nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Sprawozdanie z działalności Biura do spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zespołu do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu ZdrowiaSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIURA DO SPRAW ORGANIZACJI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ORAZ
ZESPOŁU DO SPRAW WDROŻENIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA


I. BIURO DO SPRAW ORGANIZACJI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

1. Projekty Rozporządzeń;
• Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
• Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszaniu do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (delegacja z art. 48 ust.5),
• Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (delegacja z art. 74).

2. Projekty dokumentów dla Prezesa i Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
• Uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Regulaminu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nadania Regulaminu działania Zarządowi Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Uchwały Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uchwalenia systemu wynagradzania pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania,
• Pełnomocnictw do rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonych,

3. Inne dokumenty oraz plany i harmonogramy:
• Program adaptacyjno-modernizacyjny budynku „C” ul. Koszykowa 78 na potrzeby Narodowego funduszu zdrowia,
• Harmonogram prac wdrożeniowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Zestawienie Tabelaryczne,
• Harmonogram prac organizacyjno prawnych,
• Opinia prawna w zakresie skutków prawnych przepisów przejściowych i końcowych projektu Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych,
• Harmonogram zabezpieczenia i przejęcia zbiorów w kasach chorych,
• Harmonogram dostosowania systemów informatycznych kas chorych do funkcjonowania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Plan zabezpieczenia działalności początkowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Harmonogram niezbędnych działań Zespołu Finansowo-Ekonomicznego przy Biurze do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Mechanizmy i procedury łączenia sprawozdań finansowych planów finansowych kas chorych,
• Ujednolicone zasady rachunkowości kas chorych w celu dostosowania systemu kas chorych do potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej w kasach chorych oraz w ich terenowych jednostkach organizacyjnych w związku z utworzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Zakładowy plan kont,
• Wzorcowa dokumentacja sprawozdawczości finansowej na okres zamknięcia systemu kas chorych w 2003r.,
• Wzorcowy szablon sprawozdania finansowego wewnętrznego ( miesięcznego, kwartalnego, rocznego):
    - Zestawienie zobowiązań,
    - Zestawienie kosztów świadczeń,
    - Zestawienie wydatków inwestycyjnych,
    - Opracowanie wskaźników i mierników efektywności gospodarowania oddziałów wojewódzkich Funduszu,
    - Opracowanie wskaźników i mierników efektywności gospodarowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Jednolite zasady rachunkowości, wykaz kont księgi głównej i ich opis dla Centrali Funduszu oraz Oddziałów z zasadami gospodarki finansowej oraz wykaz kont księgi głównej,
• Projekt uchwały Prezesa/Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjętych zasad rachunkowości,
• Przepływ finansowy w Narodowym Funduszu Zdrowia z wyszczególnieniem funkcji Centrali z ujęciem na kontach ( z opisem),
• Opracowanie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia,
    - Założenia wstępne,
    - Minimalne koszty transformacji,
    - Bezpieczeństwo świadczeń dla ubezpieczonych,
    - Bezpieczeństwo finansowania,
    - Maksymalizacja efektywności,
    - Minimalizacja kosztów systemu,
    - Maksymalizacja kontroli i regulacji,
    - Przekształcenie w Oddział,
    - Zasady przekształcenia ( trzy części),
    - Zarządzanie finansami,
    - Finanse oddziału,
    - Środki pieniężne,
    - Wydatki oddziału,
• Zebranie informacji z kas chorych dot. wytypowania przedstawicieli do Komisji Inwentaryzacyjnej,
• Opracowanie instrukcji dla Narodowego Funduszu Zdrowia:
    - Obiegu dokumentów księgowych,
    - Obiegu dokumentów kasowych,
    - Instrukcji inwentaryzacyjnej,
• Opracowanie procedur księgowości na poziomie centrali oraz dokumentów wewnętrznych dla wydziału inwentaryzacji finansowych i „treasure”,
• Opracowanie planu finansowego Centrali Funduszu na podstawie planu BKCh i opracowania UNUZ-u,


II. ZESPÓŁ DO SPRAW WDROŻENIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Zespół do Spraw Wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia odbył 8 spotkań z przedstawicielami kas chorych. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyli:
1. dyrektorzy kas chorych,
2. zastępcy dyrektorów kas chorych do spraw medycznych,
3. zastępcy do spraw ekonomicznych
4. pełnomocnicy dyrektorów kas chorych do spraw informatycznych.

