nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja na temat projektu zasad umieszczania leków w wykazach leków refundowanych oraz zasad ustalania cen urzędowych i limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnościąW toku prac prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia przez Zespół ds. Gospodarki Lekami w dniach 11 i 25 czerwca 2003 r. zaproponowano, że wykazy leków refundowanych będą tworzone przy zachowaniu przejrzystych reguł z uwzględnieniem:

• dostępności leków dla pacjentów,
• bezpieczeństwa stosowania,
• skuteczności klinicznej
• bezpieczeństwa finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaproponowano trzy równoległe tryby postępowania:

A. Pierwszy będzie dotyczyć leków generycznych, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, drodze podania i podobnej postaci znajdują się w wykazie leków refundowanych.
B. Drugi będzie miał zastosowanie w stosunku do leków innowacyjnych oraz leków generycznych, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, drodze podania i podobnej postaci nie znajdują się w wykazie leków refundowanych.
C. Trzeci będzie dotyczyć wycofywania z listy refundacyjnej leków o kwestionowanej lub nieudowodnionej skuteczności.

Opracowywane są zasady sukcesywnego i systemowego zmniejszania rażących rozbieżności cenowych w grupie leków generycznych oraz między nowo wprowadzanymi lekami a ich odpowiednikami o tej samej nazwie międzynarodowej, znajdującymi się w wykazie leków refundowanych.

Dla produktów już obecnych w wykazie ustalono kryterium maksymalnej rozbieżności nieprzekraczającej 50% między ceną jednostkową danego leku a ceną jednostkową najtańszego odpowiednika. Ze względu na konieczność dotrzymania terminów ustawowych wyjątkowo dopuszczono maksymalną rozbieżność do 100% w obecnie proponowanym projekcie rozporządzenia.

Dla produktów z grupy A, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, drodze podania i podobnej postaci nie znajdują się w wykazie leków refundowanych, przyjęto maksymalną rozbieżność nieprzekraczającą 20% między ceną jednostkową danego leku a ceną jednostkową najtańszego odpowiednika. Zespół ustalił ponadto, że polityka umieszczania na wykazach leków refundowanych leków generycznych będzie zmierzała do obniżania cen i limitów.

W odniesieniu do leków niespełniających powyższych kryteriów Minister Zdrowia wystąpi do producentów o zaakceptowanie obniżki cenowej.

Planowane jest dalsze wprowadzanie limitów grupowych (opartych na odpowiednikach terapeutycznych). Zespół nadal będzie wprowadzał mechanizmy zmniejszające rozbieżności cenowe.

Ponadto, dla produktów z grupy B i C tworzone są niezależne jawne grupy eksperckie, które będą oceniały wszystkie wnioski o wprowadzenie leku do wykazu wg światowych standardów oceny bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, a w drugim etapie pod względem farmakoekonomicznym.

Opakowania znajdujące się na wykazach leków refundowanych, które nie są dostarczane na rynek polski, będą usuwane z tych wykazów na wniosek Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub producenta.

W projekcie wykazu leków refundowanych, który zostanie przesłany do uzgodnień w lipca br. będą rozpatrywane wnioski o refundację złożone do 31 marca 2003 r., dotyczące leków, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, postaci i drodze podania znajdują się w wykazie leków refundowanych. Wnioski które powodują zmniejszenie wydatków na refundację, wydatków na leki ponoszonych przez ubezpieczonych, lub powodują zabezpieczenie istotnych potrzeb zdrowotnych mogą być rozpatrywane w trybie pilnym. Pozostałe wnioski zostają przekazane do grup eksperckich.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-28
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 51567 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.