nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu ZdrowiaUSTAWA
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391) wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny, bank lub inny podmiot dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.";

2. w art. 27 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury lub renty, o której mowa w art. 23 ust. 9 pkt 2, i odprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank lub inny podmiot dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.";

3. w art. 58 w ust. l po wyrazach "za opłatą ryczałtową" dodaje się wyrazy "określoną w art. 57 ust. l pkt. l";

4. w art. 60 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 57 ust. 5 pkt l i art. 58 ust. 2 pkt 2, zamieszczono lek o nazwie międzynarodowej, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 57 ust. l, również inny lek dopuszczony do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach, a objęty tą samą nazwą międzynarodową, pod warunkiem że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony - od ceny leku zamieszczonego w wykazach.";

5. art. 220 otrzymuje brzmienie:"Art. 220. Pierwsze plany, o których mowa w rozdziale 7, przygotowywane są na rok 2004, z zastrzeżeniem art. 220a i 220b.";

6. po art. 220 dodaje się art. 220a i 220b w brzmieniu:
"Art. 220a. 1. Projekt wojewódzkiego planu zdrowotnego na rok 2004 opracowuje zarząd województwa, a zatwierdza w drodze uchwały sejmik województwa i przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. W przypadku nieprzedstawienia wojewódzkiego planu zdrowotnego na rok 2004 w terminie, o którym mowa w ust. l, plan ten opracowuje właściwy oddział wojewódzki Funduszu.

3. Wojewódzki oddział Funduszu, na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej obywateli określonej w wojewódzkim planie zdrowotnym na rok 2004 oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych sfinansowanych przez właściwą kasę chorych w okresie ostatnich dwóch lat, przygotowuje wojewódzki plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na 2004 r., zwany dalej "wojewódzkim planem zabezpieczenia".

4. Komórka organizacyjna centrali Funduszu, o której mowa w art. 38 ust. 5, przygotowuje plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych na rok 2004., zwany dalej "planem zabezpieczenia dla służb mundurowych".

5. Plany, o których mowa w ust. 2 i 3, określają w szczególności liczbę i zakres świadczeń zgodnie z potrzebami zdrowotnymi oraz w ramach posiadanych przez Fundusz środków finansowych.

6. Oddział wojewódzki Funduszu przekazuje wojewódzki plan zabezpieczenia do centrali Funduszu w terminie do dnia 30 lipca 2003 r.

Art. 220b. 1. Zarząd Funduszu, na podstawie wojewódzkich planów zabezpieczenia i planu zabezpieczenia dla służb mundurowych, opracowuje projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004, zwany dalej "krajowym planem na rok 2004".

2. Projekt krajowego planu na rok 2004 określa w szczególności liczbę oraz zakres świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu.

3. Zarząd Funduszu przedstawia projekt krajowego planu na rok 2004 Radzie Funduszu w terminie do dnia 15 sierpnia 2003 r. Rada Funduszu rozpatruje i przyjmuje projekt krajowego planu na rok 2004 w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r., a następnie przekazuje go niezwłocznie:

    1. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
    2. w części odnoszącej się do danego województwa - do właściwego zarządu województwa i wojewody;
    3. w zakresie planu zabezpieczenia dla służb mundurowych - do właściwych ministrów.

4. Zarząd województwa i wojewoda mogą, za pośrednictwem właściwego oddziału Funduszu, przedstawić ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie do przedłożonego projektu krajowego planu na rok 2004 w terminie do dnia 10 września 2003 r.

5. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą przedstawić ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie do przedłożonego projektu krajowego planu na rok 2004 w terminie do dnia 10 września 2003 r.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia po rozpatrzeniu zgłoszonych opinii i uwag zatwierdza krajowy plan na rok 2004 r. w terminie do dnia 30 września 2003 r.

7. Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia krajowy plan na rok 2004 Zarząd Funduszu przesyła niezwłocznie do właściwych oddziałów wojewódzkich Funduszu w celu jego realizacji oraz do wiadomości właściwego zarządu województwa, wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 36466 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.