Podczas spotkań ich uczestnikom przekazano materiały przygotowane przez Biuro do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia i Zespół do Spraw Wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Materiały prezentują przyjęte rozwiązania, a ich znajomość przez pracowników kas chorych przyczyni się do płynnego przekształceniu systemu kas chorych w system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto w Zespole do Spraw Wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia:
1. Zakończono prace nad projektem ujednolicenia zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2004 r., który złożono w Ministerstwie Zdrowia w dniu 3 marca br.,
2. Opracowano ostateczną wersję planu kont wraz z komentarzem, który 4 marca został przekazany kasom chorych do wprowadzenia jeszcze w bm.,
3. Przekazano opracowane zasady monitorowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w kasach chorych w marcu przed wejściem w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w celu niedopuszczenia do nadmiernego wypływu środków finansowych z kas chorych,
4. Opracowano i złożono do Ministerstwa Zdrowia u dyr. M. Manickiego propozycje zmian do projektów rozporządzeń w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz plan zdrowotny dla służb mundurowych,
5. Uzgodniono sposób przygotowania rozdziału bazy ubezpieczonych na oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na potrzebę przygotowania planów zdrowotnych,
6. Przygotowano projekty;
    - rzeczowego wykazu akt NFZ,
    - regulaminu obiegu dokumentów w NFZ,
    - instrukcji archiwizacyjnej,
7. Zarejestrowano domenę strony internetowej centrali NFZ: www.nfz.gov.pl oraz wystąpiono o rejestrację domen oddziałów wojewódzkich NFZ,
8. Uzgodniono projekt zasad realizacji systemu KADRYÜREJESTR PRACOWNIKÓW w ZUS
9. W zakresie organizacji centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowano:
    - projekty wzorów tablic NFZ oraz projekty „listownika” i przekazano je dyrektorom kas chorych,
    - zostały otwarte oferty na koncepcję wykonania prac adaptacyjnych w siedzibie centrali,
    - przygotowano projekty umów przedwstępnych na dzierżawę pomieszczeń dla siedziby centrali NFZ przy ul. Koszykowej 78 i Wołoskiej 137 w Warszawie,
    - uzgodniono zasady przekazania majątki Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych do centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ.

Zespół do Spraw Wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia pracuje nad:
1. projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania Funduszowi, wojewodom i sejmikom województw, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów,
2. projektem wdrożenia ujednolicenia zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ w powiązaniu z budowaniem informacji wg projektu rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania Funduszowi, wojewodom i sejmikom województw, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów,
3. przygotowaniem wykazu zadań związanych z zabezpieczeniem baz danych systemów informatycznych w celu przekazania go do kas chorych,
4. wnioskiem o realizację przez kasy chorych zadań związanych z przejęciem przez Narodowy Fundusz Zdrowia baz danych pracowników w celu przygotowania przez Prezesa NFZ (jako pracodawcy) deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u,
5. trwają prace uzgodnieniowe dotyczące wprowadzenia planu kont w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych (przewidywany termin zakończenia 7 marca br.),
6. trwają również uzgodnienia w projektantami systemów informatycznych zadań związanych z ww. zadaniami.PILNE ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Wystąpienie do Prezesa ZUS i KRUS w celu uregulowania przepływów środków finansowych w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2. Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie przekazywania składki za osoby dotychczas nieubezpieczone.


PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA
1. Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie siedziby centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
Brak decyzji uniemożliwia przygotowanie i zawarcie umów:
    - na dzierżawę lokalu,
    - remonty pomieszczeń,
    - innych umów (poczta, telekomunikacja itd.).
2. Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie projektu dotyczącego rozliczania aptek – brak projektu uniemożliwia wdrożenie projektu.


Andrzej Koronkiewicz
Zespół do spraw wdrożenia Narodowego Funduszu Zdrowia

Mieczysław Błaszczyk
Biuro ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-08
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7097 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.