nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Kontrola jakości badań mammograficznychMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
tel.: 22 831 30 71
faks: 22 826 27 91
e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl

Warszawa, 2008-10-06Kontrola jakości badań mammograficznych


W trosce o bezpieczeństwo kobiet oraz odpowiednią jakość wykonywanych badań profilaktycznych Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę jakości badań mammograficznych, wykonywanych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, realizowanego wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych od 1 stycznia 2006r.

I. Wymagania wobec świadczeniodawców
Wymagania wobec świadczeniodawców przystępujących do postępowania poprzedzającego zawarcie umów o realizację ww. programu od początku jego funkcjonowania (tj. od 2004 r.) były opracowywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Instytutem – Centrum Onkologii w Warszawie, który aktualnie pełni rolę Centralnego Ośrodka Koordynującego przedmiotowy screening.
Wymagania dotyczące aparatury i kwalifikacji personelu opisane są jako konkretne parametry w celu jednoznacznej interpretacji. W warunkach zawierania umów na rok 2007 (w uzgodnieniu z COK) pojawiły się zapisy, dotyczące wyciągania konsekwencji wobec świadczeniodawców za nieprawidłową realizację umowy.
II. W roku 2007 Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło:
Kontrolę jakości badań mammograficznych u 293 (84,5 % wszystkich świadczeniodawców) w dwóch kierunkach tj. organizacji badań mammograficznych oraz prawidłowości wykonywania testów specjalistycznych.
Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych z 295 (tj. 85% ośrodków biorących udział w programie) x 8 zdjęć.
III. Wnioski:
Braki jakościowe części realizowanych zdjęć mammograficznych wynikają głównie z niedostatecznego doświadczenia i przygotowania personelu medycznego (techników elektroradiologii oraz lekarzy radiologów), opisującego zdjęcia mammograficzne.
IV. Podjęte działania:
Ministerstwo Zdrowia w roku bieżącym zleciło WOK-om kontynuację kontroli jakości badań mammograficznych i przeprowadzenie 300 kontroli na 365 świadczeniodawców realizujących program oraz ponowny audyt kliniczny zdjęć, jak również prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla kadry realizującej screening mammograficzny.

Do chwili obecnej przeszkolono 683 techników elektroradiologii oraz 336 lekarzy radiologów (około 50% zatrudnionych w programie)

Środki w wysokości 564 000,- zł. przeznaczono w roku bieżącym na prowadzenie kontroli jakości oraz na prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla kadry specjalistycznej obsługującej program.

Ponadto każdy z 16 WOK otrzymał środki finansowe w wysokości 160-200 tys. zł. w skali roku.

Łącznie na prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie przygotowania personelu do prawidłowej realizacji screeningu Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 720 tys zł. W bieżącym roku przeszkolono 683 techników radiologii oraz 336 lekarzy radiologów.

15 października 2008r. Centralny Ośrodek Koordynujący zaplanował wspólne spotkanie Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących, NFZ oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w celu omówienia między innymi wniosków z dotychczasowej realizacji zadań przez WOKi. W trakcie spotkania omawiane będą również wnioski z prowadzonej kontroli jakości badań mammograficznych i uzgodnienia na temat dalszych działań.
V. Bezpieczeństwo
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostały wdrożone wymagania unijne dotyczące ochrony radiologicznej, w tym także aparatów mammograficznych. W następstwie dokonanych w roku 2007 przez Państwowa Inspekcję Sanitarną kontroli, wycofano z użytku 5 aparatów mammograficznych.
VI. Specjalistyczne kształcenie techników elektroradiologii.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860) kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog realizowane jest w dwuletnich szkołach policealnych dla młodzieży wyłącznie w formie stacjonarnej.
Jednocześnie, ze względu na konieczność podniesienia poziomu wiedzy w grupie personelu medycznego zajmującego się realizacją zadań z zakresu elektroradiologii (w tym wykonywaniem procedur diagnostycznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie urządzeń diagnostycznych: rentgenowskich tomografów komputerowych, urządzeń rezonansu magnetycznego, aparatury z zakresu medycyny nuklearnej, konwencjonalnej aparatury rentgenowskiej oraz procedur terapeutycznych napromieniania pacjentów podczas radioterapii i brachyterapii nowotworów), zaistniała potrzeba uruchomienia kształcenia w przedmiotowym zawodzie na poziomie studiów wyższych.
Aktualnie kształcenie na poziomie studiów wyższych w zakresie elektroradiologii realizowane jest na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na unikatowym kierunku – elektronadiologia. Ponadto kształcenie to realizowane jest także na kierunku zdrowie publiczne w ramach specjalności elektroradiologia na następujących uczelniach:
Akademia Medyczna w Gdańsku,
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Przedmiotowa transformacja kształcenia w znaczący sposób wpłynie na jakość wykonywanych usług diagnostycznych w zakresie elektroradiologii.


Jakub Gołąb (-)


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8535 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.