nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zakupie czasu antenowego w celu emisji 30 sekundowych spotów reklamowych (reklamy radiowej) promujących Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty25.08.2010r.


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)


Usługa polegająca na zakupie czasu antenowego w celu emisji spotów reklamowych (reklamy radiowej)


I. ZAMAWIAJĄCY:
W imieniu Zamawiającego, odpowiedzialnym za realizację przedmiotu zamówienia jest Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.
Kontakt:
Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
Telefon: (022) 53-00-245, (022) 53-00-315
Fax: (022) 831 21 77
Strona internetowa: www2.mz.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlegającego procedurze zamówień publicznych, w zwiazku z art. 4 pkt 3 lit h) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
III.1 Wprowadzenie.
Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia pełni rolę Beneficjenta systemowego odpowiedzialnego za realizację projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), zwanego dalej „Projektem”.
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, absolwentów liceum medycznego, dwuletniej, dwuipółletniej oraz trzyletniej medycznej szkoły zawodowej.
Celem szczegółowym Projektu jest uruchomienie studiów pomostowych dla 24 000 pielęgniarek i położnych, zwiększenie o 200 % (z 12 000 do 36 000) liczby pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Projektu, w ogólnej liczbie pielęgniarek i położnych.
Oprócz działań dotyczących uzupełniania kwalifikacji zawodowych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa realizacja Projektu ma również zwiększyć motywację pielęgniarek i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej, zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek i położnych, promocji studiów pomostowych wśród pielęgniarek i położnych.
III.2 Cele szczegółowe niniejszego zamówienia:
Celem szczegółowym niniejszego przedmiotu zamówienia jest dotarcie do możliwie szerokiej grupy potencjalnych uczestników Projektu (pielęgniarek i położnych) z informacją o możliwości podjęcia studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu.
Ponadto, celem zamówienia jest również:
- promocja Projektu oraz instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie wśród ogółu społeczeństwa,
- przekazanie informacji o postępach w realizacji Projektu,
- wzmacnianie w społeczeństwie świadomości roli, jaką odgrywa Europejski Fundusz Społeczny w rozwoju społeczno - gospodarczym.
Wskazane wyżej cele zostaną osiągnięte między innymi poprzez emisje krótkich spotów reklamowych (reklam radiowych) na antenie radia ogólnopolskiego i regionalnych rozgłośni radiowych.
III.3 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie czasu antenowego w celu emisji spotów reklamowych (reklamy radiowej), zachęcających pielęgniarki i położne do wzięcia udziału w studiach pomostowych realizowanych w ramach Projektu.
III.3.1 Zadania i obowiązki Wykonawcy:
Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1) przedstawienie Zamawiającemu Media Planu – Harmonogramu emisji spotów promocyjnych, stanowiącego załącznik do niniejszego SzOPZ wraz z podaniem tygodnia, w którym nastąpi emisja spotów reklamowych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) Wyemitowanie spotów reklamowych w czterech rozgłośniach radiowych o zasięgu krajowym PR 3, RMF FM, ZET i CHILII Zet oraz w 9 rozgłośniach regionalnych: ESKA Opole, ESKA Wrocław, HIT Włocławek, NASZE RADIO Sieradz , PR KIELCE, PR OLSZTYN , ZIEMI WIELUŃSKIEJ, Złote Przeboje Pogoda Warszawa , Złote Przeboje Puls Lublin; ilość emisji spotów w poszczególnych stacjach radiowych oraz dokładny czas ich emisji określa Media Plan – Harmonogram emisji spotów promocyjnych, stanowiący załącznik SzOPZ,
3) przekazanie Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia, raportu podsumowującego zawierającego:
a) pisemną informację o ilości emisji spotów reklamowych w poszczególnych rozgłośniach radiowych oraz dokładnym czasie ich emisji, potwierdzoną przez poszczególne rozgłośnie radiowe,
b) płytę CD, potwierdzającą wyemitowanie spotów reklamowych,
4) przekazanie Zamawiającemu po wykonaniu przedmiotu zamówienia, spotu reklamowego w formie elektronicznej (płyta CD), przekazaną przez Zamawiającego Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminie nie pózniej niż do dnia 10 października 2010 r.
III.3.2. Główne obowiązki Zamawiającego:
Do głównych obowiązków Zamawiającego należeć będzie w szczególności:
1) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy spotu reklamowego (reklamy radiowej) w wersji elektronicznej zapisanego na płycie CD, który zostanie wyemitowany w poszczególnych rozgłośniach radiowych zgodnie z Media Planem,
2) udzielenie Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania w kraju spotami reklamowymi.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Spot reklamowy powinien być wyemitowany w terminie nie pózniej niż do dnia 10 października 2010 r., zgodnie z Media Planem oraz Wykazem poszczególnych rozgłośni radiowych, stanowiącym załącznik do Media Planu.

V. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty można składać do dnia 23 sierpnia 2010 r., do godziny 16.00 drogą elektroniczną na adres k.kret@mz.gov.pl lub drogą pocztową na adres Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa (decyduje data wpływu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą elektroniczną na inny adres lub dostarczenie drogą pocztową na inny niż wskazany powyżej adres.

VI KRYTERIA WYBORU OFERTY
Najniższa cena – 100% będzie jedynym obowiązującym kryterium przy wyborze wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4058 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.