nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w LublinieMINISTER ZDROWIA
ogłasza KONKURS na funkcję
DYREKTORA
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie


Wymagane kwalifikacje i inne dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

1. posiadane wykształcenie wyższe,
2. posiadane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,
3. posiadanie znajomość problematyki obejmującej działalność jednostki w aspekcie prowadzonej działalności naukowo-badawczej, działalności w zakresie szeroko pojętego zdrowia publicznego i promocji zdrowia oraz udzielanych przez jednostkę świadczeń zdrowotnych,
4. korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie oferty zawierającej:
- podanie,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- kopie dokumentów potwierdzających informacje o przebiegu pracy zawodowej, które poświadczają wymagania wobec kandydatów określone w pkt. 2 (zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy),
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- odpis dyplomu ukończenia studiów (odpis dokumentu wydany przez uczelnię lub notarialnie poświadczona kopia dyplomu bądź kopia odpisu dyplomu)

w terminie do 5 maja 2010 r. - na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(z dopiskiem na zaklejonej kopercie "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi”)


Konkurs będzie przeprowadzała komisja w składzie określonym obowiązującymi przepisami. Komisja oczekuje przedstawienia przez kandydatów, w czasie przesłuchania konkursowego, koncepcji rozwoju, działania i kierowania jednostką.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, tel. 634-92-37.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6502 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.