nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat na temat możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłużonych zakładów opieki zdrowotnejRZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek

K O M U N I K A T

  W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu oraz w związku z toczącą się dyskusją w środkach masowego przekazu na temat możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej, pragniemy wyjaśnić co następuje:

    Zgodnie z brzmieniem art. 831 § 1 pkt 4 kpc nie podlegają egzekucji:
wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach.

  Jednocześnie zgodnie z § 3 tego artykułu dopuszczalne jest jednak zajęcie kwoty, która dłużnikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub usługi.

  Z powyższych przepisów wynika, że nie podlegają egzekucji wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach. Wyłączenie to będzie miało zastosowanie do wierzytelności powstałych z tytułu realizacji umów zawieranych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391) w art. 36 ust. 1 przesądziła bowiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
O chwili wykonania usługi będzie decydował charakter umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i zawarte w niej szczegółowe zapisy.

Agnieszka Gołąbek


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-16
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4265 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.