nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby, warunków reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w WarszawieDz.Urz.MZ.11.9.72 → z dnia 8 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby, warunków reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w WarszawieNa podstawie art. 8 ust. 4 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby, warunków reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Pan Andrzej Włodarczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) Członkowie:
a) Pan prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii,
b) Pan prof. dr hab. med. Tomasz Kostka, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
c) Pani dr n. med. Elżbieta Kozak – Szkopek, Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa mazowieckiego,
d) Pani dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
e) Pan dr n. med. Krzysztof Wasiak, Konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa mazowieckiego,
f) Pan prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
g) Pan Jerzy Sokołowski, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
h) Pan prof. dr hab. Witold Tłustochowicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii,
i) Pani dr hab. med. Krystyna Księżopolska – Orłowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
j) Pan dr hab. n. med. Piotr Majcher, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
k) Pani prof. dr hab. Barbara Bień, Przewodnicząca Zespołu do spraw gerontologii,
l) Pani Prof. Anna Filipowicz – Sosnowska, Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
m) Pani prof. Anna Wilmowska – Pietruszyńska, Kierownik Zakładu Orzecznictwa Lekarskiego i Ubezpieczeń Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
n) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
o) przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa,
p) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,,
q) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
r) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
s) przedstawiciel Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
t) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – o, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział eksperci zaproszeni przez Członka Zespołu.

§ 3.

1. opinii zawierającej ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu Reumatologii, która polegać ma na zmianie przedmiotu i rozszerzeniu zakresu prowadzonej przez Instytut Reumatologii działalności o dziedzinę geriatrii oraz rehabilitację medyczną.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub zastępujący przewodniczącego członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554, z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


§7.

1. Zespół obowiązany jest przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie, o których mowa w § 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia wyników prac, o których mowa
w ust.1.

§ 8.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-01-23
Data publikacji:
       2012-01-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2704 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.