nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Nabór na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia reprezentującego sektor pozarządowyNabór na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia reprezentującego sektor pozarządowy

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert do uczestnictwa w pracach Rady Narodowego Funduszu Zdrowia kandydatów reprezentujących sektor organizacji pozarządowych


Szczegółowe zadania Rady NFZ określa art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.)
Spośród zgłoszonych kandydatur, Rada Działalności Pożytku Publicznego dokona rekomendacji jednej osoby, która, stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.), zostanie powołana w skład Rady NFZ przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 przedmiotowej ustawy w skład Rady Funduszu wchodzą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie;
2) posiadają wykształcenie wyższe;
3) posiadają wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Funduszu;
4) posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Członkowie Rady Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) pracownikami Funduszu;
2) świadczeniodawcami;
3) właścicielami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
4) posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8.

Osoby kandydujące do składu Rady objęte są ponadto obowiązkiem lustracyjnym (z wyjątkiem osób urodzonych po dniu 31 lipca 1972 r.). Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest Minister Zdrowia.
Zgłoszenia z dopiskiem „Nabór: Rada NFZ” należy składać do dnia 7 stycznia 2010 r., do godz. 16.15 (decyduje data wpłynięcia do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) na adres:
Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
oraz w wersji elektronicznej na adres: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć:
CV,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia i kompetencji kandydata, potwierdzonych za zgodność,
rekomendację organizacji pozarządowej/pozarządowych popierającej kandydaturę,
informację o spełnieniu wszystkich wymogów wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.), (ze stosownym dokumentem potwierdzającym lub oświadczeniem).

*Organizacjami pozarządowymi są, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2012 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.