nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2007 → styczeń 2008Wstęp

Pomimo braku przepisów pozwalających na bezpośrednie przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, proces przekształceń własnościowych w sektorze ochrony zdrowia postępuje. Szpitale, oddziały szpitalne, zakłady lecznictwa ambulatoryjnego oraz inne jednostki działające w strukturach publicznych zakładów opieki zdrowotnej sukcesywnie zmieniają formę organizacyjno-prawną z publicznej na niepubliczną. Tworzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o istniejące ustawy samorządowe: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) - jest jednym z powszechnie stosowanych sposobów prywatyzacji usług medycznych.

Tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia lub uchwały podmiotu, który utworzył zakład, czyli w większości przypadków właściwej jednostki samorządu terytorialnego (art. 36 ustawy o zoz).

W chwili likwidacji sp zoz jego zobowiązania i należności stają się zobowiązaniami i należnościami podmiotu tworzącego zakład. Podmiot ten decyduje o dalszym wykorzystaniu majątku np. o jego przekazaniu (dzierżawie, sprzedaży) innemu podmiotowi w celu utworzenia i prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.I. Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia podjętych decyzją jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni lat 1999-2007*

Dla uzyskania obrazu przebiegu procesu przekształceń własnościowych, Ministerstwo Zdrowia wystosowało ankietę do wojewodów, której wyniki pozwoliły na oszacowanie skali przekształceń od 1999 r. oraz na obserwowanie dynamiki tych procesów.
W Polsce funkcjonuje 2 704 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:
712 zakładów stacjonarnych,
1 992 zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Od 1999 r. uchwałą jednostek samorządu terytorialnego przez likwidację spzoz „przekształcono” 212 jednostek i komórek organizacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:
59 szpitali,
118 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego,
35 oddziałów szpitalnych.
Największą inicjatywę przekształceń własnościowych wykazywały miasta oraz powiaty. Podmioty te zlikwidowały 142 jednostki i komórki organizacyjne sp zoz (w tym 46 szpitali, 26 oddziałów szpitalnych, 70 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego) powołując w to miejsce jednostki niepubliczne. Znacznie niższą aktywność odnotowano w jednostkach utworzonych przez gminy i sejmiki województw. Ich udział w procesie zmian własnościowych był niższy, bowiem stanowił 32% jednostek objętych procesem przekształceń własnościowych w latach 1999-2007. Gminy i sejmiki województw podjęły uchwałę o zmianie formy własności w 13 szpitalach, 7 oddziałach szpitalnych i 48 zakładach lecznictwa ambulatoryjnego.

Największą rolę w procesie przekształceń własnościowych odgrywały miasta. Tam liczba podejmowanych decyzji w sprawie zmian własnościowych w ochronie zdrowia była względnie proporcjonalna. Obejmowały one przekształcenia oddziałów szpitalnych, szpitali, jak i zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Formę prowadzenia działalności zmieniło 3,7% szpitali, 3,3% oddziałów szpitalnych oraz 28% zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w porównaniu do wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej „przekształconych” decyzją jednostek samorządu terytorialnego. W podobnym tempie przebiegają przekształcenia własnościowe w powiatach. Tam w przeciwieństwie do miast dynamiczniej przebiegał proces przekształceń własnościowych w zakładach lecznictwa stacjonarnego - szpitalach. 18% szpitali i 9% oddziałów szpitalnych spośród wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych objętych analizą zmieniło formę własności w niepubliczne zoz-y, spadek liczby przekształceń zaobserwowano w zakładach lecznictwa ambulatoryjnego (5%). Sejmiki województw najczęściej podejmowały decyzje o zmianie formy organizacyjno-prawnej szpitali, gminy z oczywistych względów – prawie nie posiadają jednostek lecznictwa stacjonarnego, częściej decydowały o zmianach własnościowych zakładów ambulatoryjnych.
Od 1999 do końca zeszłego roku, decyzją samorządów terytorialnych proces przekształceń własnościowych objął 59 szpitali, co stanowi 8,3% w stosunku do liczby wszystkich publicznych szpitali w Polsce. Wzrost liczby szpitali zmieniających formę prowadzenia działalności z publicznej na niepubliczną zauważalny był w 2007 roku - przekształceniu uległo 15 szpitali. Najwięcej decyzji dotyczących zmian własnościowych szpitali podjęto w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Często zmianom własnościowym ulegały wyodrębnione organizacyjnie oddziały szpitalne. Od 2002 r. formę prowadzenia działalności zmieniło 35 oddziałów. Najwięcej oddziałów (9) „przekształcono” w 2005 roku. Najwięcej zmian w tym zakresie odbyło się w województwach: wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Skalę „przekształceń” szpitali oraz oddziałów szpitalnych prezentują załączniki nr 1 i 2. Szybkie tempo przekształceń odnotowano w zakładach lecznictwa ambulatoryjnego. Na przestrzeni ostatnich trzech lat 118 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego zmieniło formę własności w niepubliczne zoz-y. Największe nasilenie miało miejsce w 2005 r. w województwach: śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. W tym czasie „przekształcono” 58 zakładów ambulatoryjnych. W kolejnych latach dynamika przekształceń tych zakładów była niższa. Szczegółowe dane dotyczące zmian własnościowych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej obrazuje załącznik nr 3.
Inicjatywy zmian własnościowych w sektorze ochrony zdrowia na przestrzeni lat 1999-2007 nie wykazywały 3 województwa: mazowieckie, podkarpackie i zachodniopomorskie.
Analiza danych statystycznych urzędów wojewódzkich oraz wojewódzkich centrów zdrowia publicznego dowodzi, iż niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej najczęściej powoływane były przez podmioty funkcjonujące w formie spółek osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Większość niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powstających na bazie majątku publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzą spółki kapitałowe - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Wśród osobowych spółek powołujących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej dominują spółki: cywilne, jawne i partnerskie.II. Podsumowanie

Proces zmian własnościowych samorządowych jednostek ochrony zdrowia jest zróżnicowany w skali kraju. Najwyższą dynamikę przekształceń własnościowych odnotowano w roku 2007. Zauważalny jest wzrost „przekształceń” szpitali oraz zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Umiarkowane tempo zmian własnościowych dotyczy oddziałów szpitalnych. Decyzję o zmianach formy organizacyjno-prawnej podejmowały wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Pomimo, że prywatyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest wielokrotnie przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji, to zmiany własnościowe w ochronie zdrowia zaczynają być coraz bardziej widoczne w obszarze działalności jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiana formy organizacyjno-prawnej zoz (likwidacja spzoz i powołanie w to miejsce nzoz, spółki lub likwidacja komórki organizacyjnej spzoz i wydzierżawienie jej zasobów i działalności podmiotowi niepublicznemu) w okresie od 1999 do końca 2007 roku dotyczyła:
59 szpitali,
118 jednostek lecznictwa ambulatoryjnego,
35 oddziałów szpitalnych.
Najczęściej decyzję o zmianach podejmowały samorządy szczebla powiatowego, w szczególności miasta na prawach powiatu.

* Na podstawie danych z Urzędów Wojewódzkich i Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego.Załączniki
Załącznik 1 Liczba jednostek szpitalnych "przekształconych" w nzoz

Załącznik 2 Liczba oddziałów szpitalnych w sp zoz wydzierżawionych podmiotom niepublicznym
Załącznik 3 Liczba sp zoz - wyłącznie opieka ambulatoryjna

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8779 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.