nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo farmaceutyczneWarszawa, 29 maja 2003 r.

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban

KOMUNIKAT
z dnia 30 maja 2003 r.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 z późn. zm.) zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo farmaceutyczne zachowały ważność pod warunkiem złożenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wykazu wytwarzanych produktów leczniczych w terminie do dnia 1 kwietnia 2003 r.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy Prawo farmaceutyczne prowadzili działalność w zakresie wytwarzania produktów leczniczych są obowiązani w terminie do dnia 1 października 2003 r. do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Przedsiębiorcy, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów, bez konieczności posiadania zezwolenia na wytwarzanie, wytwarzali produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na podstawie świadectw dopuszczenia do obrotu, które ma mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne... (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 z późn. zm.) stały się pozwoleniami, obowiązani są również do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych w określonym powyżej terminie, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Powyżej wskazani przedsiębiorcy, którzy nie posiadali dotychczas zezwoleń, a zamierzają kontynuować działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów leczniczych, powinni złożyć do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o dzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (Dz. U. Nr 193, poz. 1626), wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w art. 39 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu udzielanego zezwolenia oraz przewidziany w ustawie termin do rozpatrzenia wniosku, proszę o niezwłoczne podjęcie niezbędnych działań.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego lub u rejonowego inspektora ds. wytwarzania właściwego ze względu na siedzibę wytwórcy, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą.

Imię i nazwisko Inspektora ds. Wytwarzania adres siedziby / region podlegający kontroli tel./fax
Główny Inspektorat Farmaceutyczny Departament Inspekcji ds. Wytwarzania Ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa województwa: mazowieckie, podlaskie (0-22) 635 99 57
BARBARA CZECH ul. Szwajcarska 5, 61 – 285 Poznań województwa:  wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie (0-61) 875 95 75 0694438407
PAWEŁ KURYŁO ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie (0-17) 862 05 45 0694438410
DANUTA MICHERDA ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie (0-32) 208 74 76 0694438409
EWA SZYDŁAK Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków województwa: małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie (0-12) 422 75 41-43 0694438408

Dorota Duliban


Do wiadomości:

1. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego POLFARMED
2. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w Polsce
3. Izba Gospodarcza Farmacja Polska
4. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – wszyscy

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-30
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4889 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.