nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2011 r.ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
O NAGRODY MINISTRA ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
przyznawane za rok 2010
zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 30 grudnia 2010 r.


1. Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przyznawane są na podstawie art. 155 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978, z późn. zm.).
2. Nagroda Ministra Zdrowia stanowi uhonorowanie wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz całokształtu dorobku.
3. Nagrody Ministra Zdrowia przyznawane są za:
oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane:
- publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,
- pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, lub pracami artystycznymi.
Do nagrody Ministra Zdrowia nie należy zgłaszać streszczeń zjazdowych, listów do redakcji oraz krótkich doniesień z pamiętników zjazdowych.
wyróżnioną rozprawę habilitacyjną lub doktorską w części lub w całości opublikowaną w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej o wysokim współczynniku oddziaływania. Do wniosku należy dołączyć uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i prawomocną uchwałę jednostki uprawnionej do nadawania stopni o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta.
autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania. Rozpatrywane będą tylko ich pierwsze wydania (będące pracami nowatorskimi).
osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych.
całokształt dorobku.
4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Zdrowia,
załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie zespołowej nagrody Ministra Zdrowia,
załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Zdrowia za całokształt dorobku.
5. Oceny wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dokonuje zespół ekspertów ds. oceny wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich (zwany dalej „zespołem”) powołany przez Ministra Zdrowia. Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia spośród członków Rady proponuje 13 kandydatów do ww. zespołu, tak by w jego skład wchodzili nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi wszystkich 12 uczelni medycznych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W przypadku braku w składzie Rady Naukowej przedstawiciela danej uczelni lub eksperta w dyscyplinie naukowej niezbędnej ze względu na zakres tematyczny przedstawionego do oceny wniosku, Minister Zdrowia powołuje eksperta spoza Rady Naukowej, zaproponowanego przez Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
6. Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia może zaproponować kandydatów do nagrody ministra dla nauczycieli akademickich przyznawanej z inicjatywy Ministra Zdrowia.
7. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę Ministra Zdrowia, będzie brane pod uwagę:
merytoryczne ich uzasadnienie,
recenzje lub opinie opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora (w zależności od rodzaju nagrody), przy czym co najmniej jedna opinia lub recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.
wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem.
8. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej może dotyczyć zespołu, w skład, którego wchodzi nie więcej niż dziesięciu członków. Udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu. W przypadku, gdy członkiem zespołu jest osoba niebędąca nauczycielem akademickim, we wniosku należy wykazać również tę osobę oraz podać jej procentowy wkład w osiągnięciu. Osoba niebędąca nauczycielem akademickim może otrzymać jedynie dyplom, a pozostali członkowie nagrodzonego zespołu, nagrody pieniężne w łącznej wysokości pomniejszonej o udział tej osoby.
9. W przypadku wniosków o nagrody indywidualne naukowe, przy ocenie brane będą pod uwagę wyłącznie te publikacje, gdzie kandydat do nagrody jest jedynym autorem publikacji lub też pozostali współautorzy są obcokrajowcami niezatrudnionymi w polskich uczelniach.
10. W przypadku nagród o charakterze indywidualnym za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne zespół decyduje o stopniu nagrody (nagroda I , II lub III stopnia - w zależności od rodzaju nagrody).
11. Nie będą rozpatrywane wnioski bez „afiliacji" uczelni (tzn. w stopce brak jest uczelni, jako pracodawcy autora lub współautorów).
12. Kompletne wnioski o nagrodę Ministra Zdrowia wraz załącznikami za dokonania, o których mowa w pkt 2, a które nastąpiły w roku 2010 muszą być nadesłane do dnia 31 marca br. Po tym terminie nieprawidłowo sporządzone wnioski lub wnioski z brakującą dokumentacją będą odsyłane do wnioskodawcy.

Minister Zdrowia
Ewa Kopacz

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7369 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.