nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Wzór formularza nt. zobowiązań spzoz - obowiązujący od końca czerwca 2012 rokuPismo nr MZ-BFA-423-9482-1/JG/12
Instrukcja wypełniania formularza nt. zobowiązań spzoz i instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

WAŻNE! Zobowiązania wymagalne to wszystkie bezsporne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone (łącznie z odsetkami).

Wskazówki ogólne
- Odpowiedni sposób wpisywania liczb umożliwi dokonanie kalkulacji i prawidłowe zestawienie danych. Dane liczbowe należy wypełnić przy użyciu klawiatury numerycznej bez umieszczania w liczbach innych znaków (kropki, przecinki, spacje, litery itp.).
- Kwoty powinny być podane z dokładnością do 1 zł.
- W przypadku, gdy określona pozycja równa jest zeru, należy wpisać 0, bez umieszczania żadnych innych znaków.
- Kolumny od 2 do 10, dotyczące informacji o jednostkach powinny być wypełnione wszystkie.
- Kolumny 39 i 40 nie zawierają się w sumach zobowiązań ogółem i wymagalnych.
Wartość zobowiązań z kolumny 40 powinna być ujęta w kolumnach 11-38 przedstawiających zobowiązania według tytułów dłużnych. Wyłączenie tej kolumny ze składników sumy stanowi dodatkową informację, jaka część zobowiązań, przedstawionych w strukturze została przekazana przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom i jednocześnie sprawia, że nie występuje podwójne sumowanie tych samych zobowiązań.

Wskazówki do danych identyfikujących jednostkę
- Kolumna 2 – Nazwa SPZOZ – należy podać pełną nazwę zakładu
- Kolumny od 3 do 5 – należy podać adres siedziby zakładu; w kolumnie 3 – Ulica – bez skrótu „ul.”, natomiast w kolumnie 4 - Miasto – bez kodu pocztowego,
- Kolumna 6 - Organ sprawujący nadzór (organ założycielski). Należy wpisać odpowiednio jedno z poniższych określeń:
* „gmina ... (nazwa)”,
* „miasto na prawach powiatu ... (nazwa)”,
* „powiat ... (nazwa)”,
* „województwo”,
* „uczelnia medyczna”,
* „MON”,
* „MSWiA”,
* „MZ".
* Kolumna 7 – Numer Księgi Rejestrowej w formacie liczbowym XX – XXXXX (dział pierwszy, rubryka 1 Księgi Rejestrowej Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej).
* Kolumna 8 – dwunastocyfrowy Numer Księgi Rejestrowej z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Wskazówki do informacji o formie organizacyjnej zakładu
- W kolumnie 9 należy wpisać jedno z poniższych określeń:
„szpital” – jeżeli z zapisów w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej wynika, że zakład posiada jednostkę organizacyjną (jedną lub więcej) zarejestrowaną jako:
* Szpital Wielospecjalistyczny
* Szpital psychiatryczny i odwykowy (w tym całodobowy ośrodek leczenia odwykowego i psychiatrycznego)
* Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)
i posiada komórkę organizacyjną (jedną lub więcej), która nie zakończyła działalności, zakodowaną jako oddział szpitalny,
„instytut” - w przypadku instytutów badawczych,
„spzoz” - w pozostałych przypadkach.

Wskazówki do informacji o liczbie pracowników
- Kolumna 10 dotyczy liczby wszystkich pracowników (medycznych i niemedycznych) spzoz, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, według stanu na koniec kwartału.

Wskazówki do informacji o kwotach zobowiązań.
- Kolumna zobowiązań ogółem powinna stanowić sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, które wykazane byłyby w bilansie sporządzanym na dany dzień, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu Funduszy specjalnych, które należy wykazywać tylko w sytuacji nieodprowadzenia środków na wyodrębniony rachunek Funduszu.
- Kolumny 15 i 16 dotyczą zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Kolumny 17 i 18 dotyczą zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej zakładowi przez Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)
- Kwoty w kolumnach 31 i 32 dotyczą zobowiązań za lata 2001 i 2002 z tytułu podwyżki wynagrodzeń dokonanej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45) - tzw. „ustawy 203”.
- W kolumnie 40 należy wykazać tylko nieuregulowane do dnia, na jaki sporządzana jest informacja, zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom. Wartość zobowiązań z kolumny 40 powinna być ujęta w kolumnach 11-38 przedstawiających zobowiązania według tytułów dłużnych. Wyłączenie tej kolumny ze składników sumy stanowi dodatkową informację, jaka część zobowiązań, przedstawionych w strukturze została przekazana przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom i jednocześnie sprawia, że nie występuje podwójne sumowanie tych samych zobowiązań.
Wzór formularza zobowiązań spzoz

plik w formacie *xls
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2012-07-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12398 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.