nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgodyMINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
MATKI I DZIECKA

Warszawa, 28 grudnia 2010 r.Komunikat w sprawie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody


Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późń. zm.), pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia. Art. 17 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy przewiduje iż, pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenia badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W myśl art. 17 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, zgoda lub sprzeciw pacjenta mogą być wyrażone ustnie lub poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego, prawo do wyrażenia zgody na określone badanie, może wykonać opiekun faktyczny. Ponadto zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego – w tym wypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, wyraża się w formie pisemnej. Dla zachowania formy pisemnej wymagane jest złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu przez osobę, która zgadza się na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Dla celów dowodowych, w celu uniknięcia wątpliwości, że zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza wyraziła osoba uprawniona, pożądanym jest zamieszczanie ponadto daty wyrażenia zgody oraz imienia i nazwiska osoby wyrażającej zgodę.

Zasady przeprowadzania badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu określa ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późń. zm.). Art. 33 ust.1 wyżej wymienione ustawy stanowi, iż badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, decyzję o podjęciu czynności medycznych w wyżej wymienionej sytuacji, lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem.

W myśl art. 34 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Wszystkie wskazane rozwiązania odnoszące się do prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody mają zastosowanie również przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych i badaniach w ramach porady ginekologiczno - położniczej i pediatrycznej.


Dagmara Korbasińska
Dyrektor Departamentu
Matki i Dziecka


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9451 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.