nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia o zamiarze i przyczynach podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w WarszawieDz.Urz.MZ.11.6.59 → z dnia 1 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 sierpnia 2011 roku
o zamiarze i przyczynach podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm2)) ogłasza się co następuje:

1. Minister właściwy do spraw zdrowia zamierza dokonać podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, w wyniku którego zostaną utworzone dwie państwowe instytucje kultury: Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki oraz Narodowe Muzeum Nauk Medycznych.
2. Przyczyną planowanego podziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie jest konieczność wyodrębnienia ze struktury tej instytucji Zbiorów Specjalnych i utworzenia na ich bazie Narodowego Muzeum Nauk Medycznych w celu:
1) zapewnienia ochrony unikatowych dzieł i eksponatów, polegającej w szczególności na właściwym gromadzeniu, przechowywaniu i konserwacji zabytków dotyczących historii nauk medycznych oraz innych obiektów kultury materialnej związanych z medycyną;
2) udostępnienia Zbiorów Specjalnych, jako stałej ekspozycji, służących zaspokojeniu potrzeb publicznych w tym zakresie.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5575 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.