiiDz.Urz.MZ.11.3.36 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w JaponiiNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 34) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„§ 2.W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - dr n. med. Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny;
2) Zastępca Przewodniczącego - Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
3) pozostali członkowie:
a) Andrzej Merta - Radca Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ds. Ochrony Radiologicznej,
b) Piotr Dąbrowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Edward Włodarczyk - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia,
d) Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
e) Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,
f) Małgorzata Jakóbczyk - Naczelnik Wydziału ds. Planowania i Sprawozdawczości w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
g) dr n. przyr. Jan Chaś - Naczelnik Wydziału ds. Higieny Radiacyjnej w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
h) prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman - Ekspert do spraw Endokrynologii,
i) prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki - Konsultant Krajowy do spraw Medycyny Nuklearnej,
j) prof. dr hab. Andrzej Lewiński - Konsultant Krajowy do spraw Endokrynologii,
k) prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha - Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
§ 3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz pkt 3 lit. a, e, h-k, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania
MINISTER ZDROWIA

) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5728 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.