nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – ZdrowieDz.Urz.MZ.11.3.35 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDRROWIA1

z dnia 31 marca2011 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie


Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie, bezpośrednio podległymi dysponentowi części:
1) drugiego stopnia:
a) Dyrektora Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
d) Dyrektora Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
e) Dyrektora Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
f) Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
g) Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) trzeciego stopnia:
a) Dyrektora Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Dyrektora Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
c) Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
d) Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
e) Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
f) Dyrektora Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
g) Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
h) Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
i) Dyrektora Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
j) Dyrektora Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
k) Dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
l) Dyrektora Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
m) Dyrektora Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
n) Dyrektora Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
o) Dyrektora Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
p) Dyrektora Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
q) Dyrektora Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie Zalesiu,
r) Dyrektora Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
s) Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
t) Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
u) Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi,
v) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

§ 2.

Dysponentami w zakresie określonym w § 1 są również osoby pełniące obowiązki na powyższych stanowiskach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5951 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.