nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, dofinansowanych w roku 2009 r. ze środków Funduszu PracyKomunikat
w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, dofinansowanych w roku 2009 r. ze środków Funduszu Pracy


Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2008 r., w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2009 (Dz.Urz.MZ.08.13.89) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1 850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki, położnej rozpoczynającej specjalizację w 2009 roku – wynosi 4.337 zł.

Mając na uwadze liczbę miejsc szkoleniowych przypadających na ten rok, jak również uwarunkowania prawne i organizacyjne, które muszą spełnić organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, aby uruchomić specjalizację w 2009 roku – zasadnym jest niezwłoczne podjęcie starań przez organizatorów kształcenia – w zakresie uzyskania stosownych uprawnień do realizacji tego zadania.

Wymogi stawiane organizatorom kształcenia określone zostały w:
Ustawie z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2314).

Spełnienie wymogów, określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych, będzie jednym z podstawowych warunków pozwalających organizatorom kształcenia przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie specjalizacji.

Ministerstwo Zdrowia, mając na względzie zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przygotowało materiał dotyczący „priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
do dofinansowania w roku 2009 ze środków Funduszu Pracy”
, który został wypracowany przez zespół w skład, którego wchodzili przedstawiciele:
- Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
- Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
- Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą dofinansowane w roku 2009

(-) Beata Cholewka
Dyrektor
Departament Pielęgniarek i PołożnychWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-02-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5417 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.