nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie możliwości uznania w Polsce dyplomów i kwalifikacji w zakresie nauk medycznych, uzyskanych w innym państwie niż państwo członkowskie UE.Komunikat
w sprawie możliwości uznania w Polsce dyplomów i kwalifikacji w zakresie nauk medycznych, uzyskanych w innym państwie niż państwo członkowskie UE.Wykonywanie zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r.
Nr 136, poz. 857, z późn. zm.).


W świetle powyższych przepisów okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty osobie, która posiada dyplom lekarza/lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie UE, pod warunkiem, że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo osoba ta musi spełnić pozostałe warunki określone w ustawie, tj. m. in.:

odbyć staż podyplomowy lub uzyskać uznanie stażu podyplomowego odbytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej;
złożyć z wynikiem pozytywnym lekarski egzamin państwowy (LEP) lub lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy (LDEP);
zdać egzamin z języka polskiego przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską (w przypadku cudzoziemców).

Zagraniczne dyplomy poświadczające ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym mogą być uznane za równoważne z polskimi odpowiednikami w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 255, z późn. zm.). Nostryfikacji dokonują rady jednostek organizacyjnych polskich uczelni medycznych, uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady:
1) o uznaniu dyplomu wydanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju, albo
2) o odmowie uznania dyplomu wydanego za granicą.

W przypadku istotnych różnic między programem studiów ukończonych za granicą,
a odpowiednim polskim programem studiów, rada przeprowadzająca nostryfikację może zastosować środki mające na celu ich uzupełnienie.
Rada uchwala listę zajęć dydaktycznych oraz egzaminów, do zaliczenia których zobowiązuje osobę ubiegającą się o uznanie dyplomu.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu może odwołać się od każdej z powyższych uchwał do senatu uczelni.

Postępowanie nostryfikacyjne jest odpłatne. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, uwzględniając w szczególności koszty odbycia i zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub przeprowadzenia egzaminów. Opłata wnoszona jest niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Kwestia przenoszenia się studenta z innej uczelni, w tym także zagranicznej, regulowana jest art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i odbywa się za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Zaliczanie kształcenia odbytego w innej uczelni reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych Ministerstwa Zdrowia, tel. +48 22 63 49 245, +48 22 63 49 350, +48 22 63 49 630, fax: +48 22 63 49 465, e-mail: kwalifikacjezawodowe@mz.gov.pl
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3686 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.