nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018"Dz.Urz.MZ.11.5.46 → z dnia 1 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z 3 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw opracowania projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018”, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska - Szpital im. Józefa Strusia, Akademia Medyczna w Poznaniu;
2) członkowie:
a) prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak - Krajowy Konsultant ds. hematologii,
b) prof. nadzw. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód - Krajowy Konsultant ds. Transfuzjologii Klinicznej,
c) prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
d) prof. dr hab. med. Jerzy Windyga - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
e) prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
f) dr hab. med. Anna Klukowska - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
g) prof. dr hab. med. Krzysztof Chojnowski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
h) prof. dr hab. med. Jacek Musiał - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
i) prof. dr hab. med. Maria Podolak - Dawidziak - Akademia Medyczna we Wrocławiu,
j) mgr Andrzej Śliwczyński - Departament Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia,
k) mgr Aneta Ejzel - Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.
2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego.
3.Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a-j, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018” uwzględniającego:
1) cele programu;
2) zadania programu oraz harmonogram ich realizacji;
3) kryteria wyboru realizatorów wyszczególnionych w programie zadań;
4) podstawowe standardy diagnostyki, profilaktyki i zaburzeń hemostazy;
5) koszty realizacji poszczególnych zadań.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 lipca 2011 r., Przewodniczący przekaże, w postaci pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, projekt programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na latach 2012-2018”.
3. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu programu zdrowotnego, o którym mowa w ust. 2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) wybranie Sekretarza spośród członków Zespołu;
3) ustalanie porządków posiedzeń Zespołu;
4) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
5) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania określone w ust. 2 wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
5. Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
6. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący albo wyznaczony przez niego członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 6.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1, Przewodniczącemu i członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Przewodniczącemu i członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85143.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2623 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.