nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2011 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
pn. finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców.
Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnych w ramach uzupełniającego postępowania konkursowego na wybór realizatorów
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców.
konkursu ofert na wybór w roku 2011 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców.

Warszawa, 14 lutego 2011 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2011 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców („Program”).

Cel zadania:
1. Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące (dwuletni okres realizacji) finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2 ppkt 4. - Budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców. Definicja oraz zadania koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określone zostały w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
(Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.)
oraz aktach wykonawczych do niniejszej ustawy.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2011 roku w zakresie finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców (nie więcej jednak niż dwóch koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w jednym zakładzie opieki zdrowotnej spełniającym warunki
do pobierania narządów od zmarłych dawców).

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.
10. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Plan rzeczowo – finansowy Programu, określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2- w formacie *pdf
- harmonogram realizacji Programu,
- szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań do realizacji w ramach Programu.
3. Określenie szacunkowej liczby koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, z którymi zostanie nawiązana współpraca.
4. Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i strukturę zasobów Oferenta, zapewniających realizację Programu z przedstawieniem:
- wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których może zostać zatrudniony koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
- wykazu osób, które ukończyły wymagane szkolenie w celu uzyskania uprawnień koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz posiadają kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, stosownie do wymogów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy, wraz z określeniem miejsca ich zatrudnienia.
5. Zapewnienie kadry przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z finansowaniem i zatrudnianiem/nawiązywaniem współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej z koordynatorami pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.).
6. Wypełniony załącznik nr 2.

Kryteria wyboru oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierającej wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2; 0 – 5 punktów.
3. Ocena określonej przez Oferenta szacunkowej liczby możliwych do zatrudnienia koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów; 0 – 5 punktów.
4. Ocena wielkości i struktury zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadań polegających na finansowaniu działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców wraz z:
wykazem zakładów opieki zdrowotnej, w których może zostać zatrudniony koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów; 0 – 5 punktów,
wykazem osób, które ukończyły wymagane szkolenie w celu uzyskania uprawnień koordynatora pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz posiadają kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, stosownie do wymogów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy, wraz z określeniem miejsca ich zatrudnienia; 0 – 5 punktów.
5. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z finansowaniem i zatrudnianiem/nawiązywaniem współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej z koordynatorami pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.); 0 – 5 punktów. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane, podpisane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, poprzez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne”.


Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie finansowania działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienie braków formalnych po upływie terminu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw Zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2011 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3312 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.