nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Ocena narażenia polskiej populacji na promieniowanie X z tytułu diagnostycznych badań rtg”OGŁOSZENIE


Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt.: „Ocena narażenia polskiej populacji na promieniowanie X z tytułu diagnostycznych badań rtg”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i realizacja programu obejmującego zgromadzenie danych o liczbie i częstości badań rtg w Polsce, zgromadzenie danych o aktualnie stosowanych warunkach ekspozycji w badaniach rtg, oszacowanie dawek efektywnych otrzymywanych przez pacjentów oraz oszacowanie wskaźnika narażenia polskiej populacji na promieniowanie X – będące rezultatem badań diagnostycznych.

Cel programu:
Celem programu jest dokonanie kompleksowej oceny aktualnego poziomu narażenia polskiej populacji na promieniowanie X, będące efektem wykonywanych badań diagnostycznych oraz opracowanie metodycznego schematu takiej oceny.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Dane o oferencie:
a) pełna nazwa,
b) adres do korespondencji, numery telefonów i faxów,
c) potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i nr konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu.
2. Ofertę realizacji programu.
3. Projekt programu (opracowany według załączonego schematu).
4. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
a) rodzaj i koszt projektowanych zadań,
b) harmonogram realizacji zadań,
c) kalkulację kosztów, z podziałem kosztów na wydatki bieżące i inwestycyjne.
5. Informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) informację o wielkości i strukturze zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informację o doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia zdrowotne,
c) sprawozdania finansowe z dwóch ostatnich lat,
d) stan zadłużenia (zobowiązania wymagalne) na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty,
e) zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatnościach wystawione w terminie do 20 dni przed złożeniem oferty,
f) wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
g) statut jednostki,
h) kopię polisy OC.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Działalność naukowa w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta.
2. Dysponowanie bazą umożliwiającą gromadzenie danych objętych programem.
3. Dysponowanie kadrą umożliwiającą gromadzenie oraz merytoryczną analizę zgromadzonych danych.
4. Znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie objętym programem.

Kryteria oceny ofert:
1. Ogólny koszt realizacji programu.
2. Spełnienie postawionych wymagań.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2003 roku na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa


z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.: „Ocena narażenia polskiej populacji na promieniowanie X z tytułu diagnostycznych badań rtg".Załączniki do dokumentu : zal_schemat_dok_pr_zdr.docWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-24
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4598 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.