nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący opracowania ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyWarszawa, 24 listopada 2009 r.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowane są z udziałem lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych oraz przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. W związku z powyższym, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, iż wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nabywane będą w ramach szkolenia organizowanego przez podmioty, wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż przedmiotowe szkolenie będzie mogło być realizowane wyłącznie w oparciu o program opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie § 5 ww. rozporządzenia, zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. został powołany Zespół do spraw opracowania ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zatwierdzeniu przedmiotowego programu, podmioty spełniające wymagania niezbędne do jego realizacji będą mogły rozpocząć szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy. Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia zatwierdzony przez Ministra Zdrowia program szkolenia zamieszczony będzie na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia www2.mz.gov.pl.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) z dniem 1 września 2010 r. kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będzie posiadała osoba legitymująca się zaświadczeniem uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy).
W związku z powyższym, tylko ukończenie szkolenia, realizowanego w oparciu o program opracowany przez Zespół ekspertów i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia, stanowiło będzie podstawę do uzyskania przez nauczycieli zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4121 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.