nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie interpretacji możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłuzonych ZOZRZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek


KOMUNIKAT

Niniejsze wyjaśnienia dotyczące interpretacji możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej, zostało wypracowane w porozumieniu z Departamentem Legislacyjno-Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości:

    Zgodnie z art. 831 § l pkt 4 k.p.c. nie podlegają egzekucji wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach.

    Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną (art. 36 ust. l ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia - Dz. U. Nr 45, póz. 391). Ograniczenie to zatem znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko dłużnikowi zostanie skierowana do wierzytelności, przysługującej dłużnikowi wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz występował będzie wówczas jako dłużnik zajętej wierzytelności (trzeciodłużnik).

    Przepis ten nie różnicuje podmiotowo dłużników. Z tego ograniczenia egzekucji skorzystać może zatem każdy dłużnik, bez względu na to, czy jest on osobą fizyczną, prawną, czy też jednostką organizacyjną.
Warunkiem zastosowania ograniczenia jest jednak spełnienie kryterium przedmiotowego, dotyczącego zajętej wierzytelności. I tak zajęta wierzytelność musi wynikać z łączącej dłużnika z trzeciodłużnikiem - państwową jednostką organizacyjną (np. Narodowym Funduszem Zdrowia) umowy, którą przepis określa jako „dostawę, roboty lub usługi". O ile umowa dostawy jest umową typową, uregulowaną wprost w kodeksie cywilnym, o tyle określenie „roboty lub usługi" wskazuje na dopuszczalność objęcia tym wyłączeniem spod egzekucji należności zarówno z umów typowych, nazwanych (roboty budowlane, dzieło), jak i nienazwanych, o ile tylko świadczenie wykonawcy (dłużnika) określone może zostać jako „robota" lub „usługa".

    Zwolnieniu spod egzekucji podlegają jedynie należności „przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi". Tym samym zwolnione spod egzekucji są te należności, które wymagalne są w trakcie wykonywania umowy, a ściśle rzecz biorąc -wymagalne są przed całkowitym spełnieniem świadczenia przez wykonawcę (dłużnika). Wyłączeniem nie są objęte zatem należności wymagalne po wykonaniu umowy.

    Wykładnia celowościowa wskazuje, iż celem ustanowienia tego ograniczenia jest umożliwienie wykonania dostawy, roboty lub usługi. Należności przypadające w trakcie wykonywania umowy to z reguły zaliczki na poczet materiałów, na wynagrodzenie pracowników itp. wydatki niezbędne do wykonania umowy lub zapłata za świadczenie częściowe. Ustawodawca jednak skonstruował ograniczenie jako ograniczenie procentowe („w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty"). Tym samym nie można w różny sposób traktować np. zaliczki na pokrycie niezbędnych do wykonania umowy kosztów i częściowej zapłaty samego wynagrodzenia wykonawcy.

    Ponadto użycie zwrotu „każdorazowej wypłaty" wskazuje, iż zwolnieniem objęte są tylko należności wypłacane w czasie trwania umowy, do czasu spełnienia świadczenia polegającego na dostawie, robotach lub usłudze. Jeśli nawet strony określiły, iż zapłata nastąpi w trakcie wykonywania umowy, a do chwili spełnienia świadczenia przez wykonawcę do tego nie doszło, to bez względu na przyczynę takiego opóźnienia wyłączenie spod egzekucji nie znajdzie zastosowania. Jeśli opóźnienie w zapłacie było zawinione przez zamawiającego (państwową jednostkę organizacyjną) w rachubę może wchodzić ewentualna odpowiedzialność wobec dłużnika za poniesioną przez to szkodę. Ze względu na określenie „należności przypadające dłużnikowi" dyskusyjne jest, czy powyższe ograniczenie egzekucji będzie miało zastosowanie do kwot należnych z tytułu umowy dostawy, robót lub usług, które wprawdzie wymagalne są po spełnieniu świadczenia przez wykonawcę, lecz wierzyciel dobrowolnie wypłaca je wcześniej. Wydaje się, że w takiej sytuacji przepis art. 831 § l pkt 4 k.p.c. nie powinien mieć zastosowania, gdyż umożliwiałby pokrzywdzenie wierzyciela. Tym samym przepis znajduje zastosowanie tylko do należności wymagalnych i wypłaconych we wskazanym terminie.

    Ograniczenie egzekucji nie ma zastosowania, gdy wierzycielem dłużnika są jego pracownicy, egzekwujący należności z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach.

    Powyższy przepis ma zastosowanie w sytuacji, gdy egzekucja zostanie skierowana do wierzytelności, jakie przypadają dłużnikowi od trzeciodłużnika. Należy przyjąć, że należności zwolnione na podstawie tego przepisu i przekazane dłużnikowi są zwolnione spod egzekucji, nawet gdyby równocześnie prowadzona była egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Pogląd odmienny (…) jest poglądem prowadzącym do obejścia ustawy i podważa w ogóle sens całego art. 831 k.p.c. Ograniczenia egzekucji byłyby bowiem bezcelowe, jeśli zastosowanie innego sposobu egzekucji pozwalałoby na przeprowadzenie egzekucji w stosunku do mienia zwolnionego.

    Zupełnie innego rodzaju ograniczenie egzekucji przewiduje przepis art. 890 § 2 k.p.c. tj. możliwość zwolnienia spod egzekucji środków przeznaczonych na bieżące wypłaty na wynagrodzenia za pracę pracowników, na podstawie przedstawionej bankowi listy płac lub innego wiarygodnego dowodu. Przepis ten ma zastosowanie jedynie w egzekucji z rachunku bankowego i nie dotyczy tych kwot, które wprawdzie wpłynęły na rachunek dłużnika, jednak zostały już zwolnione spod egzekucji na podstawie innych przepisów (np. art. 831 § Ipkt 4k.p.c.).

Agnieszka Gołąbek


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 6180 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.