nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o przetargu na usługi badawcze z zakresu medycyny pracyOgłoszenie o wyniku przetarguz dnia 18 listopada 2008 rOGŁOSZENIE O PRZETARGU w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego


Minister Zdrowia, zwany dalej „Organizatorem przetargu”, ogłasza przetarg dotyczący wyboru realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy.

Przedmiot przetargu:
Usługi badawcze z zakresu medycyny pracy do realizacji w 2008 roku, zgodne z priorytetami Ministra Zdrowia, określonymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Oferentami mogą być:
1. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.
2. Jednostki organizacyjne uczelni medycznych prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.

Termin realizacji przedmiotu przetargu:
3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
Osobami upoważnionymi przez Organizatora przetargu do kontaktowania się z oferentami są:
1. w zakresie merytorycznym - Pan Michał Sobolewski, tel. nr 53-00-310,
2. w zakresie procedury przetargowej – Pani Beata Zmysłowska, tel. nr 53-00-394.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu w Warszawie, ul. Miodowa 15 lub przesłać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2008 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Propozycje usług badawczych z zakresu medycyny pracy do realizacji w 2008 r.”.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu w Warszawie, ul. Długa 38/40 pokój nr 17 w dniu 01.09.2008 r. o godz. 10.00.

Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
1. Priorytety Ministra Zdrowia (załącznik nr 1).
2. Dokumenty, jakich żąda Organizator przetargu (załącznik nr 2).
3. Kryteria oceny ofert (załącznik nr 3).

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:
1. Zmiana złożonej oferty:
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana”. W przypadku złożenia kilku „Zmian” kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”.
2. Wycofanie złożonej oferty:
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela oferenta. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Wycofanie”.
3. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania:
1. Organizator przetargu udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. O wyborze oferty Organizator przetargu zawiadomi na piśmie oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wyborze na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, podając nazwę (firmę) i adres oferenta, którego ofertę wybrano, cenę usługi oraz uzasadnienie jej wyboru.

Odrzucenie oferty:
1. nastąpi w przypadku, gdy nie spełnia ona wymogów formalnych określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia;
2. została złożona po terminie wskazanym przez Organizatora przetargu do składania ofert.

Sposób porozumiewania się Organizatora przetargu z oferentami:
1. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i oferenci przekazują pisemnie/faksem/drogą elektroniczną.
2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu przetargu ze względu na brak środków finansowych.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4884 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.