nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnejDz.Urz.MZ.11.7.64 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnejNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Andrzej Włodarczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Sekretarz Zespołu –Agata Bącela, główny specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego;
3) pozostali członkowie:
a) Jacek Krajewski, Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
b) Marek Sobolewski, przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
c) Bożena Janicka, przedstawiciel Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia,
d) Eugeniusz Michałek, przedstawiciel Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia,
e) Maciej Dworski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych,
f) Krzysztof Klichowicz, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
h) Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
i) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka,
j) przedstawiciel Departamentu Prawnego.
2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczący Zespołu wyznacza Zastępcę Przewodniczącego spośród członków Zespołu.
4. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 lit. a-g, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
1) weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
2) limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej;
3) szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzenia.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowywania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 5, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.3)).
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 8.

Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu propozycji rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie, o którym mowa w § 3, i po przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 października 2011 r.

§ 9.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 października 2011 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.
3)Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3374 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.