nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychRZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Renata Furman

KOMUNIKAT

W dniu 14 marca 2003 r. kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Głównym celem projektu jest taka zmiana ustawy o NFZ, aby przepisy dotyczące planów zdrowotnych i planów zabezpieczenia zdrowotnego weszły w życie 1 stycznia 2004 r.

Decyzja ta była poprzedzona spotkaniem ministra zdrowia Marka Balickiego z marszałkami województw i dyrektorami departamentów zdrowia i polityki społecznej urzędów marszałkowskich, które odbyło się w dniu 4 marca 2003 r. Przedmiotem spotkania była m.in. ocena stanu przygotowań wojewódzkich planów zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. W wyniku dyskusji uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko, że ze względu na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wszedł w życie z początkiem roku, obecnie nie jest możliwe dotrzymanie terminu 15 kwietnia, w którym sejmik województwa obowiązany jest przekazać uchwalony plan zdrowotny do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z uwagi na powyższe, w celu umożliwienia zarządom województw i sejmikom województw, wojewodom oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia właściwego wywiązania się z nałożonych obowiązków, Minister Zdrowia podjął decyzję o odpowiedniej inicjatywie legislacyjnej.
Przekazany w dniu dzisiejszym do uzgodnień zewnętrznych projekt zawiera ponadto propozycję:
- pozwalającą na utrzymanie obecnego stanu prawnego, który umożliwia objęcie refundacją leku generycznego, jeżeli w wykazie leków podstawowych i uzupełniających została zamieszczona jego nazwa międzynarodowa, pomimo że nie jest on zamieszczony w wykazie ( pod warunkiem, że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeśli limit nie został ustalony – od ceny leku zamieszczonego w wykazie),
- umożliwiającą wprowadzenie instytucji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe z zagranicy za pośrednictwem innych podmiotów niż bank,
- pozwalającą wnosić zmiany w słownikach świadczeń medycznych bez konieczności nowelizacji rozporządzeń.

Pełny tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-14
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5690 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.