nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zaproszenie Uczelni, wybranych w I etapie postępowania przetargowego do podpisywania Umów RamowychMINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
MZ-PP-270-2626-11/RJ/08

Warszawa 11 czerwca 2008 r.


Wg rozdzielnikadot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, dofinansowanych ze środków unijnych, które rozpoczną się w 2008 r.

Uprzejmie informuję, iż kolejnym etapem w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2008r. w ramach Priorytetu II Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) będzie zawarcie Umów Ramowych pomiędzy Ministrem Zdrowia/Departamentem Pielęgniarek i Położnych a wykonawcami (uczelniami). Umowy Ramowe podpisywane będą z uczelniami, których oferty zostały wybrane w I etapie postępowania przetargowego i zostały umieszczone w OGŁOSZENIU O WYBORZE OFERT z dnia 29 maja 2008r.

Wzór Umowy Ramowej jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia www.zzpprzymz.pl (zakładka: zamówienia publiczne/ogłoszenie o przetargach/znak przetargu ZZP-47/08).

W związku z powyższym, uprzejmie zapraszam do podpisania Umów Ramowych w Departamencie Pielęgniarek i Położnych przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie, w terminie od 17 do 23 czerwca 2008r. (w godz. 9.00 – 15.30). W przypadku niemożności przybycia osoby uprawnionej do podpisania Umowy Ramowej, osoba podpisującą przedmiotową umową powinna posiadać stosowne upoważnienie.

Jednocześnie bardzo proszę o wcześniejsze (z 1 dniowym wyprzedzeniem) poinformowanie faksem lub drogą elektroniczną o terminie przybycia, w celu podpisania Umowy Ramowej (nr faksu: 0-22 831-21-77 i e-mail: dep-pp@mz.gov.pl).

Wyjaśniam, iż niniejsza forma zaproszenia skierowana do Państwa podyktowana jest w szczególności utrudnieniami w dostępie do usług pocztowych. W związku z powyższym, Departament Pielęgniarek i Położnych nie będzie przesyłał Państwu ww. umów drogą pocztową.

z-ca Dyrektora
Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3444 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.