nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie nagród rocznych przyznanych członkom zarządów kas chorychWarszawa, 7 maja 2003 roku


RZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek


KOMUNIKAT
w sprawie nagród rocznych przyznanych członkom zarządów kas chorych

    W ostatnich dniach funkcjonowania kas chorych na podstawie uchwał ośmiu rad kas pracownikom Zarządów tych instytucji przyznano nagrody roczne w łącznej kwocie brutto 574 635 zł . Uchwały w tej sprawie przyjęły rady: Kujawsko – Pomorskiej RKCh (76 460 zł), Lubelskiej RKCh (82 009 zł), Małopolskiej RKCh (58 491 zł), Opolskiej RKCh (48 000 zł), Podkarpackiej RKCh (91 732 zł), Śląskiej RKCh (113 381 zł), Warmińsko – Mazurskiej RKCh (77 383 zł) i Branżowej KCh dla SM (27 177 zł). W związku z wątpliwościami prawnymi co do legalności ww. uchwał minister zdrowia Leszek Sikorski zlecił zbadanie stanu prawnego i faktycznego decyzji o przyznaniu nagród. W wyniku przeprowadzonej analizy przyjęto następujące stanowisko:

    Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi członkom Zarządów kas chorych mogła być przyznana nagroda roczna. Decyzja rad kas chorych o przyznaniu nagród rocznych ma charakter uznaniowy. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wskazuje przepis art. 10 ust. 1 przywołanej ustawy, który dopuszcza możliwość przyznania nagrody rocznej za realizację jakiegokolwiek elementu działania kasy chorych.

    Badanie wskazanych uchwał przez organ nadzorczy, którym w tym przypadku jest Ministerstwo Zdrowia, musi ograniczyć się do kwestii ich legalności oraz możliwości wystąpienia w wyniku wykonania uchwały ujemnego wyniku finansowego kasy chorych.

    Stwierdzono, że przedmiotowe uchwały rad kas chorych nie naruszają przepisów prawnych. Ustalono również, iż środki finansowe przyznane na wypłatę nagród rocznych same w sobie nie są w stanie spowodować wystąpienia ujemnego wyniku finansowego, jednakże w przypadku kas chorych z takim wynikiem stan ten niewątpliwie pogłębiają. W bilansie 2002 roku ujemny wynik finansowy wystąpił w Kujawsko – Pomorskiej RKCh, Lubelskiej RKCh, Opolskiej RKCh oraz Śląskiej RKCh.

    Wobec faktu, iż wypłacone nagrody stanowią dla osób, które je otrzymały, prawo nabyte i ich wypłata nastąpiła w granicach określonych przepisami prawa, po stronie organu nadzorczego brak jest możliwości wydania zaleceń mających na celu wyegzekwowanie zwrotu pobranych świadczeń w postaci nagród rocznych.

    Jednakże wobec trudnej sytuacji finansowej w systemie ochrony zdrowia minister Leszek Sikorski wypłatę nagród byłym członkom Zarządów kas chorych ocenił negatywnie zarówno z moralnego jak i społecznego punktu widzenia.

    W związku z powyższymi ustaleniami Minister Zdrowia zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Aleksandra Naumana z prośbą o wystąpienie do osób, którym przyznano nagrody roczne, o dobrowolne zrzeczenie się przyznanych świadczeń i zwrot wypłaconych kwot Funduszowi.

Agnieszka Gołąbek


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-07
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5504 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.